Panel y Gronfa Radio Cymunedol


Mae Panel y Gronfa Radio Cymunedol yn cwrdd fel bo angen i archwilio ceisiadau a gwneud dyfarniadau o'r Gronfa Radio Cymunedol

Mae Adran 359 Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn ei wneud yn bosib i gronfa ar gyfer gweithredwyr radio cymunedol gael eu sefydlu, ac i Ofcom ei gweinyddu a "gwneud y cyfryw grantiau y mae'n pennu eu bod yn briodol" i drwyddedeion radio cymunedol.

Mae Llywodraeth y DU (yn benodol yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon) yn darparu swm o arian sydd i'w ddosbarthu i orsafoedd radio cymunedol trwy gronfa o'r fath. Dim ond deiliaid trwydded radio cymunedol all ymgeisio am grant gan y Gronfa hon.

Mae Ofcom wedi sefydlu Panel y Gronfa Radio Cymunedol i gwrdd fel y bo angen i archwilio ceisiadau a gwneud dyfarniadau o'r Gronfa.

Mae'r ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Terms of reference for the Community Radio Fund Panel (PDF, 155.3 KB)

Yn dilyn adolygiad gweinyddol ym mis Mai 2021, mae Bwrdd Prosiect a Rheoli Ofcom wedi cymeradwyo diwygiad i'r Cylch Gorchwyl presennol gan ddileu'r gofyniad i'r Panel gynnwys cynrychiolydd corff masnachol. Mae hyn ar gael yn llawn uchod.

Ar ôl cwblhau proses recriwtio, penodwyd trydydd Aelod o'r Panel am gyfnod o dair blynedd yn dechrau ar 1 Tachwedd 2021. Mae manylion aelodaeth a bywgraffiadau i'w gweld isod.

Mae cyfnod presennol Cadeirydd y Panel (Wendy Pilmer), sydd ar hyn o bryd i fod i ddod i ben ar 31 Mawrth 2022, wedi ei estyn i 31 Mawrth 2023.