Panel y Gronfa Radio Cymunedol


Mae Adran 359 Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn ei wneud yn bosib i gronfa ar gyfer gweithredwyr radio cymunedol gael eu sefydlu, ac i Ofcom ei gweinyddu a "gwneud y cyfryw grantiau y mae'n pennu eu bod yn briodol" i drwyddedeion radio cymunedol.

Mae Llywodraeth y DU (yn benodol yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon) yn darparu swm o arian sydd i'w ddosbarthu i orsafoedd radio cymunedol trwy gronfa o'r fath. Dim ond deiliaid trwydded radio cymunedol all ymgeisio am grant gan y Gronfa hon.

Mae Ofcom wedi sefydlu Panel y Gronfa Radio Cymunedol i gwrdd fel y bo angen i archwilio ceisiadau a gwneud dyfarniadau o'r Gronfa.

Cylch gorchwyl ar gyfer Panel y Gronfa Radio Cymunedol (PDF, 155.3 KB) (Saesneg yn unig)

Mae Ofcom wedi cyhoeddi newidiadau i'w Cylch Gorchwyl ar gyfer Panel y Gronfa Radio Cymunedol, sydd ar gael yn llawn uchod.

Cyn y rownd ariannu nesaf ar gyfer radio cymunedol, a gyhoeddwyd ar 28 Mai 2021, a chan ddilyn adolygiad gweinyddol, mae Bwrdd Prosiectau a Rheoli Ofcom wedi cymeradwyo diwygiad i'r Cylch Gorchwyl presennol sy'n dileu'r gofyniad i'r Panel gynnwys cynrychiolydd o gorff masnach.

Mae hyn yn golygu y bydd y Panel ar gyfer y rownd ariannu nesaf yn cynnwys dau aelod (Wendy Pilmer ac Olu Bankole). Byddwn yn dechrau ar y broses o recriwtio trydydd aelod i'r Panel, y disgwyliwn y bydd mewn lle ar gyfer y rownd ariannu nesaf sydd i ddigwydd yn ddiweddarach eleni.

Mae cyfnod presennol Cadeirydd y Panel (Wendy Pilmer), sydd ar hyn o bryd i fod i ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2021, wedi cael ei estyn i 31 Mawrth 2022.