Bwrdd Ofcom


Mae Bwrdd Ofcom yn darparu cyfeiriad strategol ar gyfer y sefydliad.

Mae ganddo Gadeirydd Anweithredol, Cyfarwyddwyr Gweithredol (gan gynnwys y Prif Weithredwr) a Chyfarwyddwyr Anweithredol.

Mae'r Weithrediaeth yn rhedeg y sefydliad ac maent yn atebol i’r Bwrdd.

Mae Bwrdd Ofcom yn cwrdd o leiaf unwaith y mis (heblaw mis Awst). Caiff agendâu, nodiadau cryno a chofnodion eu cyhoeddi ar wefan Ofcom yn rheolaidd.

Aelodau Bwrdd

Lord Micheal Grade

yr Arglwydd Michael Grade

Cadeirydd

Mae Michael Grade wedi cael gyrfa hir ym maes darlledu, gan gwmpasu London Weekend Television, y BBC, ITV a Channel 4. Mae wedi cadeirio'r BBC, ITV a Stiwdios Ffilm Pinewood/Shepperton.  Mae'n gyd-sylfaenydd cwmni GradeLinnit, sy'n cynhyrchu ar gyfer y theatr.

Mae'n Gadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Ehangu Heathrow Grŵp Arora, ar ôl bod yn Gadeirydd Ocado, First Leisure Corporation, Camelot, y Rheoleiddwr Codi Arian elusennau ac Amgueddfa Cyfryngau Bradford. Mae hefyd yn aelod o gyn Gomisiwn Cwynion y Wasg ac yn un o ymddiriedolwyr yr Amgueddfa Wyddoniaeth.

Mae Michael Grade yn eistedd yn Nhŷ'r Arglwyddi fel Arglwydd di blaid. Cafodd ei urddo'n Arglwydd ym mis Ionawr 2011.

 • Penodwyd: 1 Mai 2022
 • Penodiad: 4 years
 • Aelodaeth: Pwyllgor Pobl
Maggie Carver

Maggie Carver

Cadeirydd Dros Dro

Mae gan Maggie brofiad helaeth fel cyfarwyddwr anweithredol ar fyrddau 19 o gwmnïau cyhoeddus, preifat a dim-er-elw. Mae'r rhain yn cynnwys cadeirio'r darparwr newyddion a rhaglenni ITN, y gweithredwr aml-blecs SDN, a Bwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain, yn ogystal â byrddau Channel 5 Television, RDF Media plc, Satellite Information Services, darlledwr y lluoedd arfog BFBS, SSVC, a Dyfrffyrdd Prydain.

Roedd gyrfa weithredol Maggie ym maes bancio buddsoddi, cynhyrchu teledu, darlledu ac adwerthu.

 • Penodwyd: 30 Medi 2018
 • Penodiad: 4 blynedd
 • Aelodaeth: Pwyllgor Pobl; Pwyllgor Risg ac Archwilio
Photo of Melanie Dawes

Melanie Dawes

Prif Weithredwr

Ymunodd Y Fonesig Melanie Dawes ag Ofcom fel Aelod Gweithredol o'r Bwrdd a Phrif Weithredwr ym mis Mawrth 2020.

Cyn ymuno ag Ofcom, roedd Melanie yn Ysgrifennydd Parhaol yn y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol o 2015. Mae hi wedi dal amrywiaeth o rolau uwch ar draws y Gwasanaeth Sifil, gan weithio mewn partneriaeth ar draws y sector cyhoeddus a’r sector preifat, gan gynnwys fel Hyrwyddwr Amrywiaeth a Chynhwysiad y Gwasanaeth Sifil.

Dechreuodd ar ei gyrfa fel economegydd, a threuliodd hi 15 mlynedd yn y Trysorlys, lle bu'n Gyfarwyddwr Materion Ewropeaidd rhwng 2002 a 2006. Bu'n Gyfarwyddwr Cyffredinol yr Ysgrifenyddiaeth Materion Economaidd a Domestig yn Swyddfa'r Cabinet rhwng 2011 a 2015, a chyn hynny bu'n gwasanaethu ar Fwrdd Cyllid a Thollau EM. Fel Cyfarwyddwr Cyffredinol Trethi Busnes, yn gyfrifol am yr holl drethi ac ardollau busnes yn ogystal ag arwain cysylltiadau'r adran â'r cwmnïau mwyaf.

Mae wedi ysgwyddo nifer o rolau anweithredol, gan gynnwys gyda’r corff defnyddwyr Which?, ac mae hi’n un o ymddiriedolwyr Sefydliad Patchwork sy’n annog pobl ifanc a dangynrychiolir i gymryd rhan mewn democratiaeth.

Kevin Bakhurst

Kevin Bakhurst

Aelod gweithredol

Ymunodd Kevin Bakhurst ag Ofcom yn Hydref 2016 fel Cyfarwyddwr Grŵp Polisi Cyfryngau a Chynnwys, yn goruchwylio ein gwaith rheoleiddio a pholisi darlledu ac ar-lein. Cafodd ei apwyntio i Fwrdd Ofcom ym Mawrth 2020 ac mae e hefyd yn aelod Bwrdd Cynnwys Ofcom.

Cyn ymuno ag Ofcom, roedd Kevin yn Rheolwr Gyfarwyddwr Newyddion a Materion Cyfoes, yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, ac yna'n Gyfarwyddwr Cyffredinol Dros Dro darlledwr cenedlaethol yr Iwerddon,  RTÉ.

Wedi graddio o Brifysgol Caergrawnt, gweithiodd Kevin yn Price Waterhouse, cyn dechrau ei yrfa yn y BBC fel ymchwilydd yn 1989. Yna aeth ymlaen i olygu Newyddion 10, cyn gweithio fel Is-Gyfarwyddwr Ystafell Newyddion y BBC a Rheolwr sianel BBC Newyddion a BBC News at One. Yn ystod ei amser yn golygu bwletinau newyddion y BBC, enillodd y rhaglenni wobrau o sefydliadau yn cynnwys BAFTA a'r RTS.

Tu allan i'r gwaith, roedd Kevin yn Ynad o 2000 i 2006.

 • Aelodaeth: Bwrdd Cynnwys; Pwyllgor Etholiadau
Photo of Lindsey Fussell

Lindsey Fussell

Aelod gweithredol

Ymunodd Lindsey Fussell ag Ofcom yn 2016 a hi yw Cyfarwyddwr y Grŵp Rhwydweithiau a Chyfathrebiadau. Mae'n arwain gwaith Ofcom yn y sectorau telathrebu, post a rhwydweithiau, gyda'r nod o ddiogelu diddordebau defnyddwyr ac i hyrwyddo cystadleuaeth. Cafodd ei phenodi i Fwrdd Ofcom yn Rhagfyr 2020.

Cyn ymuno ag Ofcom, roedd Lindsey mewn amrywiaeth o rolau arweinyddiaeth uwch yn y Gwasanaeth Sifil. Roedd hi’n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyhoeddus yn Nhrysorlys EM, lle yr arweiniodd ar ddatganoli, addysg a diwylliant, amddiffyn a chyfiawnder troseddol, a bu hi’n gyfrifol am gyflwyno agweddau allweddol ar Adolygiadau Gwariant 2013 a 2015. Mae Lindsey hefyd yn aelod lleyg Cyngor Llywodraeth Prifysgol Caerefrog.

Graham Mather

Graham Mather

Aelod anweithredol

Roedd Graham yn aelod o Banel Defnyddwyr Ofcom rhwng 2004 a 2008. Mae wedi bod yn aelod o’r Comisiwn Monopolïau a Chydsoddiadau, a rhwng 2000 a 2012, roedd hefyd yn aelod o’r Tribiwnlys Apeliadau Cystadleuaeth. Mae Graham ar hyn o bryd yn Llywydd y Fforwm Polisi Ewropeaidd ac yn Gadeirydd ei Grŵp Arferion Gorau Rheoleiddio. Mae e hefyd yn aelod o Fwrdd y Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd.

Cafodd CBE yn rhestr anrhydeddau'r Frenhines yn 2017 am wasanaethau i reoleiddio economaidd, cystadleuaeth a datblygu seilwaith.

 • Penodwyd: 1 Mehefin 2014
 • Penodiad: 8 mlynedd
 • Aelodaeth: Pwyllgor Pobl
Ben Verwaayen

Ben Verwaayen

Aelod anweithredol

Ar hyn o bryd mae Ben yn Bartner Cyffredinol gyda chronfa fuddsoddi Keen Venture Partners, ac mae’n aelod o sawl Bwrdd, gan gynnwys Akami yn yr Unol Daleithiau a Renewi Ltd, cwmni blaenllaw yn yr economi gylchol yn y BeNeLux ac yn y DU. Mae’n gyn-Brif Weithredwr BT, KPN yn yr Iseldiroedd ac Alcatel Lucent.

Mae hefyd wedi bod yn Gadeirydd Endemol, ac yn Aelod o Fwrdd AkzoNobel yn yr Iseldiroedd a Bharti Airtel, gweithredwr gwasanaethau symudol, yn India.

 • Penodwyd: 1 Ionawr 2016
 • Penodiad: 8 mlynedd
 • Aelodaeth: Pwyllgor Pobl
Bob Downes

Bob Downes

Aelod anweithredol (Aelod Bwrdd ar ran yr Alban)

Cafodd Bob ei benodi i Fwrdd Ofcom ar 1 Chwefror 2018. Mae'n aelod o'r Bwrdd Cynnwys a'r Pwyllgor Pobl. Bob yw Cadeirydd presennol Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yr Alban. Mae e hefyd yn cadeirio Corff Goruchwylio Annibynnol y Comisiwn Rheoleiddio Cyfathrebu, sy'n goruchwylio'r gwaith o weithredu Model Llywodraethu Rheoleiddio gwell yn yr Iwerddon gan Eir. Bob yw Cadeirydd Cryptic, cwmni cynhyrchu'r celfyddydau. Mae'n gynghorydd i nifer o fusnesau technoleg bach, gan gynnwys Kube Networks.

Yn ogystal â'i rôl fel Aelod Bwrdd yr Alban, mae Bob hefyd yn sicrhau bod sylw priodol yn cael ei roi i nodweddion arbennig a heriau sy'n unigryw i Ogledd Iwerddon tra bod Aelod Bwrdd ar gyfer Gogledd Iwerddon yn cael ei benodi. Mae Bob hefyd yn Gadeirydd dros dro y Bwrdd Cynnwys.

 • Penodwyd: 1 Chwefror 2018
 • Penodiad: 8 mlynedd
 • Aelodaeth: Bwrdd Cynnwys; Pwyllgor Pobl
Angela Dean

Angela Dean

Aelod anweithredol (Aelod o’r Bwrdd Archwilio a Risg)

Ar hyn o bryd, mae Angela yn un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Amgueddfeydd Caerefrog ac yn Gadeirydd ei Bwrdd Prosiectau Cyfalaf. Mae'n Uwch Aelod Annibynnol o'r Panel ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus. Bu'n gyfarwyddwr anweithredol nifer o sefydliadau dielw gan gynnwys Cadeirydd International House Trust, Is-gadeirydd Cyngor King’s College Llundain, ymddiriedolwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ac yn aelod o'r Cyngor Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd.

Roedd gyrfa weithredol Angela ym maes cyllid rhyngwladol, yn bennaf fel Rheolwr Gyfarwyddwr Morgan Stanley lle bu'n arwain ei thîm ymchwil technoleg byd-eang. Roedd yn aelod o Weithgor Compact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig ar gyfer materion cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol mewn buddsoddiad.

 • Penodwyd: 30 Medi 2018
 • Penodiad: 4 blynedd
 • Aelodaeth: Pwyllgor Pobl; Pwyllgor Risg ac Archwilio
David Jones

David Jones

Aelod anweithredol (Aelod Bwrdd ar ran Cymru)

Ar hyn o bryd mae David yn gyfarwyddwr anweithredol Ofwat a Chymwysterau Cymru. Ef oedd sylfaenydd Travelink Systems Limited tan 1995 a Chadeirydd Gweithredol TigerBay Software rhwng 2011 a 2015. Mae David yn ddarlithydd gwadd achlysurol ar Ddiogelwch Digidol a Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol Caerdydd.

 • Penodwyd: 8 Ebrill 2019
 • Penodiad: 4 blynedd
 • Aelodaeth: Bwrdd Cynnwys; Pwyllgor Pobl; Pwyllgor Risg ac Archwilio
Karen Baxter

Karen Baxter

Aelod anweithredol (Aelod bwrdd ar ran Gogledd Iwerddon)

Mae Karen wedi cael gyrfa blismona 30 mlynedd nodedig, gan ymddeol fel Comander Heddlu Dinas Llundain yn 2020. Dechreuodd ei gwasanaeth fel swyddog yng Ngogledd Iwerddon ac mae ganddi brofiad helaeth ar draws ystod eang o ymchwiliadau cymhleth gan gynnwys diogelu, dynladdiad, gwrthderfysgaeth, troseddau difrifol a chyfundrefnol. O ganlyniad, mae ganddi ddealltwriaeth gref o anghenion unigryw cymunedau sy'n byw yng Ngogledd Iwerddon.

Yn fwy diweddar fel Comander a Chydgysylltydd Cenedlaethol ar gyfer Troseddau Economaidd, roedd ganddi oruchwyliaeth o'r ymchwiliadau ariannol mwyaf difrifol yn y Deyrnas Unedig. Karen hefyd oedd arweinydd gweithredol yr Heddlu ar gyfer Atal Seiberdroseddu gan weithio gyda rhanddeiliaid allweddol a'r trydydd sector i ymdrin â risgiau datblygol yn y gofod ar-lein.

Yn 2020 ymunodd Karen â UK Finance fel Rheolwr Gyfarwyddwr y Strategaeth Gwybodaeth gan weithio ar draws y sector bancio i adolygu'r defnydd o wybodaeth a'i rheoli. Yn fwy cyffredinol, roedd ei rôl yn cynnwys ymgysylltu â nifer o sectorau o ran bygythiad niwed ar-lein a newidiadau deddfwriaethol arfaethedig.

 • Penodwyd: 28 Mawrth 2022
 • Penodiad: 4 blynedd
 • Aelodaeth: Pwyllgor Pobl