Ceisiadau am wybodaeth gan Ofcom: pam eich bod yn cael un a beth mae angen i chi ei wneud

27 Tachwedd 2023

Mae Ofcom yn gofyn am wybodaeth gan unigolion a busnesau i helpu gyda phob agwedd ar ein gwaith. Mae gennym bwerau ffurfiol i wneud y ceisiadau hyn – a phan fyddwn yn eu gwneud, byddwn yn disgwyl cael gwybodaeth gywir, gyflawn a chlir yn brydlon. Mae popeth sydd angen i chi ei wybod ar y dudalen hon.

Ofcom yw’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer y sector cyfathrebu. Rydyn ni’n rheoleiddio’r sectorau teledu, radio, ar-lein a fideo ar-alw, telathrebiadau llinell sefydlog a symudol, gwasanaethau post a’r tonnau awyr y mae dyfeisiau di-wifr yn eu defnyddio.

Rydyn ni’n rheoleiddiwr ar sail tystiolaeth. Rydym yn casglu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i gyflawni ein swyddogaethau drwy geisiadau ffurfiol am wybodaeth (a elwir weithiau’n ‘geisiadau gwybodaeth statudol’ neu’n ‘hysbysiadau gwybodaeth’).

Wrth wneud cais ffurfiol am wybodaeth, weithiau byddwn yn defnyddio ein pwerau statudol sydd wedi’u nodi mewn deddfwriaeth. Neu, efallai y byddwn yn gwneud cais o dan delerau trwydded (fel trwydded darlledu neu sbectrwm). Gall y ceisiadau ymddangos fel pe baent yn ddogfennau cymhleth iawn, felly gobeithio y bydd y dudalen hon yn eich helpu i’w deall.

Cysylltu â’r tîm

Er mwyn gwneud ein gwaith casglu gwybodaeth mor effeithlon â phosibl, mae ceisiadau ffurfiol Ofcom am wybodaeth fel arfer yn cael eu rheoli gan dîm canolog: y Gofrestrfa Gwybodaeth. Mae’r Gofrestrfa yn cefnogi timau prosiect ar draws Ofcom drwy gydlynu a chyhoeddi ceisiadau am wybodaeth, a chasglu ymatebion.

Oes angen mwy o wybodaeth arnoch?

Cysylltwch â ni yn information.registry@ofcom.org.uk

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?