Datganiad: Iawndal Awtomatig

  • Dechrau: 16 Mawrth 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 20 Mawrth 2017

Mae gwasanaethau cyfathrebu’n rhan hanfodol o fywydau pobl. Mae ein hymchwil yn dangos bod y rhan fwyaf o ddefnyddwyr yn fodlon â’r gwasanaethau maen nhw’n eu derbyn. Ond mae nifer sylweddol ohonynt yn dal i gael problemau. Er enghraifft, mae dros bum miliwn o ddefnyddwyr yn colli’u gwasanaeth llinell dir neu fand eang bob blwyddyn; mae bron i 250,000 o apwyntiadau gan beirianwyr yn cael eu methu ac mae oedi'n digwydd mewn dros filiwn o achosion lle mae pobl yn disgwyl i linell dir neu fand eang gael ei osod.

Mae defnyddwyr yn dioddef oherwydd ansawdd gwasanaeth gwael. Ond, ar hyn o bryd, dydyn nhw ddim yn cael iawndal digonol. Mewn marchnad sy’n gweithio’n dda, mae defnyddwyr yn cael eu trin yn deg ac mae gan ddarparwyr manwerthu gymhellion i ddarparu gwasanaethau o ansawdd da, gan gynnwys iawndal os bydd pethau’n mynd o chwith. Ond, ar hyn o bryd, dim ond mewn rhyw 15% o achosion lle mae problemau y mae cwsmeriaid llinell dir a band eang yn cael iawndal. A hyd yn oed i'r rheini sydd yn ei gael, mae’r lefelau’n fach ar gyfartaledd. Er enghraifft, rydyn ni’n amcangyfrif bod pobl yn cael £3.69 y diwrnod am golli gwasanaeth a £2.39 pan fydd oedi gyda gosod gwasanaeth.

Mae ein hamcanion yn cynnwys gwneud yn siŵr fod y farchnad yn gweithredu fel y dylai. Fel y nodwyd gennym i ddechrau yn ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidol, mae pwysigrwydd gwasanaethau cyfathrebu yn golygu bod angen diogelu defnyddwyr yn well.  Mae ein hadolygiad pellach wedi sefydlu angen clir am gynllun iawndal awtomatig pan na fydd defnyddwyr yn derbyn gwasanaeth o’r ansawdd y mae’n rhesymol iddynt ei ddisgwyl. Mae’r Senedd wedi gwneud ein pwerau yn y  maes hwn yn gliriach yn Neddf yr Economi Ddigidol 2017, gan gefnogi iawndal awtomatig yn y sector cyfathrebiadau i’w wneud yn gyson â chynlluniau iawndal yn y sectorau cyfleustodau.

Fe wnaethon ni ymgynghori’n ffurfiol ym mis Mawrth 2017 ar gynigion i gyflwyno cynllun iawndal awtomatig. Rydyn ni’n awr wedi dod i'r casgliad y dylai cwsmeriaid llinell dir a band eang gael eu diogelu drwy gynllun o'r fath. Mae yna achos i Ofcom ymyrryd i'w gyflwyno, o gofio bod defnyddwyr yn dioddef yn sgil methiannau yn ansawdd y gwasanaethau nad ydynt yn derbyn iawn digonol amdanynt. Oherwydd nodweddion y farchnad, mae’n debyg bod angen mwy na chystadleuaeth yn unig i ddiogelu defnyddwyr.


Prif ddogfennau

Automatic Compensation
(PDF File, 1.6 MB)
Lawrlwytho

Dogfennau cysylltiedig

Consultation annex 11b: Cartesian model
(MS Excel Document, 138.3 KB)
Lawrlwytho
loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Andrews and Arnold Ltd (PDF File, 108.6 KB) Organisation
bOnline Limited (PDF File, 93.2 KB) Organisation
BT (PDF File, 938.1 KB) Organisation
Butler, B. (PDF File, 40.6 KB) Individual
Citizens Advice (PDF File, 184.9 KB) Organisation