Datganiad: Iawndal Awtomatig

  • Dechrau: 16 Mawrth 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 20 Mawrth 2017

Yn y datganiad hwn, rydym yn nodi ein casgliad bod angen cynllun iawndal awtomatig i ddiogelu defnyddwyr preswyl sy'n dioddef methiannau ansawdd gwasanaeth penodol gyda'u gwasanaethau llinell dir a/neu fand eang. Dylai hyn fod yn berthnasol pan fyddant yn profi oedi wrth atgyweirio ar ôl colli gwasanaeth, oedi wrth osod a cholli apwyntiadau.

Rydym hefyd yn nodi ein penderfyniad ynglŷn â'r ffordd y dylid gweithredu'r cynllun er mwyn diwallu'r angen hwn.

Yn olaf, rydym yn cyflwyno Amod Cyffredinol newydd ar dryloywder a gofynion gwybodaeth i helpu cwsmeriaid sy'n fusnesau bach a chanolig (BBaCH). Bydd hyn yn sicrhau, wrth ddewis gwasanaethau (ac yn ddiweddarach os ydynt yn profi methiannau o ran ansawdd gwasanaethau), fod gan BBaCh well gwybodaeth, mewn fformat clir a hygyrch, am ba lefel o ansawdd gwasanaeth i'w ddisgwyl.

Mae ein penderfyniad yn rhan o raglen o fesurau i sicrhau ansawdd gwasanaeth llawer gwell, y nodwyd y byddem yn ei chyflwyno yn ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebu Digidol y llynedd.

Diweddariad: 1 Ebrill 2021

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi diwygiadau i'r Cod Ymarfer Gwirfoddol ar gyfer cynllun iawndal awtomatig. Mae'r Cod Ymarfer wedi'i ddiwygio i nodi y bydd y symiau iawndal a restrir yn cynyddu'n flynyddol yn unol â chwyddiant wrth symud ymlaen. Rydym hefyd wedi ychwanegu enghraifft ychwanegol at baragraff 40a i roi mwy o eglurder ynghylch pryd y gallai'r eithriad hwn i rwymedigaethau i dalu iawndal fod yn berthnasol.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Andrews and Arnold Ltd (PDF File, 108.6 KB) Sefydliad
bOnline Limited (PDF File, 93.2 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 938.1 KB) Sefydliad
Butler, B. (PDF File, 40.6 KB) Ymateb
Citizens Advice (PDF File, 184.9 KB) Sefydliad