Datganiad: Gwell Gwybodaeth am Gyflymder Band Eang - Codau Ymarfer Gwirfoddol

  • Dechrau: 06 Hydref 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 10 Tachwedd 2017

Mae band eang yn wasanaeth hanfodol i bobl a busnesau, sy’n dibynnu fwyfwy ar y rhyngrwyd am amrywiaeth eang o weithgareddau.

Mae cyflymder cysylltiad band eang o ran llwytho data i lawr yn ffactor pwysig wrth i gwsmeriaid brynu gwasanaeth band eang. Felly, mae cwsmeriaid angen gwybodaeth realistig, yn y man gwerthu a hefyd yn eu contract, am y cyflymderau band eang y gallant eu disgwyl.

Mae gan Ofcom eisoes godau ymarfer ar gyflymderau band eang ar gyfer cwsmeriaid preswyl a busnes, sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r rhai a’i llofnododd i ddarparu amcangyfrifon i gwsmeriaid ynghylch y cyflymderau y maent yn debygol o’u derbyn yn y man gwerthu. Yn ogystal, maent yn rhoi’r hawl i gwsmeriaid adael eu contractau, heb gosb, os bydd eu cyflymderau’n gostwng o dan lefel sylfaenol.

Mae’r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o’n penderfyniadau ar y newidiadau i’r codau ymarfer i wella’r wybodaeth a ddarperir i gwsmeriaid a chryfhau hawliau cwsmeriaid i adael.

Diweddariad 30 Ionawr 2020 – cyhoeddi atodiad ychwanegol

Ym Mawrth 2019, gwnaethon ni newidiadau sylweddol i’n cod ymarfer cyflymderau band eang. Mae’r newidiadau hyn yn golygu bod siopwyr band eang yn cael lleiafswm cyflymder cyn arwyddo cytundeb newydd, ac yn cael gwybod beth i ddisgwyl yn ystod oriau brig pan mae pawb ar-lein ac yn gallu gadael eu contract yn haws os ydy’r cyflymderau yn syrthio yn is na’r lefel a warantwyd.

Ar hyn o bryd, mae’r wybodaeth hon wedi’i seilio ar ddata wrth grŵp o gwsmeriaid sydd ag eiddo â nodweddion tebyg -er enghraifft, pellter o’r gyfnewidfa neu gabinet y stryd, sy’n gallu cael effaith ar gyflymder llinellau copr. Yn y dyfodol, bydd nifer o gwsmeriaid yn cael amcangyfrif cyflymder wedi’i seilio ar allu’r llinell sy’n mynd i dŷ neu swyddfa unigol.

Bydd gweithredu’r newidiadau hyn yn ei gwneud hi’n angenrheidiol i ddarparwr i uwchraddio eu systemau. Mae cwmnïau sydd wedi cytuno i ddilyn y codau ymarfer wedi cytuno i wneud hyn erbyn 15 Tachwedd 2020.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Andrews and Arnold Ltd (PDF File, 99.7 KB) Organisation
Brian Turner (PDF File, 367.1 KB) Individual
BT (PDF File, 161.7 KB) Organisation
CCP-ACOD (PDF File, 55.1 KB) Organisation
Daisy Group (PDF File, 203.9 KB) Organisation