Cais am fewnbwn: Adolygiad o fesurau diogelu pobl sydd mewn dyled neu berygl o gael eu datgysylltu

  • Dechrau: 22 Gorffennaf 2021
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 30 Medi 2021

Mae sicrhau bod cwsmeriaid, yn enwedig pobl sydd mewn amgylchiadau bregus, yn cael eu trin yn deg yn flaenoriaeth i Ofcom. Mae pandemig y coronafeirws (Covid-19) wedi tanlinellu pwysigrwydd gwasanaethau cyfathrebu fel ffôn, band eang a theledu drwy dalu. Yn ogystal, mae sefyllfa ariannol llawer o bobl wedi newid yn sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda rhai yn wynebu heriau penodol. Felly, mae’n arbennig o bwysig bod pobl sydd mewn dyled, neu sy’n cael trafferth talu eu bil cyfathrebiadau, yn cael eu trin yn deg gan eu darparwr cyfathrebiadau.

Rydyn ni’n croesawu’r camau y mae darparwyr wedi’u cymryd i roi cefnogaeth dros dro i’w cwsmeriaid sy’n cael trafferth talu yn ystod y pandemig. O ystyried yr ansicrwydd parhaus ynghylch y rhagolygon economaidd tymor hwy, a chynnydd disgwyliedig mewn lefelau dyled aelwydydd o bob math credwn mai nawr yw’r amser iawn i ystyried a yw’r amddiffyniadau ar gyfer pobl sydd mewn dyled neu sy’n ei chael yn anodd talu yn dal yn briodol, neu a oes achos dros eu cryfhau.

Y 'cais am fewnbwn' hwn yw’r cam cyntaf yn yr adolygiad hwn ac mae’n gwahodd safbwyntiau ar ein sylwadau cychwynnol.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Cyflwynwch ymatebion gan ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriad (ODT, 49.8 KB) (Saesneg yn unig).


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.