Ymgynghoriad: Trin cwsmeriaid agored i newid yn deg - Cynigion i ddiwygio'r canllaw i helpu sicrhau bod cwsmeriaid sydd mewn dyled neu'n profi anhawster wrth dalu'n cael eu trin yn deg

  • Dechrau: 17 Mawrth 2022
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 12 Mai 2022

Mae sicrhau bod pobl sydd mewn dyled neu sy'n cael trafferth talu yn cael eu trin yn deg gan eu darparwr cyfathrebu'n flaenoriaeth i Ofcom.

Er bod cyfran gymharol fach o gwsmeriaid band eang a symudol yn tueddu i fynd i ôl-ddyledion, gall dyled fod yn straen a gall gael effaith arwyddocaol ar iechyd meddwl unigolyn. Rydym hefyd yn ymwybodol y gallai mwy o bobl fod ar ei hôl hi o ran eu biliau yn 2022 oherwydd prisiau manwerthu cynyddol a phwysau ehangach ar gostau byw. Felly, rydym wedi cynnal adolygiad i ystyried a yw'r mesurau diogelu ar gyfer pobl sydd mewn dyled neu sy'n ei chael hi'n anodd talu yn parhau'n briodol, neu a oes achos dros eu cryfhau.

Rydym yn cynnig diwygio ein canllaw Trin Cwsmeriaid Agored i Niwed yn Deg i nodi argymhellion arfer gorau i ddarparwyr ynghylch mesurau ymarferol pellach gallant eu mabwysiadu i drin cwsmeriaid sy'n agored i niwed yn ariannol yn deg.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advisory Committee for Northern Ireland (PDF File, 100.7 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 104.6 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 277.4 KB) Sefydliad
Christians Against Poverty (PDF File, 486.1 KB) Sefydliad
Citizens Advice (PDF File, 173.1 KB) Sefydliad