Datganiad: Gwella gwybodaeth am fand eang ar gyfer cwsmeriaid

  • Dechrau: 08 Mawrth 2023
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 03 Mai 2023

Datganiad wedi'i gyhoeddi 13 Rhagfyr 2023

Mae'r ffordd y caiff gwasanaethau band eang eu darparu yn newid. Mae darpariaeth rhwydweithiau ffeibr llawn newydd yn cynyddu ar draws y DU, ac mae'r rhwydweithiau newydd hyn yn cydfodoli â rhwydweithiau hŷn. Yng nghyd-destun y farchnad newidiol hon, mae'n bwysig bod gan gwsmeriaid band eang ddigon o wybodaeth ddefnyddiol, ar yr amser iawn, i'w helpu i ddewis y gwasanaeth band eang cywir ar gyfer eu hanghenion.

Ym mis Mawrth, gwnaethom ymgynghori ar gynigion i wella'r wybodaeth sydd ar gael i ddefnyddwyr, i rymuso pobl i wneud penderfyniadau gwybodus wrth brynu band eang. Fe wnaethom hefyd gyhoeddi ymchwil a nododd y byddai rhai pobl, wrth ddewis gwasanaeth band eang, yn ei chael hi'n ddefnyddiol derbyn gwybodaeth am y dechnoleg sylfaenol a ddefnyddir i ddarparu eu gwasanaethau.

Mae'r datganiad hwn yn nodi ein penderfyniadau i helpu defnyddwyr i wneud dewisiadau mwy gwybodus. Rydym am gefnogi defnyddwyr i ddeall nodweddion eu gwasanaeth band eang yn well fel eu bod yn gwybod beth maent yn ei brynu, ac yn gallu cymharu gwasanaethau'n haws i ddewis y gwasanaeth sy'n diwallu eu hanghenion orau.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advertising Standards Authority (ASA) (PDF File, 193.1 KB) Sefydliad
ApTap (PDF File, 99.9 KB) Sefydliad
Bridges, M (PDF File, 79.0 KB) Ymateb
BT (PDF File, 611.3 KB) Sefydliad
BUUK Infrastructure (PDF File, 220.5 KB) Sefydliad