Rheolau Ofcom ar ddidueddrwydd dyladwy a chywirdeb dyladwy, etholiadau a refferenda

  • Dechrau: 11 Tachwedd 2016
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 16 Ionawr 2017

Datganiad Dyddiad cyhoeddi 9 Mawrth 2017

Mae’r ddogfen hon yn rhoi penderfyniad Ofcom i ddiwygio Adran Chwech (etholiadau a refferenda) y Cod Darlledu (“y Cod”) a rheolau Ofcom ar ddarllediadau pleidiau gwleidyddol a refferenda i ddileu'r cysyniad o'r rhestr o bleidiau mwy.

Bydd hyn yn rhoi mwy o ryddid golygyddol i ddarlledwyr er mwyn gwneud penderfyniadau yng nghyswllt etholiadau drwy gyfeirio at dystiolaeth o gefnogaeth mewn etholiadau blaenorol a/neu gefnogaeth bresennol, a bydd ymgeiswyr a phleidiau yn dal i allu i apelio i Ofcom ynghylch penderfyniadau darlledwyr.

Er mwyn helpu darlledwyr i wneud penderfyniadau golygyddol yn ystod ymgyrchoedd etholiadau, byddwn yn cyhoeddi crynodeb blynyddol o gefnogaeth mewn etholiadau blaenorol a chefnogaeth bresennol yn y cyfnod cyn pob etholiad ym mis Mai. Rydym hefyd wedi nodi’r ffactorau byddwn yn eu hystyried wrth wneud penderfyniadau ynghylch etholiadau, gan gynnwys y byddwn yn rhoi mwy o bwysau i dystiolaeth o gefnogaeth mewn etholiadau blaenorol na thystiolaeth o gefnogaeth bresennol (ee polau piniwn).

Yn y ddogfen hon rydyn ni hefyd yn cadarnhau sut rydyn ni’n bwriadu rheoleiddio cynnwys golygyddol y BBC o ran didueddrwydd dyladwy, cywirdeb dyladwy, etholiadau a refferenda. Yn benodol, rydyn ni wedi diwygio: Adran Pump (didueddrwydd dyladwy) y Cod; Adran Chwech y Cod; a’r Rheolau ar ddarllediadau pleidiau gwleidyddol a refferenda.

Bydd y Rheolau diwygiedig ar ddarllediadau pleidiau gwleidyddol a refferenda (sydd yn Atodiad 1) a’r rheolau diwygiedig yn Adran Pump ac Adran Chwech y Cod (sydd yn Atodiad 2) yn dod i rym ar 22 Mawrth 2017. Byddwn yn eu cyhoeddi ar y dyddiad hwnnw a byddwn hefyd yn cyhoeddi ein Harweiniad wedi’i ddiweddaru i Adran Pump ac Adran Chwech y Cod. Yn unol â'r trefniadau pontio yn Siarter a Chytundeb y BBC, bydd Adrannau Pump a Chwech o’r Cod a’r Rheolau ar ddarllediadau pleidiau gwleidyddol a refferenda, fel y’u diwygiwyd, yn berthnasol i’r BBC o 22 Mawrth 2017 ymlaen.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BBC.pdf (PDF File, 116.1 KB) Sefydliad
Channel 4.pdf (PDF File, 138.9 KB) Sefydliad
Channel 5.pdf (PDF File, 717.7 KB) Sefydliad
Conservatives.pdf (PDF File, 69.4 KB) Sefydliad
Countryside Alliance.pdf (PDF File, 306.2 KB) Sefydliad