Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Mae’n haws nag erioed newid darparwr band eang - a chael cyflymder wedi’i warantu


Os yw cyflymder eich band eang yn arafu popeth, mae newid i ddarparwr arall fydd yn gwarantu cyflymder eich rhyngrwyd yn haws nag erioed. Ac fe allech chi arbed arian hefyd.   

Mae rheolau Ofcom yn golygu y dylech gael gwybodaeth gliriach am gyflymderau pan fyddwch chi’n prynu gwasanaeth band eang.

Os nad yw eich gwasanaeth yn gallu darparu’r cyflymderau a addawyd gan eich darparwr, dylech gysylltu â nhw yn gyntaf. Os yw’r broblem ar eu rhwydwaith nhw ac nid ydynt yn gallu ei datrys cyn pen 30 diwrnod, mae’n rhaid i chi allu gadael eich contract heb gael eich cosbi.

Dylech nodi bod y rheolau canlynol ddim ond yn berthnasol i’r prif gwmnïau band eang - BT, EE, Plusnet, Sky, TalkTalk a Virgin Media.

Cyflymderau cywir pan fyddwch chi’n prynu gwasanaeth band eang

Pan fyddwch chi’n prynu gwasanaeth band eang, fe ddylech chi gael rhywfaint o wybodaeth bwysig heb orfod gofyn amdani. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth gywir am gyflymder eich band eang.

Fe ddylech chi gael amcangyfrif o’r cyflymder rydych chi’n debygol o’i dderbyn ar adegau prysur, pan fydd y cyflymderau cyfartalog yn aml yn is.  Mae’r adegau prysur hyn rhwng 8 a 10pm ar gyfer gwasanaethau cartref a rhwng 12 a 2pm ar gyfer gwasanaethau busnes.

Gwarantu isafswm cyflymder

Dylai eich darparwr bob amser ddarparu isafswm cyflymder wedi’i warantu i chi ar gyfer eich gwasanaeth band eang.

Gallwch wirio beth yw’r cyflymder rydych chi’n ei dderbyn drwy ddefnyddio gwiriwr cyflymder band eang Ofcom sydd ar gael yn Gymraeg. Er mwyn cynnal y prawf cyflymder mwyaf cywir posibl, defnyddiwch gyfrifiadur neu dabled y mae modd ei gysylltu â’ch llwybrydd gan ddefnyddio cebl ‘ether-rwyd’, oherwydd gall wi-fi arafu’r signal.

I ddysgu pa gyflymder dylech chi ei dderbyn, gwiriwch eich cytundeb, neu holwch eich darparwr.

Os ydych chi’n meddwl bod eich band eang yn arafach nag y dylai fod, cysylltwch â’ch darparwr er mwyn gweld beth yw’r broblem. Os yw’r broblem ar eu rhwydwaith nhw ac nid ydynt yn gallu ei datrys cyn pen 30 diwrnod, mae’n rhaid iddynt gynnig yr hawl i chi adael eich contract heb gael eich cosbi.

Mae’r hawl hon i adael eich contract yn berthnasol hefyd i gynhyrchion ‘wedi’u bwndelu’, fel gwasanaethau llinell dir ar yr un llinell, neu wasanaethau teledu drwy dalu a brynwyd yr un adeg â'r gwasanaeth band eang.

Cofiwch, os ydych chi ar gontract treigl bob mis, nid yw’r broses hon yn berthnasol i chi. Ond fel rheol, gallwch roi rhybudd (mis fel arfer) er mwyn gadael eich contract beth bynnag.

Ar ôl prynu gwasanaeth band eang

Ar ôl i chi brynu eich gwasanaeth band eang, bydd eich darparwr newydd yn anfon rhywfaint o wybodaeth atoch chi - fel rheol mewn llythyr, e-bost neu yn yr adran ‘eich cyfrif’ ar eu gwefan.

Bydd hyn yn cynnwys eich holl amcangyfrifon cyflymder, manylion am unrhyw bolisïau a allai effeithio ar gyflymder eich band eang, a beth ddylech ei wneud os bydd y cyflymder rydych chi’n ei dderbyn yn is na’r hyn a gafodd ei warantu i chi. Cadwch y wybodaeth hon yn ddiogel er mwyn i chi droi ati os bydd gennych chi broblem.

Os nad yw eich gwasanaeth yn dechrau ar y dyddiad a gytunwyd, neu os ydych chi wedi colli eich apwyntiad peiriannwr, bydd eich darparwr yn talu iawndal yn awtomatig.

Rhagor o wybodaeth

Gall llawer o bethau effeithio ar gyflymder y band eang rydych chi’n ei dderbyn. Cymerwch gip ar ein hawgrymiadau ymarferol ar sut mae gwella cyflymder eich band eang.

Mae’r Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA) yn gosod rheolau ynghylch sut mae cwmnïau yn hysbysebu cyflymderau band eang.  Mae’n rhaid iddynt ddangos y cyflymder cyfartalog mae o leiaf 50% o’u cwsmeriaid yn ei dderbyn yn ystod amser prysuraf y rhwydwaith (8-10pm). Os oes gennych chi bryder am hysbyseb band eang, ewch i wefan ASA i gael rhagor o wybodaeth ac i gwyno.

Mae yna rai ffactorau eraill heblaw am gyflymder efallai hoffech chi eu hystyried cyn arwyddo cytundeb. Darllenwch ein rhestr gwirio contractau newydd.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?