Canllaw iawndal awtomatig i ddefnyddwyr

01 Ebrill 2019

O’r 1 Ebrill 2019, mae’r Cynllun Iawndal awtomatig yn golygu bod cwsmeriaid band eang a llinell dir yn cael eu harian yn ôl o’r darparwr pan fydd pethau’n mynd o’i le, heb orfod gofyn amdano.

Ydy eich darparwr yn rhan o'r cynllun?

Mae'r cwmnïau canlynol yn rhan o'r cynllun:

  • BT (Ymunodd 1 Ebrill 2019)
  • Hyperoptic (Ymunodd 28 Hydref 2019)
  • Sky (Ymunodd 1 Ebrill 2019)
  • TalkTalk (Ymunodd 1 Ebrill 2019)
  • Virgin Media (Ymunodd 1 Ebrill 2019)
  • Zen Internet (Ymunodd 1 Ebrill 2019)

Pryd fyddwch chi'n derbyn iawndal

Bydd cwmnïau sydd wedi ymuno â’r cynllun yn darparu iawndal os ydynt wedi dioddef oedi cyn trwsio neu osod cyfarpar, yn dilyn colli gwasanaeth, neu beirianwyr heb gadw at apwyntiad ac oedi wrth ddechrau gwasanaeth newydd.

Tabl yn dangos y problemau a fyddai'n rhoi hawl i gwsmer llinell dir neu fand eang gael iawndal, a faint o iawndal y dylent ei gael.

Beth sydd angen i chi wneud i dderbyn iawndal

Os nad yw eich gwasanaeth yn dechrau ar y dyddiad a gytunwyd, neu os ydych chi wedi colli eich apwyntiad peiriannwr, bydd eich darparwr yn talu iawndal yn awtomatig. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi weithredu i dderbyn yr iawndal.

Os yw’r gwasanaeth band eang neu linell dir yn ddiffygiol, dim ond adrodd y nam i’r darparwr sydd angen i chi ei wneud.  Os nad yw’r gwasanaeth wedi ei drwsio wedi dau ddiwrnod gwaith llawn, ni fydd yn rhaid i chi ofyn am iawndal neu gysylltu gyda’ch darparwr eto, gan fydd gan eich darparwr systemau yn eu lle sy’n golygu byddwch chi’n dechrau derbyn iawndal yn awtomatig os ydy’r gwaith trwsio yn cymryd mwy o amser na’r disgwyl.

Byddwch yn derbyn £8 yn ychwanegol os nad yw'r gwasanaeth wedi ei drwsio o fewn dau ddiwrnod gwaith llawn wedi i chi gwyno amdano, ac yna £8 ar gyfer bob diwrnod llawn wedi hynny os chaiff ei drwsio.

Pa wasanaethau sy'n gymwys ar gyfer taliadau iawndal

Mae’r cynllun yn berthasol ar gyfer holl gynnyrch band eang sefydlog a llinell dir. Nid yw, fodd bynnag, yn berthnasol i gynnyrch busnes.

Pryd dylech chi dderbyn iawndal

Ni ddylai iawndal gael ei dalu’n hwyrach na:

  • 30 diwrnod calendr ar ôl datrys unrhyw oedi ar gyfer dechrau gwasanaeth newydd neu os yd’r gwasanaeth wedi’i ganslo;
  • 30 diwrnod calendr ar ôl datrys colli gwasanaeth neu os ydy’r gwasanaeth wedi’i ganslo;
  • 30 diwrnod calendr yn dilyn dyddiad apwyntiad a gollwyd
  • Sut bydd yr iawndal yn cael ei dalu

Sut fydd yr iawndal yn cael ei dalu

Os nad ydych chi’n gwneud trefniadau gwahanol, bydd yr iawndal yn cael ei ychwanegu i’ch bil. Bydd y credyd hwn yn ymddangos ar eich cyfrif o fewn y terfyn amser uchod ond gallai ymddangos ar eich bil  Bydd yr ad-daliad hwn yn ymddangos ar eich cyfrif o fewn y cyffuniau amser uchod ond gallai ymddangos ar eich bil yn nes ymlaen.

Gall eich darparwr gynnig dulliau iawndal amgen sydd o’r un gwerth neu uwch, dim ond eu bod yn rhoi gwybod i chi faint dylech chi dderbyn fel ad-daliad ar eich bil.

Oes yna adegau pan na fydd darparwr yn gorfod talu iawndal awtomatig fel rhan o’r cynllun?

Os ydy’r gwasanaeth yn cael ei golli oherwydd offer neu weithgaredd o fewn eich cartref, nid oes hawl gennych i gael iawndal fel rhan o’r cynllun.

Yn yr un modd, ni fyddwch yn derbyn iawndal os ydych chi’n torri’ch cytundeb, os wnaethoch chi achosi’r methiant gwasanaeth neu os ydych chi wedi ei atal rhag cael ei ddatrys. Er enghraifft, os ydych chi’n gofyn am apwyntiad sy’n hwyrach na’r un a gynigwyd ac yn achosi oedi i’r gwaith trwsio gwasanaeth.

Gall ddarparwyr roi cap ar yr iawndal maen nhw’n ei dalu. Ar ôl i’r 30 diwrnod wedi’r taliad iawndal awtomatig fynd heibio, gallan nhw anfon hysbysiad i chi’n rhoi gwybod bydd eich taliadau iawndal awtomatig yn stopio ar ôl 30 diwrnod ychwanegol.

Wedi hyn, bydd angen i’ch darparwr gymryd camau rhesymol i gynnig gwasanaeth amgen addas. Os nad ydyn nhw’n gallu cynnig hyn, efallai byddwch chi’n dal yn gymwys i dderbyn iawndal awtomatig fel rhan o’r cynllun.

Beth os nad ydych chi'n derbyn yr iawndal rydych chi'n ei deimlo y dylech ei gael?

Os nad ydych yn derbyn yr iawndal rydych chi’n meddwl y dylech ei gael fel rhan o’r cynllun, trafodwch ymhellach gyda’ch darparwr.  Gall cwynion sydd heb eu datrys gael eu hanfon drwy’r gwasanaeth dulliau amgen o ddatrys anghydfod (ADR) .