Defnyddio eich ffôn symudol tramor


Ers 31 Rhagfyr 2020, ni fu rheolau'r UE ar daliadau crwydro yn berthnasol mwyach yn y DU. Mae hynny'n golygu, fel gyda lleoliadau eraill, nad oes terfyn mwyach ar y tâl y gall eich darparwr symudol ei godi arnoch am ddefnyddio eich ffôn symudol yng ngwledydd yr Undeb Ewropeaidd, Norwy, Gwlad yr Iâ na Liechtenstein.

Mae gan bob un o ddarparwyr symudol y DU ymagwedd wahanol at daliadau crwydro a pholisïau defnydd teg. Mae'n bwysig gwirio gyda'ch darparwr i gael gwybod ei ymagwedd cyn i chi ddefnyddio'ch ffôn symudol dramor.

Ers 1 Gorffennaf 2022, nid yw'r rheolau crwydro fel y'u nodwyd yn flaenorol yn neddfwriaeth y DU yn berthnasol mwyach. Roedd y rhain yn ymdrin â phethau fel negeseuon croeso i grwydro a therfynau gwariant ar ddata crwydro. Bydd rhai darparwyr yn dal i ddarparu'r gwasanaethau hyn o 1 Gorffennaf ymlaen, ar sail wirfoddol. Mae Ofcom bellach yn edrych ar opsiynau ar gyfer mesurau diogelu crwydro i gwsmeriaid. Nid oes gennym y pŵer i atal darparwyr symudol rhag codi tâl ar gwsmeriaid am ddefnyddio eu gwasanaethau wrth deithio, felly ni fydd y gwaith hwn yn edrych ar lefel y prisiau crwydro.

I gael cyngor cyffredinol ar grwydro, ac i'ch helpu i ddeall y mesurau diogelu sy'n parhau'n weithredol ar hyn o bryd, rydym wedi ateb rhai cwestiynau cyffredin.