Canllaw i Ddefnyddwyr wrth Grwydro - Holi ac Ateb


Ar hyn o bryd rydych yn cael ‘crwydro fel petaech chi adref’ wrth ddefnyddio eich ffôn symudol wrth deithio yn yr UE, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein.

Yn gyffredinol, mae'r rheolau newydd yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr godi'r un pris ar gwsmeriaid symudol sy’n talu wrth ddefnyddio a thalu’n fisol am alwadau, negeseuon testun a gwasanaethau data ag y byddent yn ei dalu yn y DU.

Ond, mae’n bosib y bydd ambell sefyllfa (er enghraifft pan fydd gan ddarparwr bolisi defnydd teg) lle mae’n bosib y codir mwy na'r pris domestig arnoch chi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa gynnyrch crwydro sy’n cael ei gynnig gan eich darparwr cyn mynd ar eich taith.

Dylai darparwyr sy’n cynnig gwasanaethau crwydro gynnig yr opsiwn ‘crwydro fel petaech chi adref’ yn awtomatig i bob cwsmer sydd ganddynt yn barod ac i bob cwsmer newydd – nid oes yn rhaid i chi gofrestru ar ei gyfer. Holwch eich darparwr i gadarnhau a yw hyn wedi’i alluogi ar eich ffôn symudol.

Os ydych chi’n teithio y tu allan i'r UE, Norwy, Gwlad yr Iâ neu Liechtenstein, gall prisiau crwydro fod yn llawer uwch. Byddai’n syniad da i chi siarad â’ch darparwr i geisio gweld beth yw’r fargen orau sydd ar gael ar gyfer y wlad rydych chi’n teithio iddi. Fel arall, efallai y byddai’n werth ystyried prynu SIM ar gyfer y wlad rydych chi’n ymweld â hi.

Rydym wedi llunio cwestiynau cyffredin i’ch helpu chi i ddeall y rheolau newydd ar ‘grwydro fel petaech chi adref’, a sut mae eu defnyddio:

Crwydro yn dilyn Brexit

Wedi Brexit, gallai cwsmeriaid weld newidiadau i sut maen nhw'n defnyddio eu ffonau symudol dramor.

Mae rheolau presennol yn golygu'n gyffredinol fod pobl yn gallu defnyddio eu ffonau symudol yn Ewrop heb dalu mwy na beth fydden nhw yn y DU.

Mae'r Llywodraeth yn San Steffan wedi cadarnhau os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb, yna ni fydd y rheolau hyn yn berthnasol. Bydd cwmnïau symudol yn penderfynu naill ai i gadw'r trefniadau presennol neu i gyflwyno costau ychwanegol.

Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i gwmnïau roi notis o fis o leiaf am unrhyw newidiadau i'w cytundebau y gallai olygu bod cwsmeriaid o dan anfantais sylweddol. Mae gan gwsmeriaid yr hawl i adael eu contract yn ddi-gosb yn y sefyllfaoedd hyn. Mae gennym gyngor i gwsmeriaid ynglŷn â sut mae'r rheolau hyn yn gweithio. 

I amddiffyn cwsmeriaid wrth deithio tramor os nad oes yna gytundeb i adael, bydd yna derfyn ar gyfer defnydd data wrth grwydro o £45 y mis. Gall gwsmeriaid barhau i dderbyn rhybuddion i roi gwybod iddynt pan maent wedi cyrraedd terfyn y lwfans data sydd ganddynt i grwydro.

Mae'r Llywodraeth yn San Steffan wedi cyhoeddi cyngor pellach ynglŷn â sut fydd crwydro symudol yn gweithio wedi Brexit.