Galwadau a negeseuon dieisiau

Weithiau rydyn ni'n derbyn galwadau ffôn a negeseuon nad ydym eu heisiau nhw. Efallai eu bod nhw'n alwadau gwerthu neu farchnata, galwadau mud, neu alwadau a negeseuon gan sgamwyr.

Mae'n bwysig eich bod yn gwybod sut i nodi'r rhain, yn ogystal â gwybod sut i ddelio â nhw.

Yn yr adran hon o'n gwefan gallwch chi gael mwy o wybodaeth am y mathau gwahanol o alwadau a negeseuon dieisiau y byddwch efallai yn eu derbyn. Byddwn yn dweud wrthych chi beth i gadw llygad allan amdano, a beth i'w wneud os byddwch chi'n derbyn un.

Byddwch hefyd yn gweld manylion at bwy y dylid rhoi gwybod amdanynt. Gan ddibynnu ar natur yr alwad neu neges, mae bosib mai hynny fydd Ofcom, eich darparwr, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), y Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn (TPS), Action Fraud, neu'r heddlu. Action Fraud yw'r ganolfan adrodd ar gyfer twyll a seiberdroseddu yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Dylid adrodd am dwyll neu unrhyw drosedd ariannol arall yn Yr Alban i'r heddlu ar 101.

Featured content

Mae'r fideo uchod ar gael yn Saesneg yn unig.

Canllaw darllen-hawdd

Mae canllawiau darllen hawdd yn gwneud gwybodaeth yn fwy hygyrch, yn enwedig i bobl sydd ag anableddau dysgu.

Darllenwch ein canllaw darllen hawdd ar sut i gael llai o alwadau ffôn dieisiau (PDF, 1012.2 KB).