Dewis y darparwr band eang, symudol a llinell dir gorau


Rydym eisiau i bawb gael y gorau o'u ffonau a'u band eang.

Rydym wedi cywain gwybodaeth gan bobl, busnesau a darparwyr i greu darlun o ansawdd gwasanaeth yn y DU heddiw.

Gallwch chwilio gan ddefnyddio'r tablau isod i weld perfformiad prif ddarparwyr symudol, band eang a ffôn cartref y DU.

Mae mwy o fanylion am ddiffiniadau a methodoleg ar gael yn  ein hadroddiad Cymharu Gwasanaeth i Gwsmeriaid llawn.

Am ba wasanaeth ydych chi'n chwilio?


Symudol

0 results are shown

Mwy o wybodaeth am symudol

DarparwrBoddhad ar y
gwasanaeth yn gyffredinol
. Cyfartaledd 90%
Boddhad ar werth am arian. Cyfartaledd 83%Cwsmeriaid sydd â
rheswm dros gwyno
. Cyfartaledd 10%
Boddhad cyffredinol ar drin cwynion. Cyfartaledd 57%Cwynion i Ofcom fesul 100,000 o danysgrifwyr. Cyfartaledd 13

Amser aros cyfartalog mewn galwad (MM:EE). Cyfartaledd 02:07

BT Dd/B Dd/B  7% Dd/B 17  0:46 
EE 92%  80%  9%  56%  6 2:09
Giffgaff 93% 95% 5% 57% Dd/B Dd/B
ID mobile Dd/B Dd/B 5% Dd/B 15 0:56
O2 91% 79% 7% 62% 8 2:17
Sky Dd/B  Dd/B  5% Dd/B  6 2:33
Tesco mobile 91% 90% 7% 55% 3 3:39
3 86% 88% 13% 56% 23 1:03
Virgin mobile 88% 84%* 13% 56% 25 6:44
Vodafone 90% 77% 16% 55% 20 1:56

*Boddhad ar werth am arian: Roedd gan Virgin Mobile faint sylfaen isel (88) a lled gwall eang cysylltiedig, felly dylid trin y canlyniadau fel rhai dangosol yn unig.

Noder:Pan fydd gan ddarparwr faint sylfaen is (gan nodi bod maint sylfaen darparwr yn adlewyrchu ei gyfran o'r farchnad berthnasol), mae'n bosib, er gwaethaf canlyniad sydd yr yn peth â chyfartaledd y sector a/neu ddarparwyr eraill neu'n agos ato, nad yr un peth mohono o safbwynt ystadegol. Mae hyn oherwydd lled gwall ehangach. Er enghraifft, mae hyn yn berthnasol i sgorau rheswm dros gwyno BT ac iD Mobile. Mae gan sgorau'r darparwyr hyn led gwall ehangach o'i gymharu ag O2, Tesco Mobile a Sky. Felly, ni nodir bod y canlyniadau ar gyfer BT ac iD Mobile, er eu bod yr un peth â'r rhai a adroddir gan y darparwyr eraill hyn, yn arwyddocaol o wahanol i'r cyfartaledd.

Marcir canlyniadau fel ‘Dd/B’ pan fydd y gyfran o'r farchnad islaw 4%, neu pan fydd maint y sampl yn rhy isel i gynnwys canfyddiad h.y. llai na 50. Gweler Atodiad 1 a 2 am fanylion pellach ar feintiau sylfaen darparwyr a phrofi arwyddocâd. Gweler Atodiad 3 am gwynion i Ofcom a methodolegau amserau aros cyfartalog mewn galwad.


Band eang

0 results are shown

Pethau eraill i'w hystyried wrth ddewis darparwr band eang

DarparwrBoddhad ar y
gwasanaeth yn gyffredinol
(cyfartaledd 80%)
Boddhad ar gyflymder y gwasanaeth (cyfartaledd 79%)Cwsmeriaid sydd â
rheswm dros gwyno (cyfartaledd 26%)
Boddhad cyffredinol ar drin cwynion (cyfartaledd 52%)Cwynion i Ofcom fesul 100,000 o danysgrifwyr (cyfartaledd 50)Amser aros cyfartalog mewn galwad (MM:EE) (cyfartaledd 04:09)
BT 80% 80% 23% 55% 50 3:28
EE 82%  78%  30%  47% 20 1:15
KCOM Dd/B Dd/B Dd/B Dd/B Dd/B 3:19
Plusnet 81% 75% 24% 47% 69 4:52
Post Office Dd/B* Dd/B Dd/B Dd/B 61 1:59
Sky 80% 80% 24% 59% 23 3:21
TalkTalk 77% 71% 24% 47% 81 1:46
Virgin Mobile 80% 82% 29% 48% 69 7:40
Vodafone Dd/B Dd/B 32% Dd/B 103 3:25

*Ym mis Mawrth 2021 cwblhaodd Swyddfa'r Post werthu ei wasanaethau band eang a llinell dir i Shell Energy ac fe ymadawodd â'r farchnad delathrebu.

Noder:Pan fydd gan ddarparwr faint sylfaen is (gan nodi bod maint sylfaen darparwr yn adlewyrchu ei gyfran o'r farchnad berthnasol), mae'n bosib, er gwaethaf canlyniad sydd yr yn peth â chyfartaledd y sector a/neu ddarparwyr eraill neu'n agos ato, nad yr un peth mohono o safbwynt ystadegol.Mae hyn oherwydd lled gwall ehangach. Er enghraifft, yn y sector band eang mae hyn yn berthnasol i foddhad ar EE a Plusnet o ran trin cwynion.Mae gan sgorau'r darparwyr hyn led gwall ehangach o'i gymharu â TalkTalk. Felly, ni nodir bod y canlyniadau ar gyfer EE a Plusnet, er eu bod yr un peth â TalkTalk, yn arwyddocaol o wahanol i'r cyfartaledd.Marcir canlyniadau fel ‘Dd/B’ pan fydd y gyfran o'r farchnad islaw 4%, neu pan fydd maint y sampl yn rhy isel i gynnwys canfyddiad h.y. llai na 50. Gweler Atodiad 1 a 2 am fanylion pellach ar feintiau sylfaen darparwyr a phrofi arwyddocâd. Cyfrifir amserau aros cyfartalog mewn galwad ar gyfer llinell dir a band eang gyda'i gilydd.Gweler Atodiad 3 am gwynion i Ofcom a methodolegau amserau aros cyfartalog mewn galwad.


Llinell dir

0 results are shown

Pethau eraill i'w hystyried wrth ddewis darparwr llinell dir

DarparwrBoddhad ar y
gwasanaeth yn gyffredinol
(cyfartaledd 77%)
Cwsmeriaid sydd â
rheswm dros gwyno
(cyfartaledd 7%)
Boddhad cyffredinol ar drin cwynion (cyfartaledd 53%)Cwynion i Ofcom fesul 100,000 o danysgrifwyr (cyfartaledd 35)Amser aros cyfartalog mewn galwad (MM:EE) (cyfartaledd 04:09)
BT 78% 9% 56% 29 3:28
EE 81%  8%  48% 12 1:15
KCOM Dd/B Dd/B Dd/B Dd/B 3:19
Plusnet 78% 5% 48%* 52 4:52
Post Office Dd/B** Dd/B Dd/B 41 1:59
Sky 79% 6% 54% 16 3:21
TalkTalk 82% 7% 50% 59 1:46
Virgin mobile 69% 7% 50% 45 7:40
Vodafone Dd/B 9% Dd/B 55 3:25

*Boddhad ar drin cwynion: Roedd gan Plusnet faint sylfaen isel (89).
** Ym mis Mawrth 2021 cwblhaodd Swyddfa'r Post werthu ei wasanaethau band eang a llinell dir i Shell Energy ac fe ymadawodd â'r farchnad delathrebu.

Noder:Pan fydd gan ddarparwr faint sylfaen is (gan nodi bod maint sylfaen darparwr yn adlewyrchu ei gyfran o'r farchnad berthnasol), mae'n bosib, er gwaethaf canlyniad sydd yr yn peth â chyfartaledd y sector a/neu ddarparwyr eraill neu'n agos ato, nad yr un peth mohono o safbwynt ystadegol. Mae hyn oherwydd lled gwall ehangach. Er enghraifft, yn y sector llinell dir mae hyn yn berthnasol i sgôr rheswm dros gwyno Vodafone, gan fod gan y darparwr hwn led gwall ehangach o'i gymharu â BT. Felly, ni nodir bod y canlyniadau ar gyfer Vodafone, er eu bod yr un peth â BT, yn arwyddocaol o wahanol i'r cyfartaledd.Marcir canlyniadau fel "Dd/B" pan fydd y gyfran o'r farchnad islaw 4%, neu pan fydd maint y sampl yn rhy isel i gynnwys canfyddiad h.y. llai na 50.Gweler Atodiad 1 a 2 am fanylion pellach ar feintiau sylfaen darparwyr a phrofi arwyddocâd. Gweler Atodiad 3 am gwynion i Ofcom a methodolegau amserau aros cyfartalog mewn galwad.


Pethau eraill i'w hystyried wrth ddewis darparwr symudol

A fyddaf yn cael signal?

Mae cryfder y signal yn amrywio o fan i fan ac o ddarparwr i ddarparwr, ac mae'n cael ei effeithio gan bethau fel pellter o'r mast a pha un a oes unrhyw adeiladau neu ddaearyddiaeth yn y ffordd. I wirio pa signal rydych yn debygol o'i dderbyn yn y lleoedd rydych yn byw ac yn gweithio, gallwch fwrw golwg ar declyn gwirio darpariaeth symudol Ofcom.

Faint fydd yn costio?

Gall pris gwasanaeth symudol amrywio yn ôl y darparwr, faint o ddata neu negeseuon testun/munudau rydych eu hangen, unrhyw nodweddion ychwanegol, hyd y contract a pha un a ydych yn prynu ffôn ai beidio hefyd. Mae'n bwysig ystyried y gost fisol yn ogystal ag unrhyw daliadau'n syth ar y dechrau.

Un ffordd o benderfynu a yw'r pris yn iawn i chi yw defnyddio gwefan cymharu prisiau. Mae Ofcom yn achredu gwasanaethau cymharu prisiau sy'n dryloyw, hygyrch, cywir, cynhwysfawr ac yn ddiweddar, ac mae'n rhaid i'n holl aelodau restru eu cynigion o'r rhataf i'r drutaf (ar draws y contract cyfan). Gweler rhestr o wefannau achrededig.

Mae'n rhaid dweud wrth gwsmeriaid band eang, ffôn a theledu-drwy-dalu am fargeinion gorau eu darparwr pan fydd eu contract cychwynnol yn dod i ben, a bob blwyddyn wedi hynny os byddant yn parhau allan o gontract. Gweler mwy o wybodaeth am yr hysbysiadau hyn.

Pethau eraill i'w hystyried wrth ddewis darparwr band eang

Faint fydd yn costio? A allaf gael llinell dir a theledu?

Gall pris contract amrywio, yn ôl y darparwr, y math o dechnoleg a ddefnyddir i ddarparu'r gwasanaeth, cyflymder pennawd y pecyn, unrhyw nodweddion ychwanegol neu gynhyrchion a fwndelir, hyd y contract, a pha un a oes ffioedd gosod ai beidio. Mae'n bwysig ystyried y gost fisol yn ogystal ag unrhyw daliadau'n syth ar y dechrau.

Un ffordd o benderfynu a yw'r pris a'r pecyn yn iawn i chi yw defnyddio gwefan cymharu prisiau. Mae Ofcom yn achredu gwasanaethau cymharu prisiau sy'n dryloyw, hygyrch, cywir, cynhwysfawr ac yn ddiweddar, ac mae'n rhaid i'n holl aelodau restru eu cynigion o'r rhataf i'r drutaf (ar draws y contract cyfan). Gweler rhestr o wefannau achrededig.

Pa gyflymder fyddaf yn ei dderbyn?

Mae'n amhosib gwybod yn union pa gyflymder y byddwch yn ei dderbyn oherwydd y gall gael ei effeithio gan gynifer o bethau. Bydd darparwyr sy'n llofnodeion y codau ymarfer cyflymder band eang yn rhoi amcangyfrif o gyflymder i chi ar eu gwefan ac ar y pwynt gwerthu. Gall gwefannau cymharu prisiau ddweud wrthych chi hefyd pa lefelau cyflymder sydd ar gael yn eich ardal, a bydd teclyn gwirio darpariaeth band eang Ofcom yn nodi beth yw'r uchafswm cyflymder y gallwch ei gael.

Pethau eraill i'w hystyried wrth ddewis darparwr llinell dir

Faint fydd yn costio?

Gall pris contract amrywio, yn ôl y darparwr, unrhyw nodweddion ychwanegol, hyd y contract, a pha un a oes ffioedd gosod ai beidio. Mae'n bwysig ystyried y gost fisol yn ogystal ag unrhyw daliadau'n syth ar y dechrau.

Os ydych yn prynu band eang hefyd, mae'n rhatach i'w prynu gyda'i gilydd fel arfer yn hytrach nag ar wahân. Os nad ydych ond yn prynu llinell dir, mae gennym gyngor ar ddewis y gwasanaeth iawn.

Un ffordd o benderfynu a yw'r pris yn iawn i chi yw defnyddio gwefan cymharu prisiau. Mae Ofcom yn achredu gwasanaethau cymharu prisiau sy'n dryloyw, hygyrch, cywir, cynhwysfawr ac yn ddiweddar, ac mae'n rhaid i'n holl aelodau restru eu cynigion o'r rhataf i'r drutaf (ar draws y contract cyfan). Gweler rhestr o wefannau achrededig.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?