Adroddiad: Dewis y darparwr band eang, symudol a llinell dir orau

07 Mai 2021

Dyma bumed adroddiad blynyddol Ofcom ar sut mae lefelau gwasanaeth yn cymharu ar draws y diwydiant telathrebu. Rydym yn ei gyhoeddi i helpu pobl i wneud penderfyniadau gwybodus am ba ddarparwr sydd orau iddynt, fel rhan o'n gwaith i sicrhau tegwch i gwsmeriaid.

Trwy daflu goleuni ar berfformiad prif ddarparwyr symudol, band eang a ffôn cartref y DU, mae'r adroddiad hwn yn galluogi pobl i edrych y tu hwnt i'r pris a gweld pa lefel o wasanaeth y gallant ei ddisgwyl gan ddarparwyr gwahanol. Mae'n gweithredu fel ysgogiad i ddarparwyr wella'u gwasanaeth i gwsmeriaid hefyd.

Mae'r adroddiad hwn yn ymdrin â phrofiadau cwsmeriaid yn 2020 ac felly yn cynnwys cyfnod y pandemig coronafeirws (Covid-19). Mae wedi bod yn flwyddyn heriol, a phrofodd rhai cwsmeriaid lefelau ansawdd gwasanaeth is ar adegau. Gall hyn gael ei esbonio gan y sefyllfa unigryw, ond mewn achosion lle mae lefelau gwasanaeth wedi gwaethygu, rydym yn disgwyl iddynt ddychwelyd o leiaf i lefelau 2019, neu'n well, nawr bod prosesau wedi'u sefydlu ar gyfer gweithredu yn y pandemig, ac wrth i'r cyfyngiadau lacio.

Adroddiad llawn

Adroddiad rhyngweithiol

Atodiadau

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?