Adroddiad: Dewis y darparwr band eang, symudol a llinell dir orau

28 Medi 2020

Dyma bedwerydd adroddiad blynyddol Ofcom sy'n bwrw golwg ar sut mae lefelau gwasanaeth yn cymharu ym maes telathrebu.

Rydyn ni'n ei gyhoeddi i helpu pobl i wneud dewisiadau gwybodus ynghylch pa ddarparwr sydd orau iddyn nhw fel rhan o'n gwaith i sicrhau tegwch i gwsmeriaid.

Drwy dynnu sylw at berfformiad prif ddarparwyr symudol, band eang a llinell gartref, mae'r adroddiad yn galluogi pobl i weld y tu hwnt i'r prisiau a dysgu pa lefel gwasanaeth gallan nhw ddisgwyl gan wahanol ddarparwyr. Mae hefyd yn ysgogi darparwyr i wella eu gwasanaeth cwsmeriaid.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys profiadau cswmeriaid yn 2019 a lefelau bodlonrwydd yn Ionawr 2020 cyn i'r pandemig Covid-19 ddod i'r DU. Mae'r pandemig yn debygol o fod wedi effeithio ar lefelau gwasanaeth a dderbyniwyd gan gwsmeriaid telathrebu (mewn meysydd fel gwasanaethau newydd ac amserau trwsio) a bydd yr effaith hwn yn rhan o'n hadroddiad blynyddol nesaf yn 2021.

Yr adroddiad

Adroddiad Rhyngweithiol

Mae'r adroddiad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Atodiadau

Mae'r atodiadau ar gael yn Saesneg yn unig.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?