Adroddiad: Dewis y darparwr band eang, symudol a llinell dir orau

18 Mai 2022

Dyma chweched adroddiad blynyddol Ofcom ar sut mae lefelau gwasanaeth yn cymharu ar draws y diwydiant telathrebu. Rydym yn ei gyhoeddi i helpu pobl i wneud penderfyniadau gwybodus am ba ddarparwr sydd orau iddynt, fel rhan o'n gwaith i sicrhau tegwch i gwsmeriaid.

Trwy daflu goleuni ar berfformiad prif ddarparwyr symudol, band eang a llinell dir y DU, mae'r adroddiad hwn yn galluogi pobl i edrych y tu hwnt i'r pris a gweld pa lefel o wasanaeth y gallant ei ddisgwyl gan ddarparwyr gwahanol. Mae'n gweithredu fel ysgogiad i ddarparwyr wella'u gwasanaeth i gwsmeriaid hefyd.

Mae'r adroddiad hwn yn ymdrin â phrofiadau cwsmeriaid yn 2021 ac felly effaith parhaus y pandemig Covid-19. Yn gyffredinol roedd lefelau boddhad cwsmeriaid yn uchel, yn benodol ar gyfer symudol, ac mae'n braf hefyd bod cwynion i Ofcom am y rhan fwyaf o ddarparwyr ostwng yn 2021. Er hynny, roedd yn flwyddyn heriol arall ar gyfer rhai agweddau ar wasanaeth i gwsmeriaid: parhaodd rhai cwsmeriaid i brofi lefelau gwasanaeth cwsmeriaid is ar adegau ac ni ddychwelodd lefelau gwasanaeth i'r rhai yn 2019 ar draws y diwydiant.

Adroddiad

Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg.

Adroddiad rhyngweithiol

Atodiadau

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?