Ymwybyddiaeth oedolion o'r cyfryngau

29 Ebrill 2021

Mae ymchwil reolaidd Ofcom i ymwybyddiaeth oedolion o'r cyfryngau yn rhoi tystiolaeth fanwl ar ddefnydd, agweddau a dealltwriaeth o'r cyfryngau ymhlith oedolion 16+ oed yn y DU. Mae'n cynnwys teledu, radio, ffonau symudol, gemau, a'r rhyngrwyd, gan ganolbwyntio'n benodol ar yr olaf.

Mae ymwybyddiaeth o'r cyfryngau'n galluogi pobl i gaffael y sgiliau, yr wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt i wneud defnydd llawn o'r cyfleoedd a gyflwynir gan wasanaethau cyfathrebu traddodiadol a chan wasanaethau cyfathrebu newydd. Mae ymwybyddiaeth o'r cyfryngau hefyd yn helpu pobl i reoli cynnwys a chyfathrebu, ac i ddiogelu eu hunain a'u teuluoedd rhag y risgiau posib sy'n gysylltiedig â defnyddio'r gwasanaethau hyn.

Defnydd oedolion o'r cyfryngau a'u hagweddau atynt

Gan dynnu'n bennaf ar Draciwr Ymwybyddiaeth Oedolion o'r Cyfryngau meintiol Ofcom, mae'r adroddiad hwn yn darparu tystiolaeth ar ddefnydd, agweddau a dealltwriaeth o'r cyfryngau ymhlith oedolion 16 oed a throsodd yn y DU. Mae'r adroddiad hwn hefyd yn defnyddio ein hymchwil ansoddol ar Fywydau Cyfryngau Oedolion, arolwg omnibws CATI Tracio Technoleg meintiol ac Arolwg Allgáu Digidol meintiol i ddarparu naratif cyffredinol ar themâu allweddol o brofiadau oedolion o'r cyfryngau yn 2020. Mae'r adroddiad yn ddogfen gyfeirio ar gyfer y diwydiant, rhanddeiliaid a'r cyhoedd.

Bywydau Cyfryngau oedolion

Mae Bywydau Cyfryngau Oedolion yn astudiaeth fideo ethnograffig ansoddol 16 mlynedd sy'n anelu at roi wyneb dynol i'r data. Mae'r astudiaeth yn olrhain natur gyfnewidiol perthynas unigolion â chyfryngau digidol – sut mae'n cyd-fynd â'u bywydau, beth sy'n eu hysgogi i fabwysiadu technoleg newydd a dysgu sgiliau newydd, eu harferion defnyddio, lefelau dealltwriaeth, materion a phryderon. Gan ddefnyddio sampl fach o 18 o bobl, nid yw'r astudiaeth hon yn sampl sy'n cynrychioli'r genedl a dylid cymryd y canlyniadau fel rhai dangosol a darluniadol.