Defnydd Plant o'r Cyfryngau a'u Hagweddau Atynt


Mae ymwybyddiaeth o'r cyfryngau'n galluogi pobl i gaffel y sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt er mwyn gallu manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil gwasanaethau cyfathrebu traddodiadol a newydd. Mae ymwybyddiaeth o'r cyfryngau hefyd yn helpu pobl i reoli cynnwys a chyfathrebiadau, ac i ddiogelu eu hunain a’u teuluoedd rhag y risgiau posib sydd ynghlwm wrth ddefnyddio’r gwasanaethau hyn.

Mae ein hymchwil yn cynnwys canfyddiadau sy’n ymwneud â safbwyntiau rhieni am ddefnydd eu plant o gyfryngau, a’r ffordd mae rhieni yn ceisio - neu’n penderfynu peidio - monitro neu gyfyngu ar ddefnydd eu plant o wahanol fathau o gyfryngau.

Rhodd Deddf Cyfathrebiadau 2003 ddyletswydd ar Ofcom i hyrwyddo a chynnal ymchwil ym maes ymwybyddiaeth o'r cyfryngau. Mae ein gwaith ymchwil ar ymwybyddiaeth plant o'r cyfryngau'n helpu i sicrhau bod Ofcom yn cyflawni’r ddyletswydd hon.

Adroddiad plant a rhieni: defnydd o'r cyfryngau ac agweddau atynt 2020/21

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio ymwybyddiaeth plant o'r cyfryngau. Mae'n darparu tystiolaeth fanwl ar ddefnydd, agweddau at a dealltwriaeth o'r cyfryngau ymhlith plant a phobl ifanc 5-15 oed, yn ogystal â mynediad i'r cyfryngau a'r defnydd gan blant ifanc 3-4 oed.

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys canfyddiadau sy'n ymwneud â barn rhieni am ddefnydd eu plant o'r cyfryngau, a'r ffyrdd y mae rhieni'n ceisio – neu'n penderfynu peidio – i fonitro neu gyfyngu ar y defnydd o wahanol fathau o gyfryngau.

Mae'r adroddiad yn gyfeiriad at ddiwydiant, rhanddeiliaid a defnyddwyr. Mae hefyd yn rhoi cyd-destun i'r gwaith y mae Ofcom yn ei wneud i hyrwyddo buddiannau defnyddwyr a dinasyddion yn y marchnadoedd a reoleiddir gennym

.

Bywydau Cyfryngau Plant

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi dadansoddiad o ganfyddiadau seithfed flwyddyn astudiaeth Ofcom o Fywydau Cyfryngau Plant. Cyn belled ag y bo modd, mae'r ymchwil wedi dilyn yr un 18 o blant, 8-18 oed, dros flynyddoedd olynol, yn eu cyfweld ar gamera bob blwyddyn am eu harferion a'u hagweddau at y cyfryngau.

Mae'r astudiaeth yn darparu tystiolaeth am gymhellion a chyd-destun defnydd plant o'r cyfryngau, a sut mae'r cyfryngau'n rhan o'u bywydau bob dydd a'u hamgylchiadau domestig. Mae hefyd yn rhoi manylion cynhwysfawr am sut mae arferion ac agweddau at y cyfryngau'n newid dros amser, yn enwedig mewn perthynas â datblygiad emosiynol a gwybyddol plant.

Mae'r ymchwil hon wedi'i dylunio fel ffordd o ddarparu cyflenwad ansoddol ar raddfa fach, cyfoethog a manwl i arolygon meintiol Ofcom o ymwybyddiaeth o'r cyfryngau.