Sut mae plant yn defnyddio'r cyfryngau


Mae llythrennedd yn y cyfryngau yn galluogi pobl i gael y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen arnynt er mwyn gallu manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil gwasanaethau cyfathrebu traddodiadol a newydd. Mae llythrennedd yn y cyfryngau hefyd yn helpu pobl i reoli cynnwys a chyfathrebiadau, ac i amddiffyn eu hunain a’u teuluoedd rhag y risgiau posibl sydd ynghlwm wrth ddefnyddio’r gwasanaethau hyn.

Mae ein hymchwil yn cynnwys canfyddiadau sy’n ymwneud â safbwyntiau rhieni am ddefnydd eu plant o gyfryngau, a’r ffordd mae rhieni yn ceisio - neu’n penderfynu peidio - monitro neu gyfyngu ar ddefnydd eu plant o wahanol fathau o gyfryngau.

Roedd Deddf Cyfathrebiadau 2003 yn rhoi dyletswydd ar Ofcom i hyrwyddo a chynnal ymchwil ym maes llythrennedd yn y cyfryngau. Mae ein gwaith ymchwil ar lythrennedd plant yn y cyfryngau yn helpu i sicrhau bod Ofcom yn cyflawni’r ddyletswydd hon.