Rhwydwaith Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau


Gwneud synnwyr o'r cyfryngauMae Ofcom yn lansio Rhwydwaith Gwneud Synnwyr o’r Cyfryngau er mwyn dod â sefydliadau ac unigolion sydd ag arbenigedd mewn llythrennedd yn y cyfryngau at ei gilydd i weithio tuag at nod cyffredin o wella sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ar-lein oedolion a phlant yn y DU.

Hoffem gydweithio â chi er mwyn penderfynu sut byddai'r gweithgareddau llythrennedd yn y cyfryngau, sy’n berthnasol i ni i gyd, yn gweithio orau gyda’i gilydd. Rydym hefyd eisiau defnyddio ein hymchwil fel sylfaen ar gyfer datblygu'r ymyriadau mwyaf effeithiol o ran llythrennedd yn y cyfryngau. Rydyn ni eisiau i'r rhwydwaith ddatblygu a rhannu tystiolaeth o ddealltwriaeth oedolion a phlant yn y DU o gyfryngau electronig a’u defnydd ohonynt, ynghyd â Phanel Ymgynghori newydd Ofcom ar Wneud Synnwyr o’r Cyfryngau.

Felly, p’un ai a ydych chi’n unigolyn neu’n gweithio i sefydliad mawr, fe hoffem ni gael eich mewnbwn ar Wneud Synnwyr o'r Cyfryngau. Hoffem wybod pa weithgareddau rydych chi’n rhan ohonynt yn barod yng nghyswllt llythrennedd yn y cyfryngau, yr hyn sydd wedi bod yn llwyddiannus neu'r hyn sydd ar goll ac, yn bwysicaf oll, sut gall pawb ohonom weithio'n agosach gyda'n gilydd i hyrwyddo llythrennedd yn y cyfryngau ledled y Deyrnas Unedig.

Dyma rai o'r digwyddiadau rydym yn disgwyl i’r rhwydwaith fod yn rhan ohonynt, ac rydyn ni’n awyddus i gael eich barn ar beth ddylai’r blaenoriaethau fod.

  • Darparu gwybodaeth ar gyfer ymchwil cadarn a sicrhau bod canfyddiadau yn cael eu rhannu'n eang.
  • Rhannu gwybodaeth am y gweithgareddau presennol o ran llythrennedd yn y cyfryngau a chanfod meysydd blaenoriaeth ar gyfer rhagor o weithgareddau ac ymchwil.
  • Hwyluso trafodaethau, gweithgarwch a chydweithio ar draws y DU yng nghyswllt llythrennedd yn y cyfryngau.
  • Sicrhau bod pobl yn ymwybodol o fanteision a risgiau gweithgareddau ar-lein.

Sut alla i gymryd rhan?

Mae’r rhwydwaith yn dal yn datblygu ond bydd amryw o ffyrdd o gymryd rhan. P’un ai a ydych chi eisiau clywed mwy am weithgareddau ac ymchwil llythrennedd yn y cyfryngau, neu’ch bod yn awyddus i gymryd rhan fwy gweithredol mewn trafodaethau, digwyddiadau neu weithgorau, hoffem i chi fod yn rhan o'r rhwydwaith.

Fel rhan o'r rhwydwaith, byddwch yn cael bwletin e-bost rheolaidd ar weithgareddau'r rhwydwaith ac ymchwil berthnasol.

I ymuno â'r rhwydwaith, llenwch y ffurflen hon. Mae aelodaeth yn agored i unigolion neu sefydliadau sydd eisiau cydweithio a chynorthwyo â gwaith i hyrwyddo llythrennedd cyfryngau ar-lein.