Rhaglen monitro cydymffurfiaeth â mynediad i wasanaethau brys yn ystod toriadau trydan

24 July 2023

Ar gau

Gwybodaeth am y rhaglen Argaeledd mynediad i wasanaethau brys yn ystod toriadau trydan
Achos wedi’i agor 11 July 2022
Case closed 20 July 2023
Crynodeb

Mae rôl Ofcom o ran rheoleiddio telathrebu yn golygu sicrhau bod defnyddwyr yn cael eu diogelu rhag niwed, gan gynnwys wrth i'r rhwydwaith symud i VoIP. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod darparwyr yn cymryd pob mesur angenrheidiol i ddiogelu mynediad di-dor i Sefydliadau Brys fel rhan o unrhyw Wasanaeth Cyfathrebiadau Llais a gynigir.

Ym mis Hydref 2018, bu i ni gyhoeddi arweiniad ar sut y gall darparwyr barhau i gyflawni eu rhwymedigaeth i sicrhau mynediad di-dor i sefydliadau brys yn ystod toriad trydan ar gyfer y cwsmeriaid hynny sy'n defnyddio technoleg gwasanaethau cyfathrebiadau llais a gludir dros fand eang. Bydd y rhaglen gydymffurfiaeth hon yn archwilio a yw darparwyr yn cymryd pob mesur angenrheidiol yn unol â'r rheolau.

Darpariaeth(au) cyfreithiol perthnasol

Amod Cyffredinol A3.2(b) yr Amodau Hawliau Cyffredinol

Mae Ofcom bellach wedi cau ei rhaglen monitro cydymffurfiaeth a lansiwyd fel rhaglen ar ei menter ei hun i asesu argaeledd mynediad at wasanaethau brys yn ystod toriadau trydan.

Fel rhan o'r rhaglen, bu i ni gaffael gwybodaeth gan ystod eang o dros 30 o Ddarparwyr Gwasanaethau Cyfathrebu (CP) i asesu a yw gofynion Amodau Cyffredinol A3.2(b) - a'n disgwyliadau fel y nodir yn ein dogfen ymgynghori a chanllaw ym mis Hydref 2018 ar ddiogelu mynediad i sefydliadau brys pan fydd toriad trydan ar safle cwsmer - wedi'u bodloni.

Gwnaethom gywain gwybodaeth gan ystod o CP gan gynnwys darparwyr rhwydweithiau a darparwyr band eang a VoIP.

Ar sail ein hymchwil a'r wybodaeth a gafwyd gan CP, bu'n bosib i ni bennu:

  • Sut mae darparwyr yn cyfathrebu ac yn sicrhau bod eu cwsmeriaid yn deall y risg na fydd gwasanaethau VoIP, heb system wrth gefn benodol, yn gweithio os bydd toriad trydan
  • Y datrysiadau cydnerthedd a gynigir gan ddarparwyr a sut y gall cwsmeriaid ofyn amdanynt
  • Sut mae darparwyr yn nodi cwsmeriaid sy'n ddibynnol ar linellau tir ac felly yn wynebu risg.

Nid yw'r rhaglen wedi nodi unrhyw bryderon cydymffurfiaeth arwyddocaol yr ydym o'r farn y bydd angen ymchwilio'n ffurfiol iddynt. Rydym yn croesawu'r ymgysylltiad cydweithredol gan CP drwy gydol y rhaglen fonitro. Mae'r ymgysylltiad hwnnw wedi arwain at wneud gwelliannau i'r camau y maent yn eu cymryd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio ac yn diogelu eu cwsmeriaid.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi llythyr agored (PDF, 191.2 KB) i bob CP i'w hatgoffa am eu cyfrifoldebau a'u rhwymedigaethau o dan GCA3.2(b) a GCA3.3.


Cyswllt Y tîm gorfodi (enforcement@ofcom.org.uk)
Cyfeirnod yr achos CW/01261/07/22