Gwneud cais rhyddid gwybodaeth


Llenwch y ffurflen Rhyddid Gwybodaeth i wneud cais am wybodaeth neu ysgrifennwch atom ni yn:

Information Requests
Ofcom
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
Llundain
SE1 9HA

Os oes angen help neu gyngor arnoch chi i gael gafael ar wybodaeth, gallwch ffonio Canolfan Gyswllt Ofcom ar: 
Ffôn: 0300 123 3333
Ffôn testun: 020 7981 3043
Llinell Gymraeg: 0300 123 2023

Pryd bynnag y bo’n bosib, byddwn yn darparu gwybodaeth mewn fformat hygyrch.

Am beth alla i ofyn?

Gallwch ofyn am unrhyw beth. Ond cofiwch chwilio neu bori'r wefan hon gyntaf, i weld a yw'r wybodaeth ar gael yn barod.

Rydyn ni’n ceisio bod mor dryloyw â phosib a sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosib ar gael heb fod angen gwneud cais amdani.

Fodd bynnag, o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gallwn wrthod rhoi gwybodaeth benodol, er enghraifft os yw’n fasnachol sensitif, yn tarfu ar breifatrwydd heb gyfiawnhad, yn gyfrinachol neu ddim er budd y cyhoedd ac y byddai datgelu gwybodaeth o’r fath yn llesteirio gallu Ofcom i gyflawni ei ddyletswyddau rheoleiddio.  Gallwn hefyd wrthod rhyddhau gwybodaeth y bwriedir ei chyhoeddi yn nes ymlaen.

Os ydy eich cais am wybodaeth yn un rydyn ni’n credu sydd wedi’i eithrio o dan y Ddeddf, byddwn yn egluro pam rydyn ni’n credu bod yr eithriadau’n berthnasol.

Faint mae'n ei gostio?

Fel arfer, mae’r ceisiadau am ddim. Fodd bynnag, os ydych chi’n gwneud cais am lawer o wybodaeth sy’n gofyn am lawer o waith argraffu, llungopïo neu fformatio, gallwn godi ffi fach i dalu am y costau hyn. Byddwn bob amser yn dweud wrthych chi os ydyn ni’n debygol o godi ffi.

Pryd ydw i'n debygol o glywed rhywbeth am y cais?

Mae gan Ofcom 20 diwrnod gwaith i ymateb i gais fel arfer.