Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth


Sut mae cyflwyno cais?

Llenwch y ffurflen Rhyddid Gwybodaeth i wneud cais am wybodaeth.

Gallwch yrru e-bost atom hefyd yn information.requests@ofcom.org.uk

Byddwn yn ateb eich cais trwy eich cyfeiriad e-bost.

Os oes angen help neu gyngor arnoch i gael gafael ar wybodaeth, gallwch ffonio Canolfan Gyswllt Ofcom ar:

Ffôn: 0300 123 3333
Ffôn testun: 020 7981 3043
Llinell Gymraeg: 0300 123 2023

Pryd bynnag y bo’n bosib, byddwn yn darparu gwybodaeth mewn fformat hygyrch.

Cyflwyno cais trwy gyfryngau cymdeithasol

Gallwch gyflwyno cais rhyddiad gwybodaeth i ni trwy Twitter, Facebook neu Instagram. Os hoffech chi ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gyflwyno cais, cofiwch:

  • dagio Ofcom ar y llwyfan cyfryngau cymdeithasol i anfon hysbysiad o'n cais atom (ein cyfrif Twitter Cymraeg yw @OfcomCymraeg)
  • cynnwys eich enw llawn, eich cyfeiriad e-bost a'ch cwestiwn.

Bydd ein rheolwr cyfryngau cymdeithasol yn cydnabod eich trydariad ac yn gofyn am neges breifat sy'n cynnwys gwybodaeth gyswllt bersonol ar gyfer gohebiaeth bellach.

Ni allwn gyhoeddi ein llythyr penderfyniad Rhyddid Gwybodaeth yn uniongyrchol ar y cyfryngau cymdeithasol, felly mae'n bwysig bod gennym sianel ar gyfer gohebiaeth uniongyrchol (e-bost) a'ch enw llawn i ddangos bod eich cais yn dod gan 'rywun go iawn', yn unol â chanllawiau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Am beth alla i ofyn?

Gallwch ofyn am unrhyw beth! Ond cofiwch chwilio neu bori'r wefan hon yn gyntaf, i weld a yw'r wybodaeth ar gael yn barod. Gallwch hefyd ddarllen ein hymatebion i geisiadau blaenorol 

Rydyn ni’n ceisio bod mor dryloyw â phosib a sicrhau bod cymaint o wybodaeth â phosib ar gael heb fod angen gwneud cais amdani.

Fodd bynnag, o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gallwn wrthod rhoi gwybodaeth benodol, er enghraifft os yw’n fasnachol sensitif, yn tarfu ar breifatrwydd heb gyfiawnhad, yn gyfrinachol neu ddim er budd y cyhoedd ac y byddai datgelu gwybodaeth o’r fath yn amharu ar allu Ofcom i gyflawni ei ddyletswyddau rheoleiddio.  Gallwn hefyd wrthod rhyddhau gwybodaeth y bwriedir ei chyhoeddi yn nes ymlaen.

Os yw eich cais am wybodaeth yn un yr ydym yn tybio ei fod wedi’i eithrio o dan y Ddeddf, byddwn yn egluro pam rydyn ni’n credu bod yr eithriadau’n berthnasol.

Faint mae'n ei gostio?

Yn y rhan fwyaf o achosion mae’r ceisiadau am ddim. Fodd bynnag, os ydych yn gwneud cais am faint sylweddol o wybodaeth sy’n gofyn am lawer o waith argraffu, llungopïo neu fformatio, gallwn godi ffi fach i dalu am y costau hyn. Byddwn bob amser yn dweud wrthych chi os ydyn ni’n debygol o godi ffi.

Faint fydd yn cymryd i glywed yn ôl gennych?

Byddwn yn ymateb i chi ynglŷn â'ch cais o fewn 20 niwrnod gwaith o'i dderbyn.