Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth


O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (Deddf Rhyddid Gwybodaeth), mae'n ofynnol i ni ddarparu gwybodaeth sydd gennym, oni bai bod eithriad yn berthnasol.

Nid yw'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni greu gwybodaeth na chasglu rhestrau o wahanol ffynonellau. Nid yw'n ofynnol i ni ychwaith roi cyngor na barn, er y byddwn yn gyffredinol yn ceisio rhoi gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd i chi a allai fod o gymorth neu nodi sefydliadau eraill a allai helpu.

Os yw cais yn ymwneud â'r amgylchedd, mae'n ofynnol i ni ymdrin ag ef o dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (EIR) er ei fod wedi'i gyflwyno fel cais Rhyddid Gwybodaeth.

Beth alla i ofyn amdano?

Gallwch ofyn am unrhyw beth sy'n ymwneud â chylch gwaith Ofcom. Ond chwiliwch neu porwch y wefan hon yn gyntaf, i wirio a yw'r wybodaeth eisoes ar gael.

Gallwch ddarllen ein hymatebion i geisiadau blaenorol. Rydym hefyd yn cynnal cynllun cyhoeddi, a allai eich helpu i gael gwell dealltwriaeth o'r math o wybodaeth sydd gennym a gallwn ei rhyddhau.

Sut mae cyflwyno cais?

Llenwch y ffurflen Rhyddid Gwybodaeth i wneud cais am wybodaeth.

Gallwch yrru e-bost atom hefyd yn information.requests@ofcom.org.uk

Byddwn yn ateb eich cais trwy eich cyfeiriad e-bost.

Os oes angen help neu gyngor arnoch i gael gafael ar wybodaeth, gallwch ffonio Canolfan Gyswllt Ofcom ar:

Ffôn: 0300 123 3333
Ffôn testun: 020 7981 3043
Llinell Gymraeg: 0300 123 2023

Pryd bynnag y bo’n bosib, byddwn yn darparu gwybodaeth mewn fformat hygyrch.

Cyflwyno cais trwy gyfryngau cymdeithasol

Gallwch gyflwyno cais rhyddiad gwybodaeth i ni trwy Twitter, Facebook neu Instagram. Os hoffech chi ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gyflwyno cais, cofiwch:

  • dagio Ofcom ar y llwyfan cyfryngau cymdeithasol i anfon hysbysiad o'n cais atom (ein cyfrif Twitter Cymraeg yw @OfcomCymraeg)
  • cynnwys eich enw llawn, eich cyfeiriad e-bost a'ch cwestiwn.

Bydd ein rheolwr cyfryngau cymdeithasol yn cydnabod eich trydariad ac yn gofyn am neges breifat sy'n cynnwys gwybodaeth gyswllt bersonol ar gyfer gohebiaeth bellach.

Ni allwn gyhoeddi ein llythyr penderfyniad Rhyddid Gwybodaeth yn uniongyrchol ar y cyfryngau cymdeithasol, felly mae'n bwysig bod gennym sianel ar gyfer gohebiaeth uniongyrchol (e-bost) a'ch enw llawn i ddangos bod eich cais yn dod gan 'rywun go iawn', yn unol â chanllawiau Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Faint mae'n ei gostio?

Yn y rhan fwyaf o achosion mae’r ceisiadau am ddim. Fodd bynnag, os ydych yn gwneud cais am faint sylweddol o wybodaeth sy’n gofyn am lawer o waith argraffu, llungopïo neu fformatio, gallwn godi ffi fach i dalu am y costau hyn. Byddwn bob amser yn dweud wrthych chi os ydyn ni’n debygol o godi ffi.

Faint fydd yn cymryd i glywed yn ôl?

Byddwn yn ymateb i chi ynglŷn â'ch cais o fewn 20 niwrnod gwaith o'i dderbyn.