Hygyrchedd gwefan Ofcom

04 Tachwedd 2021

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i Ofcom.org.uk

Mae nifer o deithiau a fydd yn arwain defnyddwyr at raglenni trydydd parti nad ydynt yn cael eu cynnwys yn y datganiad hwn.

 • Salesforce – ar gyfer cyflwyno cwynion ac ymholiadau i Ofcom
 • SPECTRAsc – gwneud cais am drwydded
 • ICIMS – i wneud cais am swydd

Ofcom sy'n cynnal y wefan hon. Rydym am sicrhau bod cymaint â phosib o bobl yn gallu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech chi allu gwneud y canlynol:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo mewn hyd at 200% heb golli'r testun oddi ar y sgrin
 • gweld y porwr mewn fformat un golofn (lled porwr 1280px a Chwyddo hyd at 400%)
 • llywio drwy ran o'r wefan gan ddefnyddio dim ond bysellfwrdd
 • llywio drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)
 • gwylio fideos gydag isdeitlau
 • cael strwythur penawdau ystyrlon ar y rhan fwyaf o dudalennau
 • mwynhau safonau AA o ran 1.4.3 Cyferbyniad
 • gwneud cais rhesymol am fformatau eraill, y bydd Ofcom yn eu hystyried

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall gan gyhoeddi erthyglau defnyddwyr yng nghyswllt cyhoeddiadau mawr

Mae cyngor ar gael ar AbilityNet ynghylch gwneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Nid yw rhai dogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • Mae’n anoddach llywio drwy rai elfennau a thempledi neu gyrchu atynt drwy raglen darllen sgrin a bysellfwrdd. Mae’r rhain yn cynnwys:
  • ffurflenni sy’n dechrau Ofcom.org.uk
 • Nid yw Power BI a mapio atebion yn hygyrch. Mae’r naill a’r llall yn ffyrdd o ddarlunio data lle mae modd chwyddo i mewn ac allan o feysydd o ddiddordeb. Ni fydd ymwelwyr sy’n defnyddio meddalwedd darllen sgrin neu fysellfwrdd yn gallu rhyngweithio â nhw yn yr un ffordd.

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol, fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â thîm y we.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 21 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych chi’n dod o hyd i unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych chi’n meddwl nad ydyn ni’n cyflawni’r gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â thîm y we.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych chi’n fodlon ar sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol, fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â thîm y we.

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, drwy’r post neu wneud cwyn drwy ein hyb.

Mae manylion am hyn a sut i gysylltu â ni drwy gyfrwng BSL, Cymraeg neu ffôn testun ar gael ar ein tudalen cysylltu â ni.

Yn ystod y cyfyngiadau symud, ni allwn dderbyn galwadau cyfnewid testun.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Ofcom wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw’r cynnwys sydd wedi’i restru isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

 • Rydym yn defnyddio PowerBI a mapiau i ddarlunio data. Fodd bynnag, rydym yn disgrifio tueddiadau mewn adroddiadau ymchwil cysylltiedig neu’n ystyried ceisiadau am fformatau eraill

Methu cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Chwilio

Nid yw’r tudalennau chwilio yn gwbl hygyrch:

 • Ar ôl dewis hidlydd chwilio, bydd y canlyniadau'n ail-lwytho'n awtomatig. I ddefnyddiwr llygoden, bydd y dudalen yn diweddaru’n awtomatig ond pan fydd y blychau ticio’n cael eu dewis drwy’r bysellfwrdd/rhaglen darllen sgrin, nid ydynt yn cyflawni unrhyw swyddogaeth. Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â maen prawf llwyddiant 3.2.2 Wrth Fewnbynnu WCAG 2.1 (Lefel A). Rydym yn bwriadu datrys hyn ym mis Ionawr 2021.

Gwelliannau i ffurflenni

Nid yw’r ffurflenni sy’n dechrau ‘Ofcom.org.uk’ yn gwbl hygyrch:

 • Cyflwynir negeseuon gwall fel paragraffau ac nid ydynt yn gysylltiedig â’r meysydd perthnasol. Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â meini prawf llwyddiant 3.3.1 Canfod Gwallau a 4.1.3 Negeseuon Statws WCAG 2.1.  Rydym yn bwriadu datrys hyn ym mis Ionawr 2021

Cynnwys arall

 • Mae'r cod a gynhyrchir yn awtomatig ar gyfer tablau yn cynnwys IDs diangen gyda chynnwys dyblyg. Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â meini prawf llwyddiant 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd (Lefel A) a 4.1.1. Dosrannu (Lefel A) WCAG 2.1. Rydym yn bwriadu datrys hyn ym mis Ionawr 2021

Baich anghymesur

Mae rhai cynhyrchion trydydd parti yn cael eu disodli, fel ICIMS.

Rydym wedi asesu’r gost o gywiro’r rhain cyn newid cyflenwr, a chredwn y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Rydym wedi gwneud hygyrchedd yn ofyniad ar gyfer y contractau newydd.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni gywiro PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu cywiro PDF's ymgynghori, ymchwil a’r rhai sydd y tu allan i’r cwmpas.

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddwn yn bodloni safonau hygyrchedd.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn yn wreiddiol ar 17 Medi 2020 ac fe'i diweddarwyd ar 4 Tachwedd 2021.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ym mis Medi 2019. Cafodd y prawf ei gynnal gan Squiz. Wrth ffurfio’r datganiad cafodd y materion yn codi o’r wefan eu hailbrofi gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol ar 27ain Awst 2020.

Penderfynasom samplu 15 tudalen a oedd yn cynnwys elfennau a thempledi’r prif dudalennau a ddefnyddir ar y safle. Dyma’r dull mwyaf effeithiol o ganolbwyntio ar fanylion ambell dudalen gynrychioladol.

Profwyd y tudalennau hyn a’u rhannau yn erbyn WCAG 2.1 ar bob lefel.

Porwyr a ddefnyddiwyd

Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 11

Adnoddau eraill

Dadansoddwr Cyferbyniad Lliw, Bar Offer WAVE, Map Penawdau, Hygyrchedd AXE, HTML

Code Sniffer ac eraill

Profion Datrysiad Cynorthwyol

3 x darllenydd sgrin - NVDA a JAWS ar gyfer Windows, VoiceOver ar gyfer Apple MacOS

Profion Datrysiad Cynorthwyol Symudol

2 x darllenydd sgrin symudol - Talk Back ar gyfer Android, VoiceOver ar gyfer iOS

Profion Technoleg Gynorthwyol Ychwanegol

ZoomText, Dragon NaturallySpeaking

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi i ddechrau ar 17eg Medi 2020.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ym mis Medi 2019. Cafodd y prawf ei gynnal gan Squiz. Wrth ffurfio’r datganiad cafodd y materion yn codi o’r wefan eu hailbrofi gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol ar 27ain Awst 2020.

Penderfynasom samplu 15 tudalen a oedd yn cynnwys elfennau a thempledi’r prif dudalennau a ddefnyddir ar y safle. Dyma’r dull mwyaf effeithiol o ganolbwyntio ar fanylion ambell dudalen gynrychioladol.

Profwyd y tudalennau hyn a’u rhannau yn erbyn WCAG 2.1 ar bob lefel.

Porwyr a ddefnyddiwyd

Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 11

Adnoddau eraill

Dadansoddwr Cyferbyniad Lliw, Bar Offer WAVE, Map Penawdau, Hygyrchedd AXE, HTML

Code Sniffer ac eraill

Profion Datrysiad Cynorthwyol

3 x darllenydd sgrin - NVDA a JAWS ar gyfer Windows, VoiceOver ar gyfer Apple MacOS

Profion Datrysiad Cynorthwyol Symudol

2 x darllenydd sgrin symudol - Talk Back ar gyfer Android, VoiceOver ar gyfer iOS

Profion Technoleg Gynorthwyol Ychwanegol

ZoomText, Dragon NaturallySpeaking