Categoreiddio - ymchwil a chyngor

  • Dechrau: 11 Gorffennaf 2023
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 12 Medi 2023

Cyflwynodd Ofcom ei hymchwil a chyngor ar gategoreiddio i'r Ysgrifennydd Gwladol ar 29 Chwefror 2024. Bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn ystyried y cyngor hwn cyn pennu rheoliadau ar gyfer categoreiddio.

Categorisation research and advice submitted to Secretary of State (PDF, 1.1 MB)

Categoreiddio Cyngor a gyflwynwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol  (PDF, 378.3 KB)

Dataset 2 (XLSX, 18.5 KB)

Dataset 4 (XLSX, 18.2 KB)

Mae Ofcom yn ceisio tystiolaeth ar yr ymchwil y bydd angen i ni ei gwneud i baratoi ein cyngor ar gyfer Llywodraeth y DU ar gategoreiddio gwasanaethau wedi'u rheoleiddio o dan ddeddfau Diogelwch Ar-lein newydd.

Bydd y Bil Diogelwch Ar-lein yn ei gwneud yn ofynnol i rai gwasanaethau ar-lein fel gwefannau cyfryngau cymdeithasol, apiau negeseua a pheiriannau chwilio nodi risgiau i bobl a rhoi mesurau ar waith i'w diogelu rhag mathau penodol o niwed ar-lein. Bydd Ofcom yn darparu arweiniad a chodau ymarfer ar sut y gall cwmnïau gydymffurfio â'u dyletswyddau.

Bydd yn rhaid i wefannau ac apiau sydd o fewn cwmpas ddiogelu eu holl ddefnyddwyr yn y DU rhag cynnwys anghyfreithlon a, lle bo'n berthnasol, amddiffyn plant rhag mathau penodol o niwed ar-lein. Bydd rhai gwasanaethau'n cael eu categoreiddio'n 1, 2A neu 2B os byddant yn bodloni trothwyon penodol a nodir mewn is-ddeddfwriaeth sydd i'w gwneud gan Lywodraeth y DU. Bydd gofyn i'r gwasanaethau wedi'u categoreiddio hyn gydymffurfio â gofynion ychwanegol, gan gynnwys cynhyrchu adroddiadau tryloywder.

Ar ôl i'r deddfau newydd gael eu deddfu, bydd yn ofynnol i Ofcom gynnal ymchwil i helpu rhoi cyngor i Lywodraeth y DU ynghylch y trothwyon y mae'n eu pennu mewn is-ddeddfwriaeth. Yna, bydd Ofcom yn llunio rhestr o wasanaethau wedi'u categoreiddio yn seiliedig ar y trothwyon hyn.

Bydd trothwyon Categori 1 a 2B yn cael eu pennu gan gyfeirio at niferoedd a swyddogaethau defnyddwyr. Yn yr un modd, bydd trothwyon Categori 2A yn cynnwys niferoedd defnyddwyr.

Mae'r cais am dystiolaeth heddiw yn rhoi cyfle i unrhyw bartïon sydd â diddordeb roi gwybodaeth a thystiolaeth i ni y gallwn eu hystyried wrth wneud ein hymchwil. Byddwn yn cyhoeddi cais arall am dystiolaeth yn ddiweddarach eleni ar y dyletswyddau a fydd yn berthnasol i wasanaethau wedi'u categoreiddio.

Yn benodol, rydym yn ceisio mewnbwn gan ddiwydiant ar sut mae cwmnïau'n mesur niferoedd defnyddwyr ar y rhannau defnyddiwr-i-ddefnyddiwr perthnasol o'u gwasanaethau. Rydym yn cydnabod bod pob gwasanaeth yn wahanol ac y gallai'r hyn sy'n cyfrif fel defnyddiwr fod yn wahanol ar gyfer gwahanol wasanaethau. Mae'n bwysig i ni fel rheoleiddiwr i sicrhau bod ein hymagwedd at gategoreiddio'n gweddu i hyn. Rydym yn ymgysylltu'n agored â diwydiant a rhanddeiliaid eraill ar y cam cynnar hwn i sicrhau ein bod yn ei gael e'n gywir a'u bod yn cael y cyfle i rannu eu safbwyntiau.

Rydym yn gwahodd sylwadau erbyn 5pm ar 12 Medi 2023.

Ymateb i'r cais hwn am dystiolaeth

Cyflwynwch ymatebion gan ddefnyddio'r ffurflen ymateb (ODT, 101.8 KB).


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
5Rights (PDF File, 409.0 KB) Sefydliad
Alan Turing Institute (PDF File, 301.0 KB) Sefydliad
Antisemitism Policy Trust and the Community Security Trust (PDF File, 311.1 KB) Sefydliad
Barnardo's (PDF File, 189.4 KB) Sefydliad
Booking.com (PDF File, 207.6 KB) Sefydliad