Ymgynghoriad: Triniaeth deg i gwsmeriaid gwasanaethau symudol a band eang, a’i gwneud yn haws iddyn nhw newid darparwr

  • Dechrau: 17 Rhagfyr 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 03 Mawrth 2020

Mae tegwch i gwsmeriaid yn flaenoriaeth i Ofcom, ac mae gennym gynllun gwaith sylweddol i helpu i gyflawni hyn.Rydym ni eisiau i bobl siopa gyda hyder, gwneud dewisiadau doeth, gallu newid darparwr yn hawdd, a chael bargen deg.

Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym yn cynnig pecyn newydd o fesurau i ddiogelu cwsmeriaid band eang, gwasanaethau symudol, teledu drwy dalu a ffonau llinell dir, ac i helpu i sicrhau eu bod yn cael bargen deg.

Mae ein cynigion yn ymateb i newidiadau i'r fframwaith rheoleiddio Ewropeaidd. Bu’r Llywodraeth yn ymgynghori yn gynharach eleni ynghylch sut i adlewyrchu'r newidiadau hyn yng nghyfraith y Deyrnas Unedig.

Rydym wedi nodi yma rai o’r prif newidiadau rydym yn cynnig eu gwneud i’n rheolau.  Ochr yn ochr â'r ddogfen hon, rydym cyhoeddi ymgynghoriad  ar y newidiadau arfaethedig i’n cynllun achredu ar gyfer gwefannau cymharu prisiau, gan gynnwys newidiadau i’r broses o gyflwyno rheolau EECC ynghylch adnoddau cymharu annibynnol.

Mae yna ragor o wybodaeth ynghylch un o'r cynigion yn yr ymgynghoriad hwn, sef trosglwyddo fideos argyfwng, yn cynnwys fideos Iaith Arwyddion Prydain ar y dudalen hon.

Ar 24 Mawrth 2020, cyhoeddodd Ofcom wybodaeth am effaith argyfwng y coronafeirws ar y sectorau mae'n eu rheoleiddio. Roedd yr wybodaeth yn cydnabod rôl hanfodol y sectorau hyn a’r angen i ddarparwyr flaenoriaethu rhoi cymorth i bobl ac i fusnesau.

Roeddem hefyd yn cydnabod y byddai angen addasu ac aildrefnu ein rhaglen waith arfaethedig er mwyn galluogi rhanddeiliaid i ganolbwyntio ar faterion busnes hanfodol. Fel rhan o hyn, gwnaethom nodi y bydd angen oedi hefyd wrth roi rhwymedigaethau newydd ar waith.

Mae Llywodraeth y DU ac Ofcom yn dal i ymrwymo i wneud yn siŵr bod y rheolau rheoleiddio sy’n angenrheidiol i weithredu Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd mewn grym erbyn y dyddiad cau, sef 21 Rhagfyr 2020. I’r perwyl hwn, mae Ofcom yn bwriadu cyhoeddi datganiad ynghylch gweithredu agweddau hawliau defnyddwyr y Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd ym mis Medi 2020, os bydd y Llywodraeth yn cadarnhau ei ddull trosi Cod Cyfathrebiadau Electronig Ewropeaidd cyn hynny.

Fodd bynnag, rydyn ni’n cydnabod oherwydd yr amgylchiadau anghyffredin presennol, mae’n debygol y bydd angen amser ychwanegol ar ddarparwyr i wneud y newidiadau angenrheidiol i’w systemau a’u prosesau fel eu bod yn cydymffurfio â'r rheolau newydd. Felly, rydyn ni’n bwriadu rhoi o leiaf 12 mis o ddyddiad cyhoeddi ein datganiad i ddarparwyr weithredu’r rheolau newydd hyn. Gallwn ganiatáu mwy o amser mewn achosion lle mae'r darparwyr angen gwneud newidiadau sylweddol, fel rhai sy’n ymwneud â’r rheolau newydd ar newid rhwng darparwyr. Byddwn yn pennu’r dyddiadau cau ar gyfer gweithredu yn ôl darpariaeth pan fyddwn yn cyhoeddi ein datganiad.

Rydyn ni’n darparu’r diweddariad hwn i randdeiliaid cyn ein penderfyniadau terfynol er mwyn iddynt allu ystyried hyn nawr. Fel arall, byddai angen iddynt ddechrau cynllunio’r newidiadau angenrheidiol i’w systemau a’u prosesau, a byddai hyn yn anodd oherwydd yr angen presennol i ganolbwyntio eu hadnoddau ar roi cymorth i bobl ac i fusnesau.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Allen Jones, L (PDF File, 99.3 KB) Individual
Andrews & Arnold Ltd (PDF File, 140.7 KB) Organisation
Aston, M (PDF File, 62.8 KB) Individual
Atkinson, M (PDF File, 55.8 KB) Individual
Beeson, R (PDF File, 56.5 KB) Individual