Ymgynghoriad: Triniaeth deg i gwsmeriaid gwasanaethau symudol a band eang, a’i gwneud yn haws iddyn nhw newid darparwr

  • Dechrau: 17 Rhagfyr 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 03 Mawrth 2020

Mae tegwch i gwsmeriaid yn flaenoriaeth i Ofcom, ac mae gennym gynllun gwaith sylweddol i helpu i gyflawni hyn.Rydym ni eisiau i bobl siopa gyda hyder, gwneud dewisiadau doeth, gallu newid darparwr yn hawdd, a chael bargen deg.

Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym yn cynnig pecyn newydd o fesurau i ddiogelu cwsmeriaid band eang, gwasanaethau symudol, teledu drwy dalu a ffonau llinell dir, ac i helpu i sicrhau eu bod yn cael bargen deg.

Mae ein cynigion yn ymateb i newidiadau i'r fframwaith rheoleiddio Ewropeaidd. Bu’r Llywodraeth yn ymgynghori yn gynharach eleni ynghylch sut i adlewyrchu'r newidiadau hyn yng nghyfraith y Deyrnas Unedig.

Rydym wedi nodi yma rai o’r prif newidiadau rydym yn cynnig eu gwneud i’n rheolau.  Ochr yn ochr â'r ddogfen hon, rydym cyhoeddi ymgynghoriad  ar y newidiadau arfaethedig i’n cynllun achredu ar gyfer gwefannau cymharu prisiau, gan gynnwys newidiadau i’r broses o gyflwyno rheolau EECC ynghylch adnoddau cymharu annibynnol.

Mae yna ragor o wybodaeth ynghylch un o'r cynigion yn yr ymgynghoriad hwn, sef trosglwyddo fideos argyfwng, yn cynnwys fideos Iaith Arwyddion Prydain ar y dudalen hon.

Ym Mai 2019, gwnaethon ni gadarnhau rheolau newydd sy'n golygu bod cwsmeriaid band eang, ffonau a theledu drwy dalu sydd allan o gontract yn gorfod cael hysbysiadau i'w hatgoffa yn flynyddol gan ddangos y bargeinion gorau sydd ar gael. Ac yn Rhagfyr 2019 fe wnaethom ymgynghori ar becyn eang o fesurau diogelu ar gyfer cwsmeriaid sy’n adlewyrchu newidiadau i fframwaith rheoleiddio Ewrop, fydd yn cael eu gweithredu erbyn 21 Rhagfyr 2020, a gadarnhawyd gan Lywodraeth y DU. Rydym nawr yn ymgynghori ar ddau gynnig diwygiedig cyn cyhoeddi ein penderfyniadau terfynol yn Hydref 2020.

Rydyn ni'n gwahodd ymatebion i'r ymgynghoriad hwn erbyn 11 Medi 2020/ Rydyn ni'n disgwyl cyhoeddi datganiad yn cyflwyno ein penderfyniad ar y cynigion diwygiedig sydd yn y ddogfen hon, a'r rhai yn ein ymgynghoriad yn Rhagfyr 2019 yn ystod yr Hydref 2020.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Gallwch anfon eich ymatebion cdrwy ddefnyddio'r ffurflen ymgynghoriadau(ODT, 49.9 KB).


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Allen Jones, L (PDF File, 99.3 KB) Individual
Andrews & Arnold Ltd (PDF File, 140.7 KB) Organisation
Aston, M (PDF File, 62.8 KB) Individual
Atkinson, M (PDF File, 55.8 KB) Individual
Beeson, R (PDF File, 56.5 KB) Individual