Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau

23 Chwefror 2021

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom yn darparu amrywiaeth o wybodaeth ynghylch sut mae pobl yn cael gafael ar newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

Ar ddiwedd mis Mawrth gwnaethon ni gomisiynu arolwg ar-lein wythnosol o oddeutu 2,000 o bobl yn wythnosol. Rydyn ni hefyd yn darparu canfyddiadau allweddol o setiau data eraill fel BARB a ComScore.

Rydyn ni'n cyhoeddi hwn fel rhan o'n dyletswyddau llythrennedd y cyfryngau a'n rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau .  Mae'r gwaith hwn yn ehangu ein dealltwriaeth ynghylch mynediad, defnydd ac ymgysylltiad beirniadol gyda'r newyddion yn ystod y cyfnod hwn, gan adnabod y gall tueddiadau ddwysau neu newid oherwydd natur yr argyfwng. Am ddefnydd o'r newyddion ac agweddau cyn Covid-19, darllenwch Arolwg Defnydd o'r Newyddion Ofcom

Oherwydd y pryderon cynyddol ynghylch camwybodaeth yn ystod y cyfnod hwn, rydyn ni hefyd yn cynnig gwybodaeth ynghylch gwefannau ac offer gwirio ffeithiau a'r gwir a'r gau .

Canlyniadau wythnos 47

Rydym wedi cyhoeddi'r dadansoddiad a ganlyn hefyd:

Effeithiau Covid-19 ar wylio'r teledu (Ionawr 2021) (PDF, 259.4 KB)

Effeithiau Covid-19 ar dddefnyddio cynnwys ar-lein (Ionawr 2021) (PDF, 557.7 KB)

Canfyddiadau allweddol Arolwg Defnydd Plant o Newyddion: Covid-19 Tachwedd/Rhagfyr 2020

Fel rhan o'n hastudiaeth Defnydd o Newyddion yn y DU 2020, gofynnwyd i tua 500 o bobl ifanc 12-15 oed am eu defnydd o gynnwys newyddion ar draws gwahanol lwyfannau a'u hagweddau ato, yn ystod y pandemig Covid-19 rhwng 1 ac 20 Ebrill 2020. Mae'r cyfnod hwn yn cyfateb i tuag wythnosau tri a phedwar 'cyfnod clo' cyntaf y DU. Rhwng 24 Tachwedd a 7 Rhagfyr 2020, gofynnwyd i 500 arall o bobl ifanc 12-15 oed am eu defnydd o gynnwys newyddion a'u hagweddau ato wrth i'r pandemig Covid-19 barhau.

 • Ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020 dywedodd 93% o bobl 12-15 oed eu bod wedi cael gafael ar newyddion a gwybodaeth am Covid-19 yn ystod yr wythnos ddiwethaf, gostyngiad bach o fis Ebrill 2020 (96%).
 • Ar gyfartaledd, roedd pobl 12-15 oed yn defnyddio llai o ffynonellau newyddion am y coronafeirws (3.7) nag ym mis Ebrill (4.5).
 • Dywedodd 56% o bobl ifanc 12-15 oed eu bod wedi cael newyddion a gwybodaeth am y pandemig gan eu teulu (o'i gymharu â 67% ym mis Ebrill), defnyddiodd 27% deledu'r BBC (o gymharu â 49% ym mis Ebrill) a defnyddiodd 17% ITV (o gymharu â 30% ym mis Ebrill).
 • Dim ond 'ysgol neu athrawon' a welodd fwy o ddefnydd rhwng mis Ebrill (17%) a mis Tachwedd/Rhagfyr (37%).
 • Cytunodd ychydig dros hanner o bobl 12-15 oed (54%) fod gormod yn y newyddion am y coronafeirws, i fyny o 43% ym mis Ebrill, a chytunodd 62% eu bod yn ei chael hi'n anodd gwybod beth oedd yn wir a beth oedd yn ffug am y coronafeirws, i fyny o 52% yn April.
 • Ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020 fe wnaethon ni ofyn i bobl 12-15 oed a oedden nhw'n dibynnu ar y cyfryngau a ffynonellau swyddogol neu bobl maen nhw'n eu hadnabod (fel ffrindiau neu deulu), gan gynnwys ar gyfryngau cymdeithasol, am newyddion am y coronafeirws. Dywedodd 42% eu bod yn dibynnu'n llwyr/yn bennaf ar ffynonellau cyfryngau neu swyddogion, roedd 26% yn dibynnu'n gyfartal ar y cyfryngau a ffynonellau swyddogol, a phobl y maent yn eu hadnabod, ac roedd 31% yn dibynnu'n llwyr/yn bennaf ar bobl yr oeddent yn eu hadnabod.

Canlyniadau blaenorol

Wythnos 33

We have also published the following analysis:

Effects of Covid-19 on TV viewing (January 2021) (PDF, 259.4 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (January 2021) (PDF, 557.7 KB)

Children's News Consumption Survey: Covid-19 November/December 2020 key findings

As part of our 2020 News Consumption in the UK study, we asked around 500 12-15-year-olds about their use of, and attitudes towards, news content across different platforms during the Covid-19 outbreak between 1 and 20 April 2020. This period corresponds approximately with weeks three and four of the first UK ‘lockdown’. Between 24 November and 7 December 2020, we asked another 500 12-15 year-olds about their use of and attitudes to news content as the Covid-19 pandemic continued.

 • In November/December 2020 93% of 12-15s said they accessed news and information about Covid-19 in the last week, a small decrease from April 2020 (96%).
 • On average, 12-15s were using fewer sources for news about the coronavirus (3.7) than in April (4.5).
 • 56% of 12-15s said they got news and information about the pandemic from their family (vs 67% in April), 27% used BBC TV (vs 49% in April) and 17% used ITV (vs 30% in April).
 • Only ’school or teacher’ saw increased usage from April (17%) to November/December (37%).
 • Just over half of 12-15s (54%) agreed that there was too much in the news about the coronavirus, up from 43% in April, and 62% agreed that they found it hard to know what was true and what was false about the coronavirus, up from 52% in April.
 • In November/December 2020 we asked 12-15s whether they relied on the media and official sources or people they know (such as friends or family), including on social media, for news about the coronavirus. 42% said they relied completely/mostly on media or official sources, 26% relied equally on media and official sources, and people they know, and 31% relied completely/mostly on people they knew.

Week 37

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddiadol isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Effects of Covid-19 on TV viewing (December 2020) (PDF, 219.8 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (December 2020) (PDF, 394.2 KB)

Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnyddio ac agweddau – canlyniadau o wythnos 33 (PDF, 226.4 KB)

Rydym newydd gyhoeddi'r dadansoddiad a ganlyn hefyd

Effeithiau Covid-19 ar wylio'r teledu (Tachwedd 2020) (PDF, 194.3 KB)

Effeithiau Covid-19 ar ddefnyddio ar-lein (Tachwedd 2020) (PDF, 422.9 KB)

Wythnos 29

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r dadansoddiadau isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Effects of Covid-19 on TV viewing (October 2020) (PDF, 217.8 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (October 2020) (PDF, 363.4 KB)

Wythnos 25

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddol canlynol sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Covid-19 news and information: summary of views about misinformation (PDF, 341.4 KB)

Effects of Covid-19 on online consumption (September 2020) (PDF, 495.4 KB)

Effects of Covid-19 on TV viewing (September 2020) (PDF, 205.4 KB)

Wythnos 20

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau dadansoddiadol isod sydd ar gael yn Saesneg yn unig:

Effects of Covid-19 on online consumption (PDF, 362.8 KB)

Effects of Covid-19 on TV viewing (PDF, 250.3 KB)

Wythnos 14

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r darnau isod o waith dadansoddol sydd ar gael yn Saesneg yn unig:

Covid-19 news and information: summary of views about misinformation (PDF, 284.1 KB)

Effects of COVID-19 on online consumption (PDF, 303.1 KB)

Effects of Covid-19 on TV viewing (PDF, 191.4 KB)

Wythnos 12

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?