Newyddion a gwybodaeth am Covid-19: defnydd ac agweddau

24 Awst 2021

Mewn ymateb i Covid-19, mae Ofcom yn darparu amrywiaeth o wybodaeth ynghylch sut mae pobl yn cael gafael ar newyddion a gwybodaeth am yr argyfwng.

Ar ddiwedd mis Mawrth gwnaethon ni gomisiynu arolwg ar-lein wythnosol o oddeutu 2,000 o bobl yn wythnosol. Rydyn ni hefyd yn darparu canfyddiadau allweddol o setiau data eraill fel BARB a ComScore.

Rydyn ni'n cyhoeddi hwn fel rhan o'n dyletswyddau llythrennedd y cyfryngau a'n rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau .  Mae'r gwaith hwn yn ehangu ein dealltwriaeth ynghylch mynediad, defnydd ac ymgysylltiad beirniadol gyda'r newyddion yn ystod y cyfnod hwn, gan adnabod y gall tueddiadau ddwysau neu newid oherwydd natur yr argyfwng. Am ddefnydd o'r newyddion ac agweddau cyn Covid-19, darllenwch Arolwg Defnydd o'r Newyddion Ofcom

Oherwydd y pryderon cynyddol ynghylch camwybodaeth yn ystod y cyfnod hwn, rydyn ni hefyd yn cynnig gwybodaeth ynghylch gwefannau ac offer gwirio ffeithiau a'r gwir a'r gau .

Canfyddiadau o wythnos 72

Canlyniadau blaenorol

Wythnos 67

Week 63

Wythnos 59

Wythnos 55

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r dadansoddiad canlynol sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Effects of Covid-19 on TV viewing (April 2021) (PDF, 238.1 KB)

Arolwg defnydd plant o'r newyddion: Prif Ganfyddiadau Covid-19 Mawrth 2021 

Fel rhan o'n hastudiaeth Defnydd Newyddion yn y DU yn 2021, gwnaethon ni holi tua 500 o bobl ifanc 12-15 oed am eu defnydd o gynnwys newyddion ar draws gwahanol lwyfannau yn ystod pandemig Covid-19 rhwng 24 Tachwedd a 7 Rhagfyr 2020. Gwnaethon ni holi tua 500 o bobl ifanc 12-15 oed arall am eu defnydd o gynnwys newyddion rhwng 27 Chwefror a 24 Mawrth 2021 wrth i bandemig Covid-19 barhau.

  • Ym mis Mawrth 2021, fel ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020, dywedodd 93% o bobl 12-15 oed eu bod wedi cael gafael ar newyddion a gwybodaeth am y coronafeirws 'yn ystod yr wythnos ddiwethaf'.
  • Ym mis Mawrth 2021, fel ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020, dywedodd 93% o bobl 12-15 oed eu bod wedi cael gafael ar newyddion a gwybodaeth am y coronafeirws 'yn ystod yr wythnos ddiwethaf'.
  • Ar gyfartaledd, roedd pobl ifanc 12-15 oed yn defnyddio 4.6 ffynhonnell ar gyfer newyddion am y coronafeirws ym mis Mawrth 2021.Teulu (55%), Teledu’r BBC (35%), ffrindiau (32%) ac 'ysgol neu athro' (32%) yw'r ffynonellau mwyaf poblogaidd o hyd ar gyfer newyddion a gwybodaeth am y coronafeirws ymhlith pobl ifanc 12-15 oed.
  • O'i gymharu â mis Tachwedd/Rhagfyr 2020, ym mis Mawrth 2021, cafwyd cynnydd yn y defnydd o deledu'r BBC (35% o gymharu â 27% ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020), cyrff swyddogol fel Sefydliad Iechyd y Byd neu'r GIG (16% o gymharu â 9% ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020) a ffynonellau cyfryngau cymdeithasol (53% o gymharu â 39% ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020) ar gyfer dod o hyd i newyddion a gwybodaeth am y coronafeirws.
  • Roedd 63% o bobl ifanc 12-15 oed yn cytuno bod gormod yn y newyddion am coronafeirws ym mis Mawrth 2021, i fyny o 54% ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020.
  • Roedd 66% o bobl ifanc 12-15 oed yn cytuno eu bod yn ei chael hi'n anodd gwybod beth oedd yn wir a beth oedd yn ffug am coronafeirws, yn gyson â Thachwedd/Rhagfyr 2020 (62%). Roedd y rhai sy'n dibynnu'n bennaf neu'n llwyr ar bobl y maent yn eu hadnabod am newyddion am coronafeirws, gan gynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol, yn fwy tebygol o gytuno â hyn (76% yn cytuno) na'r rhai sy'n dibynnu'n bennaf neu'n llwyr ar y cyfryngau neu ffynonellau swyddogol (62% yn cytuno).
  • Ym mis Mawrth 2021 gofynnwyd i bobl ifanc 12-15 oed a oeddent yn dibynnu ar y cyfryngau a ffynonellau swyddogol neu bobl y maent yn eu hadnabod (fel ffrindiau neu deulu), gan gynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol, am newyddion am coronafeirws. Dywedodd 45% eu bod yn dibynnu'n llwyr/yn bennaf ar y cyfryngau neu ffynonellau swyddogol. Roedd 28% yn dibynnu'n gyfartal ar y cyfryngau a ffynonellau swyddogol, a phobl y maent yn eu hadnabod. Yn olaf, roedd 27% yn dibynnu'n llwyr/yn bennaf ar bobl yr oeddent yn eu hadnabod - oll yn gyson â'r canfyddiadau ym mis Tachwedd/Rhagfyr 2020.

Wythnos 51

Rydyn ni hefyd wedi cyhoeddi'r dadansoddiad canlynol sydd ar gael yn Saesneg yn unig.

Effects of Covid-19 on TV viewing (March 2021) (PDF, 398.8 KB)

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?