Rhwymedigaeth darpariaeth symudol

07 Medi 2010

Ym mis Rhagfyr 2014, llofnododd pedwar Cwmni Rhwydweithiau Symudol y DU gytundeb â’r Llywodraeth gan ymrwymo i ddarparu gwasanaeth llais i 90% o arwynebedd tir y DU erbyn 31 Rhagfyr 2017. Ym mis Ionawr 2015, nodon ni ein dull o ran cydymffurfio â’r rhwymedigaeth hon yn ein dogfen Rhwymedigaeth Darpariaeth Llais: Hysbysiad o'r Dull Cydymffurfio. O dan delerau’r cytundeb, roedd yn rhaid i’r Cwmnïau Rhwydweithiau Symudol hunanardystio erbyn 31 Rhagfyr 2017 eu bod wedi cyrraedd y gofyniad darpariaeth i 90%. Llwyddodd bob cwmni i wneud hynny ac rydym bellach wedi cwblhau ein hasesiad o’r wybodaeth a ddarparwyd i gefnogi’r ardystiadau cydymffurfio hyn, ac wedi cynnal profion ychwanegol i ddeall ar ba sail gwnaeth y Cwmnïau ardystio eu cydymffurfiad. Ar sail hyn, gallwn gadarnhau bod y pedwar Cwmni Rhwydweithiau Symudol wedi cydymffurfio â’u rhwymedigaeth trwydded o ran darpariaeth llais ddaearyddol.

Ar wahân i hyn, roedd yn rhaid i Telefónica UK Ltd (O2), o dan delerau ei drwydded 4G/800MHz a gyhoeddwyd yn 2013, ddarparu lefel sylfaenol o ddarpariaeth data dan do i 98% o’r holl eiddo yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2017, gydag isafswm o 95% ym mhob un o bedair gwlad y DU. Rydym bellach wedi cwblhau ein hasesiad o gydymffurfiad O2 â’r rhwymedigaeth hon yn unol â’r fethodoleg a nodir yn nogfen Ofcom Rhwymedigaeth Darpariaeth 4G: Hysbysiad o'r Dull Dilysu Cydymffurfiad fel y’i diwygiwyd yn 2017.  Ar sail hyn, gallwn gadarnhau bod O2 hefyd wedi cydymffurfio â’i rwymedigaeth o ran darpariaeth data dan do.

Rydym bellach wedi ysgrifennu at bedwar Cwmni Rhwydweithiau Symudol y DU yn cadarnhau eu cydymffurfiad â’r rhwymedigaethau hyn; gweler isod am gopïau o’r llythyrau sydd wedi cael eu hanfon gennym.

Yn ogystal ag ymchwil parhaus Ofcom a’n gwaith ar wella darpariaeth, rydym hefyd yn cyhoeddi gwybodaeth a mapiau darpariaeth rhyngweithiol i helpu defnyddwyr i fod yn ymwybodol o’r sefyllfa ddiweddaraf.