14 December 2023

Ofcom reappoints Rhoda Macdonald to the board of MG ALBA

Ofcom has today announced the reappointment of Rhoda Macdonald to the board of MG ALBA, the body responsible for ensuring the availability of high-quality television programmes in Gaelic.Rhoda Macdonald

Ofcom’s recommendation for the reappointment has been agreed by Jenny Gilruth MSP, Cabinet Secretary for Education and Skills at the Scottish Government. Rhoda will serve on the Board for a term of four years commencing from 1 January 2024.

Rhoda was born and raised on the Isle of Lewis and is a native Gaelic speaker. After gaining her degree from The University of Glasgow, she embarked upon a career in broadcasting, both on screen and in production, eventually becoming Head of Gaelic at STV. In 2003, she was appointed Special Adviser to the then Secretary of State for Scotland and is now Senior Counsel at H/Advisors Cicero.

“I am delighted to continue into a second term on the MG ALBA board, providing oversight to our delivery of high-quality Gaelic programmes and media to native and new speakers alike. I'm particularly interested in continuing to distribute MG ALBA services on digital platforms and further supporting the Gaelic production sector.”

- Rhoda Macdonald

Tha Ofcom air ainmeachadh an-diugh gu bheil Rhoda NicDhòmhnaill air a h-ath-shuidheachadh air bòrd MG ALBA, a’ bhuidheann le uallach airson dèanamh cinnteach gum faighear prògraman telebhisein de dh’àrd-chàileachd sa Ghàidhlig.

Tha Jenny Gilruth BPA, Rùnaire a' Chaibineit airson Foghlam agus Sgilean aig Riaghaltas na h-Alba, air aontachadh ri moladh Ofcom airson an ath-shuidheachadh. Bidh Rhoda a’ frithealadh air a’ Bhòrd airson teirm de cheithir bliadhna a’ tòiseachadh bho 1 Faoilleach 2024.

Rugadh agus thogadh Rhoda ann an Eilean Leòdhais agus tha Gàidhlig aice bho thùs. Às dèidh dhi a ceum fhaighinn bho Oilthigh Ghlaschu, thòisich i air cùrsa-beatha ann an craoladh, an dà chuid air sgrion agus ann an riochdachadh, mu dheireadh na Ceannard na Gàidhlig aig STV. Ann an 2003, chaidh a cur an dreuchd mar Chomhairliche Sònraichte do Rùnaire Stàite na h-Alba aig an àm agus tha i a-nis na Àrd Chomhairliche aig H/Comhairlichean Cicero.

“Tha e na thoileachas mòr dhomh a bhith a’ leantainn air adhart gu dàrna teirm air bòrd MG ALBA, a’ toirt sùil air mar a tha sinn a’ lìbhrigeadh phrògraman agus meadhanan Gàidhlig aig àrd ìre do luchd-labhairt dùthchasach is ùr. Tha ùidh shònraichte agam ann a bhith a’ leantainn air adhart a’ sgaoileadh sheirbheisean MG ALBA air àrd-ùrlaran didseatach agus a’ toirt tuilleadh taic do roinn riochdachaidh na Gàidhlig.”

- Rhoda NicDhòmhnaill

Related content