BBC

TV-BBC

Adolygiad o asesiad perthnasedd y BBC o’r ffrydiau newydd arfaethedig ar BBC Sounds

Cyhoeddwyd: 16 Gorffennaf 2024

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi ei adolygiad o asesiad y BBC ynghylch a yw ei gynigion ar gyfer tair ffrwd gerddoriaeth newydd ar BBC Sounds yn ‘newidiadau perthnasol’ i’w weithgareddau gwasanaeth cyhoeddus.

Review of the BBC’s materiality assessment of proposed new streams on BBC Sounds

Cyhoeddwyd: 16 Gorffennaf 2024

Diweddarwyd diwethaf: 16 Gorffennaf 2024

Monitro effaith gweithgareddau'r BBC ar gystadleuaeth

Cyhoeddwyd: 8 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 16 Gorffennaf 2024

Ofcom must consider the impacts of the BBC’s activities on fair and effective competition

Ymgynghoriad: Darpariaeth newyddion BBC Scotland

Cyhoeddwyd: 3 Mai 2024

Mae Ofcom yn gofyn am sylwadau heddiw yn dilyn cais gan y BBC i leihau nifer yr oriau o gynnwys newyddion mae’n rhaid eu darlledu yn ystod oriau brig ar sianel BBC Scotland. Mae’r cais hwn yn rhan o gynlluniau ehangach y BBC i addasu ac i foderneiddio ei allbwn newyddion a materion cyfoes yn yr Alban er mwyn diwallu newidiadau yn anghenion cynulleidfaoedd.

Perfformiad

Cyhoeddwyd: 4 Mawrth 2024

Mae Ofcom wedi cael y dasg o ddal y BBC i gyfrif wrth gyflwyno ei allbwn a'i wasanaethau, gan ddefnyddio'r amrywiaeth o offer rheoleiddio sydd gennym wrth law.

Fframwaith Gweithredu'r BBC

Cyhoeddwyd: 4 Mawrth 2024

Mae'r dudalen hon yn crynhoi at ei gilydd y gwahanol rannau o Fframwaith Gweithredu'r BBC.

BBC Performance Tracker

Cyhoeddwyd: 20 Chwefror 2024

Diweddarwyd diwethaf: 20 Chwefror 2024

The BBC Performance Tracker measures audience opinions on the BBC’s performance against the delivery and importance of the four public purposes across the UK.

Rhaid i'r BBC drawsnewid sut y mae'n gwasanaethu cynulleidfaoedd, yn ôl Ofcom

Cyhoeddwyd: 3 Ionawr 2024

Diweddarwyd diwethaf: 3 Ionawr 2024

Mae'n rhaid i'r BBC fod yn fwy agored a chlir o lawer gyda chynulleidfaoedd ynghylch sut y mae'n trin eu cwynion, yn ymateb i bryderon ac yn diwallu anghenion gwylwyr a gwrandawyr, mae Ofcom yn rhybuddio heddiw.

Cynulleidfaoedd dosbarth gweithiol am i’r BBC fentro mwy wrth gynhyrchu rhaglenni newydd

Cyhoeddwyd: 30 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 14 Rhagfyr 2023

Dylai’r BBC gymryd mwy o risgiau wrth gynhyrchu rhaglenni newydd os yw am ailgysylltu â gwylwyr a gwrandawyr ar incwm is, yn ôl ymchwil gynulleidfa newydd a gyhoeddir heddiw gan Ofcom. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein hymchwil wedi nodi bod pobl mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol is - sy'n cyfrif am bron i chwarter o boblogaeth y DU - yn llai bodlon ar y BBC.

Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC

Cyhoeddwyd: 30 Tachwedd 2023

Diweddarwyd diwethaf: 30 Tachwedd 2023

Mae trydydd Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC yn cyflwyno ein hasesiad o sut mae'r BBC yn perfformio a pha gamau rydym wedi eu cymryd i asesu ei allu i gyflawni ei nod a'i ddibenion cyhoeddus.

Yn ôl i'r brig