Datganiad: Adolygiad o Gapiau Diogelu Ailddosbarth ar gyfer 2019

  • Dechrau: 26 Gorffennaf 2018
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 04 Hydref 2018

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein penderfyniad ynghylch rheoleiddio parhaus prisiau stampiau Ail Ddosbarth y Post Brenhinol.

Ym Mawrth 2012, fe wnaethon ni orfodi capiau prisiau ar lythyrau safonol Ail Ddosbarth. Cafodd y cap ei osod ar gyfer 2012/13 ar yr amod na fyddai'n cynyddu'n fwy na lefel chwyddiant (CPI) am saith mlynedd (y cyfnod rheoli). Yng Ngorffennaf 2012, cafodd y cap diogelu hwn ei gynyddu i lythyrau mawr a pharseli hyd at 2kg o bwysau. Fe wnaethon ni osod cap yn berthnasol i'r cynnyrch hyn, oedd wedi ei osod mewn termau real (ar CPI) ar gyfer y cyfnod rheoli. Rydyn ni'n cyfeirio at y capiau prisiau hyn drwy'r ddogfen fel 'capiau diogelu'.

Yn 2017, penderfynon ni y dylai'r dull gweithredu hyn o ran rheoleiddio a wnaethon ni sefydlu yn 2012 barhau yn ei le tan 2022. Roedd hyn yn cynnwys cadw'r capiau diogelu gan ein bod yn eu hystyried yn angenrheidiol i sicrhau bod gwasanaeth sylfaenol fforddiadwy ar gael i bawb; ac i sicrhau bod defnddwyr gwasanethau post, yn arbennig defnyddwyr bregus, yn cael eu hamddiffyn rhag gynnydd sylweddol mewn prisiau. Yn y datganiad hwnnw, fe ddywedon ni y bydden ni'n adolygu costau'r capiau diogelu yn ystod blwyddyn ariannol 2018/19.

Rydyn ni bellach wedi cwblhau'r adolygiad ac wedi penderfynu codi lefel capiau diogelwch y llythyr safonol Ail Ddosbarth o 5% mewn termau real, i 65c o'r cyfnod 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020.

Bydd terfyn uchaf y cap yn cael ei osod ar 65.2c o Ebrill 2019, ond rydyn ni'n nodi bod y Post Brenhinol yn codi prisiau mewn ceiniogau llawn ar gyfer cynnyrch Ail Ddosbarth. Felly wrth ddisgrifio lefel y cap yn ein datganiad rydyn ni'n defnyddio'r geiniog gyfan (65c).

Rydyn ni wedi penderfynu cadw'r lefelau presennol ar gyfer y cap basged (yn ei gynyddu drwy'r CPI) ar gyfer yr un cyfnod. Bydd y capiau yn sicrhau bod cynnyrch Ail Ddosbarth yn parhau i fod yn fforddiadwy i ddefnyddwyr tra'n rhoi lefel o ystwythder masnachol i'r Post Brenhinol. Bydd pob cap yn codi gyda lefel chwyddiant CPI yn flynyddol ar 1 Ebrill tan ddiwedd y cyfnod rheoli sef 31 Mawrth 2024.

Bydd ein penderfyniad yn dod i rym ar 1 Ebrill 2019.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Citizens Advice (PDF File, 63.4 KB) Sefydliad
Citizens Advice Scotland (PDF File, 485.5 KB) Sefydliad
Consumer Council Northern Ireland (PDF File, 728.1 KB) Sefydliad
Hermes (PDF File, 238.1 KB) Sefydliad
Mail Competition Forum (PDF File, 176.0 KB) Sefydliad