9 Medi 2021

Teithio tramor yr haf yma? Peidiwch ag anghofio gwirio'r taliadau crwydro

Ffonau a'r rhyngrwyd
Canllawiau

Os ydych chi'n bwriadu mynd dramor yn fuan, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o unrhyw daliadau y gallech eu hwynebu am ddefnyddio'ch ffôn symudol pan fyddwch chi y tu allan i'r DU.

Ers 31 Rhagfyr 2020, nid yw rheolau'r DU ar daliadau crwydro symudol bellach yn berthnasol yn y DU. Mae hynny'n golygu nad oes terfyn mwyach ar y tâl y gall eich darparwr symudol ei godi arnoch am ddefnyddio eich ffôn symudol yng ngwledydd yr Undeb Ewropeaidd, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein.

Yn ddiweddar mae rhai cwmnïau symudol wedi cyhoeddi newidiadau i'w taliadau ar gyfer defnyddio eich ffôn symudol yn yr Undeb Ewropeaidd.

  • Mae EE wedi cadarnhau, o fis Ionawr 2022, y bydd cwsmeriaid sy'n ymuno neu'n uwchraddio o 7 Gorffennaf eleni yn talu £2 y dydd i ddefnyddio eu lwfansau data arferol. Ni fydd y tâl hwn yn berthnasol i gwsmeriaid pan fyddant yng Ngweriniaeth Iwerddon.
  • Mae O2 wedi cyhoeddi terfyn 25 GB newydd ar gyfer cwsmeriaid sy'n teithio i'r Undeb Ewropeaidd o 2 Awst 2021. Bydd cwsmeriaid yn talu £3.50 y GB ar ôl iddynt gyrraedd y terfyn hwnnw.
  • Three: O 23 Mai 2022 bydd cwsmeriaid sydd wedi ymrwymo i gontract newydd neu uwchraddio gyda Three o 1 Hydref 2021 yn talu tâl o £2 y dydd wrth grwydro yn y UE a £5 y dydd wrth grwydro y tu allan i'r UE. Ni fydd cwsmeriaid talu-wrth-ddefnyddio a chwsmeriaid a gymerodd gontract allan cyn 1 Hydref 2021 yn cael eu heffeithio gan y newidiadau hyn, na chwsmeriaid sy'n crwydro yng Ngweriniaeth Ierddon.
  • Vodafone: O 6 Ionawr 2022 bydd cwsmeriaid personol a busnes bach talu'n fisol sy'n ymuno â Vodafone, yn uwchraddio neu'n newid eu cynllun ar neu ar ôl 11 Awst 2021 yn talu tâl dyddiol am ddefnyddio eu ffôn ym mharthau crwydro Vodafone yn Ewrop. Ni fydd y tâl hwn yn berthnasol i gwsmeriaid pan yng Ngweriniaeth yr Iwerddon. Ni fydd cwsmeriaid y dechreuodd eu cynllun talu'n fisol Vodafone cyn 11 Awst 2021 yn talu unrhyw daliadau crwydro ychwanegol cyhyd â'u bod yn aros ar eu cynllun symudol presennol. Ar gyfer cwsmeriaid busnes eraill, bydd newidiadau'n dod i rym o fis Tachwedd, ond ni fydd taliadau'n dechrau tan 6 Ionawr 2022.

Nid oes gan Ofcom y pŵer i atal cwmnïau symudol rhag codi tâl ar eu cwsmeriaid am ddefnyddio eu gwasanaethau wrth deithio, ond mae nifer o fesurau ar waith i ddiogelu pobl rhag cronni taliadau annisgwyl o uchel.

Mae'n rhaid i gwmnïau symudol hysbysu eu cwsmeriaid am unrhyw newidiadau i'w contract. Pan fydd y newidiadau hynny yn achosi anfantais penodol i gwsmeriaid, mae'n rhaid i'r cwmnïau roi o leiaf mis o rybudd i gwsmeriaid yn ogystal â'r hawl i ymadael â'u contractau heb gael eu cosbi.

Mae'n rhaid hefyd i ddarparwyr gyhoeddi manylion eu taliadau crwydro ar eu gwefan ac anfon rhybudd atoch sy'n cynnwys gwybodaeth am brisiau pan fyddwch yn dechrau crwydro.

Hefyd, mae terfyn o £45 (ac eithrio TAW) y mis ar daliadau crwydro data. Bydd eich darparwr yn anfon rhybudd atoch pan fyddwch yn cyrraedd 80% o hyn a rhybudd arall pan fyddwch wedi cyrraedd y terfyn. Ar ôl hyn, mae'n rhaid i ddarparwyr stopio codi tâl am grwydro data oni bai eich bod yn dewis i barhau.

Felly, os ydych yn teithio tramor mae'n bwysig gwirio gyda'ch darparwr pa daliadau y gallai fod angen i chi eu talu, cyn i chi adael y DU.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?

See also...