Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Newid darparwr band eang


Ydych chi’n cael problemau â'ch pecyn band eang? Ddim yn cael y cyflymder a gafodd ei addo i chi, neu ydych chi wedi dod o hyd i well bargen gan ddarparwr gwahanol?

Mae newid eich band eang yn haws nag erioed. Mae’r broses i'w dilyn yn dibynnu ar at bwy rydych chi’n newid, a pha fath o gysylltiad band eang sydd gennych chi ar hyn o bryd.

Y peth cyntaf dylech chi wneud yw cysylltu gyda’r darparwr hoffech chi newid iddynt a byddan nhw’n gallu esbonio’r broses i chi.

Mae rheolau Ofcom yn golygu y gallwch adael eich darparwr heb gael cosb os nad ydych chi’n derbyn y cyflymder band eang a gafodd ei addo i chi pan wnaethoch chi ymrwymo i’r contract.

Un cam i newid

Os yw eich gwasanaeth band eang yn mynd drwy rwydwaith ffôn Openreach ar hyn o bryd, ac os ydych chi’n newid i ddarparwr arall sy’n defnyddio’r rhwydwaith hwn hefyd, gallwch ddilyn proses newid ‘un cam’. (Mae cwmnïau sy’n defnyddio rhwydwaith Openreach yn cynnwys BT, EE, Sky, TalkTalk a Vodafone.) Nid oes modd i chi ddefnyddio’r broses yma os oes gennych ffeibr i’r adeilad neu wasanaeth ‘ffeibr-llawn.’

O dan y broses hon, does dim rhaid i chi gysylltu â’ch darparwr presennol o gwbl. Yn lle hynny, gall eich darparwr newydd drefnu’r trosglwyddo ar eich rhan.

Unwaith y byddwch chi wedi cysylltu â'ch darparwr newydd i ddechrau’r broses newid, mae'n rhaid i'ch darparwr newydd a'r hen ddarparwr anfon llythyr atoch chi i roi gwybod i chi am y newid.

Rhaid i’r llythyr gan eich hen ddarparwr gynnwys manylion:

  • y gwasanaethau a fydd yn newid;
  • unrhyw wasanaethau na fydd hyn yn effeithio arnynt; ac
  • unrhyw ffioedd sy’n daladwy os ydych chi’n gadael eich contract yn gynnar.

Rhaid i’r llythyrau gynnwys manylion am y newid hefyd, gan gynnwys amcangyfrif o ba bryd y bydd hyn yn digwydd.

Newid rhwng rhwydweithiau

Os ydych chi’n newid i, neu o, ddarparwr nad yw’n defnyddio rhwydwaith Openreach – fel gwasanaeth cebl Virgin Media – dylech gysylltu â’ch darparwr presennol i ganslo eich gwasanaeth, ac yna cysylltu â darparwr newydd i ddechrau cael gwasanaeth ganddo.

Bydd eich hen ddarparwr yn cadarnhau bod eich contract yn dod i ben – ac yn egluro unrhyw ffioedd a all fod yn daladwy – a bydd eich darparwr newydd yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi pa bryd bydd eich contract newydd yn dechrau.

Newid bwndel

Os ydych chi’n defnyddio bwndel o wasanaethau gan ddarparwr, er enghraifft ffôn cartref a band eang, byddwch yn dilyn un o’r prosesau a ddisgrifir uchod fel rheol.

Ond, os ydych chi'n newid darparwr er mwyn cael bwndel sy'n cynnwys gwasanaeth teledu, mae'n bosibl y bydd rhai gwahaniaethau - yn enwedig os yw'r newid yn golygu canslo gwasanaeth teledu lloeren. Gall eich darparwr newydd roi gwybodaeth i chi am hyn.

Os byddwch chi’n cael gwasanaeth llinell sefydlog a band eang gan yr un darparwr, mae’n debyg y bydd newid eich darparwr band eang yn golygu newid eich gwasanaeth llinell sefydlog ar yr un pryd. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n fodlon gwneud hynny cyn ymrwymo i un o’r cynigion hyn.

Ffioedd gadael yn gynnar a chyfnod callio

Os ydych chi eisiau newid darparwr cyn i gyfnod eich contract sylfaenol ddod i ben, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffioedd terfynu’n gynnar (onibai nad ydych yn cael y cyflymderau ag addawyd i chi). Gofynnwch i’ch darparwr presennol a fydd angen i chi dalu unrhyw ffi pan fyddwch chi’n newid.

Cofiwch, bydd gennych chi gyfnod o 14 diwrnod calendr i newid eich meddwl. Yn ystod y cyfnod hwn gallwch ganslo eich cais i newid darparwr band eang – heb orfod talu ffi.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?