Newid darparwr ffôn symudol


Os nad ydych yn hapus gyda’ch rhwydwaith symudol, mae hi’n haws erbyn hyn i newid i ddarparwr newydd. Gallech chi arbed arian hefyd. Mae’r canllaw hwn yn esbonio beth sydd angen i chi wneud.

Yn gyntaf, gwiriwch os oes ffioedd

Yn gyntaf, gwiriwch os ydych chi wedi bod gyda’ch darparwr yn ddigon hir i allu newid heb dalu ffi gadael. I adael am ddim, bydd angen i chi basio eich ‘cyfnod contract cychwynnol’.

Os wnaethoch chi brynu eich ffôn a’r gwasanaeth wrth eich darparwr presennol, dylai fod gennych y dewis o’i gadw wedi i chi newid. Ond cofiwch efallai y bydd wedi ei ‘gloi’ i’ch rhwydwaith presennol.

Mae gan ddarparwyr symudol bolisïau a phrosesau gwahanol i ddatgloi ffonau. Bydd rhai yn datgloi ffonau symudol pan mae amser penodol wedi mynd heibio ac yn codi ffi, tra bod eraill yn datgloi unrhyw bryd heb godi ffi. Gwiriwch gyda’ch darparwr.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yn ein canllaw i gloi a datgloi ffonau symudol.

Newid a chadw eich rhif

Mae cadw eich rhif wrth newid darparwr yn cael ei alw’n ‘cludo’ eich rhif.

Bydd angen i chi gysylltu â’ch darparwr presennol a gofyn am God Awdurdodi Cludo (PAC). Rhif hir yw hwn y mae’n rhaid i chi wedyn ei roi i’ch darparwr newydd.

Gallwch eu ffonio nhw i gael eich PAC. Neu, diolch i reolau ‘neges i newid’ Ofcom, gallwch gael eich PAC drwy anfon neges destun syml, am ddim.

Mae’n rhaid i’ch darparwr cyfredol anfon eich rhif PAC atoch yn syth dros y ffôn neu o fewn munud drwy neges destun. Mae’r PAC wedyn yn ddilys am 30 diwrnod. Os bydd wedi dod i ben, gallwch ofyn am un newydd. O dan rai amgylchiadau, efallai y codir tâl am gludo rhif.

Unwaith y byddwch wedi rhoi’r PAC i’ch darparwr newydd, dylai eich rhif gael ei gludo ac yn barod i’w ddefnyddio gyda’ch gwasanaethau newydd o fewn un diwrnod gwaith.

Cofiwch, os ydych yn dal mewn contract gyda’ch hen ddarparwr, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu taliadau terfynu cynnar. Os cewch chi eich PAC drwy neges destun, bydd ateb eich hen ddarparwr yn cynnwys gwybodaeth am daliadau terfynu’n gynnar neu falansau credyd talu wrth ddefnyddio.

Newid darparwr heb gadw eich rhif

Os nad ydych chi eisiau cadw eich rhif, bydd angen i chi gysylltu â’ch darparwr newydd i ofyn am wasanaeth newydd. Yna, cysylltwch â’ch darparwr presennol i ddod â’ch contract presennol i ben. Gallwch chi wneud hyn hefyd drwy neges destun hefyd.

Efallai y byddwch am gyd-drefnu dyddiad diwedd eich hen gontract a dyddiad cychwyn eich contract newydd, fel nad ydynt yn gorgyffwrdd.

Cofiwch fod gennych chi gyfnod o 14 diwrnod calendr i newid eich meddwl, o’r dyddiad rydych chi’n dechrau contract gyda darparwr newydd. Yn ystod y cyfnod hwn, gallwch chi ganslo’ch cais i newid heb orfod talu ffi.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?