Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Newid darparwr ffôn symudol


Os nad ydych yn hapus gyda’ch rhwydwaith symudol, mae hi’n haws erbyn hyn i newid i ddarparwr newydd. Gallech chi arbed arian hefyd. Mae’r canllaw hwn yn esbonio beth sydd angen i chi wneud.

Darparwr negeseuon i newid symudol

Rydyn ni wedi eu gwneud hi’n haws i chi adael eich darparwr symudol presennol. Mae rheolau Ofcom yn golygu gallwch newid darparwr symudol drwy anfon neges destun syml, rhad ac am ddim i’ch darparwr presennol.

Mae’r broses ‘neges i newid’ yn rhoi mwy o reolaeth i chi ynghylch faint o gysylltiad sy’n rhaid i chi gael gyda’ch darparwr cyfredol.

Sut i newid ac i gadw'ch rhif symudol

Os ydych chi eisiau newid a chadw’ch rhif ffôn presennol, anfonwch neges destun yn dweud ‘PAC’ i 65075 i ddechrau’r broses.

(Mae'r fideo hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)

Bydd eich darparwr yn ateb eich neges destun o fewn munud. Byddan nhw’n anfon eich cod newid neu ‘PAC’ atoch chi a fydd yn ddilys am 30 diwrnod. Rhaid i ateb y darparwr hefyd gynnwys gwybodaeth bwysig -fel unrhyw ffioedd sy’n daladwy os ydych yn gadael eich cytundeb yn gynnar; neu eich balans credyd os ydych yn gwsmer talu-wrth-ddefnyddio.

Gallwch chi hefyd ofyn am eich PAC drwy fewngofnodi i mewn i'ch cyfrif ar-lein drwy wefan eich darparwr. Pan rydych chi'n gwneud hyn, mae'n rhaid i'ch darparwr ddarparu eich PAC o fewn un munud, yn union fel y bydden nhw'n gorfod gwneud os byddech wedi gofyn amdano drwy neges destun.

Bydd angen i'r cwsmeriaid hynny sydd â chyfrif sydd yn cynnwys mwy nag un rhif wedi ei gysylltu i'w cyfrif -er enghraifft, y rhai hynny gyda phecynnau symudol teulu -ofyn am eu PAC ar-lein neu drwy ffonio amdano.

Yna rydych chi’n rhoi’r PAC i’ch darparwr newydd ac mae’n rhaid iddyn nhw drefnu bod y newid yn digwydd o fewn un diwrnod gwaith.

Mae’r broses wedi cael ei chynllunio i fod yn gyflym ac yn hawdd, felly gallwch ofyn am eich cod PAC wrth chwilio am fargen newydd - er enghraifft, tra byddwch chi ar y ffôn gyda darparwr newydd, neu mewn siop, neu ar wefan cymharu prisiau.Anfonwch neges destun ‘PAC’ i 65075 a chewch chi’ch cod newid, ynghyd ag unrhyw wybodaeth bwysig (e.e. dim ffioedd terfynu cynnar). Gall eich darparwr newydd ddefnyddio’r cod hwn i newid eich gwasanaeth.

Os hoffech chi gadw eich ffôn symudol presennol, efallai bydd angen i chi wirio os yw’n rhan o (neu wedi ei ‘gloi’) i’ch rhwydwaith presennol. Cewch ragor o wybodaeth yn ein canllaw cloi a datgloi ffonau symudol

Sut i newid a chael rhif ffôn newydd 

I newid ac i gael rhif ffôn newydd, anfonwch y neges ‘STAC 'i 75075. Os oes gan gwsmeriaid mwy nag un rhif yn eu cyfrif- er enghraifft, y rhai hynny gyda phecynnau symudol teuluol -bydd angen iddynt ofyn am eu STAC ar-lein neu drwy ffonio amdano.

Mae gweddill y broses yr un fath â'r uchod.

Sut i wirio statws eich cytundeb

Os ydych chi dal mewn cyfnod contract gyda’ch darparwr, efallai bydd angen i chi dalu ffioedd terfynu’n gynnar. Os nad ydych chi’n siŵr, gallwch anfon y neges ‘INFO’ i 85075 i gael yr wybodaeth heb ofyn am god newid PAC neu STAC.

Dysgwch os ydych chi allan o gontract.

Osgoi ffioedd dwbl wrth newid

Mae Ofcom wedi gwahardd darparwyr symudol rhag godi ffioedd am gyfnodau rhybudd sy’n rhedeg ar ôl y dyddiad newid.

Mae angen i chi roi eich cod newid PAC neu STAC i’ch darparwr newydd, fel bod eich cwmnïau symudol hen a newydd yn gallu sicrhau nad oes yna daliad dwbl.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?