Newid darparwr


A ddylai'ch busnes newid darparwr telathrebu?

Efallai eich bod wedi dod o hyd i fargen well ond nad ydych chi’n siŵr sut mae manteisio ar hynny, neu’ch bod yn poeni y gallai newid darparwr amharu ar eich gwasanaeth.

Mae Ofcom yn gweithio i sicrhau y gall busnesau fanteisio ar y gystadleuaeth yn y farchnad a newid darparwr yn rhwydd ac yn ddidrafferth.

Yn ogystal ag arbed arian, gallai newid darparwr hefyd roi cyfle i'ch busnes fanteisio ar ddyfeisiau newydd neu’r dechnoleg ddiweddaraf.

Ond os ydych chi’n ystyried newid darparwr, dyma ambell beth pwysig i’w ystyried yn gyntaf:

  • Edrychwch i weld faint o amser sydd gennych chi ar ôl ar eich contract presennol. Efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi – ‘ffi terfynu’n gynnar’ – i adael yn ystod cyfnod sylfaenol y contract.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr hyn rydych chi’n ymrwymo iddo, ac yn darllen y telerau’n ofalus. Os ydych chi’n ansicr o fanylion y cynnig newydd, gofynnwch am eglurhad gan y darparwr cyn ymrwymo.

Beth alla i ei wneud os ydw i wedi cael gwybodaeth gamarweiniol, wedi newid mewn camgymeriad neu os ydy fy narparwr wedi newid heb fy nghaniatâd i?

Os ydych chi’n poeni am gamwerthu – cael gwybodaeth gamarweiniol am gontract neu ddarparwr – dylech gysylltu â’r darparwr dan sylw i gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cwyn.

Os ydych chi’n credu bod eich darparwr wedi newid heb eich caniatâd chi – mae hyn yn cael ei alw’n ‘slamio’ – naill ai’n ddamweiniol neu mewn amgylchiadau amheus, dylech gysylltu â’r ddau ddarparwr ar unwaith ac egluro beth sydd wedi digwydd.

Gallwch hefyd wneud cwyn i Ofcom ar ein gwefan ynghylch camwerthu neu ‘slamio’. Ni all Ofcom weithredu ar gwynion unigol, ond gellir defnyddio’r wybodaeth i lywio gwaith polisi a gorfodi Ofcom.

Sut mae newid darparwr?

Cliciwch y dolenni isod i gael gwybod beth i’w ddisgwyl wrth newid darparwr ar gyfer pob math o wasanaeth:

Cofiwch fod y wybodaeth hon yn egluro’r broses o newid darparwr gwasanaethau safonol ar gyfer busnesau â 10 neu lai o weithwyr. I fusnesau sydd â mwy na 10 o weithwyr sy’n defnyddio gwasanaethau safonol, mae’n debygol y bydd eich darparwr chi yn dilyn y prosesau hyn hefyd. Mae’n bosib y bydd y rheini sydd â gwasanaethau mwy cymhleth yn dilyn prosesau gwahanol. Dylech siarad â’ch darparwr newydd i gael rhagor o fanylion.

Llinell Dir

Band eang

Symudol

Ni chaiff eich darparwr presennol eich atal rhag newid darparwr na gwrthod gadael i chi newid. Efallai y bydd taliadau heb eu talu ar eich cyfrif, sy’n gysylltiedig â ffioedd gwasanaeth neu ffioedd ychwanegol eraill. Dylech setlo’r rhain gyda’ch darparwr presennol cyn gadael.

Alla i fargeinio â’r darparwr presennol i gael gwell bargen?

I bob busnes, mae ffonio’ch darparwr presennol a gofyn am well bargen yn ffordd arall o leihau costau neu wella gwasanaethau – efallai y bydd rhai darparwyr yn fodlon cynnig prisiau llai a/neu fuddion ychwanegol os byddwch chi’n gwneud hynny. Mae’n bwysig cofio eich bod wedi’ch clymu i gontract newydd, hyd yn oed os mai dim ond ychwanegu gwasanaethau ychwanegol rydych chi’n ei wneud – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw cyfnod sylfaenol unrhyw gynnig newydd gan eich darparwr presennol.

O 15 Chwefror 2020, mae'n rhaid i gwsmeriaid band eang, ffôn, a theledu drwy dalu gael gwybod am fargeinion gorau eu darparwyr pan mae eu contract cychwynnol yn dod i ben, a phob blwyddyn wedi hynny os ydyn nhw dal allan o gontract.

Am ragor o wybodaeth ynghylch yr hysbysiadau hyn, darllenwch ein diweddariad

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?