Dyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol – gwybodaeth bwysig

09 Medi 2020

Mae rheoliadau’n dod i rym heddiw sy’n caniatáu i bobl ddefnyddio rhai mathau penodol o ddyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol heb fod angen trwydded.

Mae dyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol yn chwyddo'r signal rhwng ffôn symudol a gorsaf sylfaen gweithredwr rhwydwaith, ac maent yn gallu cynyddu'r ddarpariaeth mewn sefyllfaoedd lle mae'r signal yn wan.

Mae Ofcom wedi gwneud defnyddio dau fath o ddyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol yn gyfreithlon.

Dyfeisiau mwyhau statig dan do

Mae’r math cyntaf yn cael eu galw yn ddyfeisiau mwyhau statig ar gyfer ffonau symudol. Mae’r rhain yn cael eu defnyddio dan do, ac wedi cael eu dylunio i wella’r ddarpariaeth yng nghartrefi pobl, mewn swyddfeydd ac mewn adeiladau eraill. Rhaid peidio â’u defnyddio mewn sefyllfaoedd eraill.  Er enghraifft, wrth symud, fel mewn cerbyd.

Rhaid peidio â defnyddio’r ‘cysylltiad i lawr’ o’r dyfeisiau mwyhau hyn (y rhan sy’n cysylltu’r ddyfais mwyhau â’r ffôn symudol) y tu allan nac mewn lleoliadau lled-agored. Rhaid eu defnyddio y tu mewn i adeilad sydd â nenfwd neu do.

Mae modd defnyddio’r ‘cysylltiad i fyny’ (y rhan sy’n cysylltu’r dyfeisiau mwyhau â'r rhwydwaith ffonau symudol) y tu mewn neu yn yr awyr agored.

Efallai na fydd y math hwn o ddyfais yn ddefnyddiol ym mhob sefyllfa. Fodd bynnag, maen nhw’n gallu helpu i roi hwb i signalau dan do mewn sefyllfaoedd lle ceir darpariaeth symudol resymol yn union y tu allan i’r adeilad, ond nad ydy'r ddarpariaeth dan do yn ddigon da.

Rydyn ni wedi cyfyngu'r mathau hyn o ddyfeisiau mwyhau er mwyn iddyn nhw chwyddo’r signal o ddim ond un rhwydwaith ffôn symudol ar y tro, er bod modd eu hail-ffurfweddu ar gyfer rhwydwaith arall.

Dyfeisiau mwyhau mantais isel mewn cerbydau

Mae modd defnyddio’r ail fath o ddyfais mwyhau, sy’n cael eu galw yn ddyfeisiau mwyhau mantais isel ar gyfer ffonau symudol er mwyn helpu darpariaeth y tu mewn i geir a cherbydau eraill ar y ffordd - ond nid mewn cychod na charafanau statig.

Maen nhw wedi cael eu dylunio i oresgyn colli signal sy’n gallu digwydd rhwng antena allanol ar y tu allan i gerbyd a chrud sydd wedi cael ei ddylunio i ddal y ffôn symudol. Maen nhw’n rhoi hwb i’r signal yn y car i lefel debyg i’r hyn y byddai’r ffôn yn ei dderbyn yn union y tu allan i’r car.

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio un o’r dyfeisiau hyn yn eich cerbyd, dylech chi wneud yn siŵr hefyd eich bod yn dilyn y cyfreithiau cyfredol o ran defnyddio eich ffôn symudol wrth yrru.

Sut mae cael dyfais mwyhau?

Rydyn ni’n disgwyl y bydd dyfeisiau mwyhau ar gyfer ffonau symudol sy’n diwallu ein hanghenion ar gael gan rai adwerthwyr bron ar unwaith, ac y bydd mwy ohonyn nhw ar gael dros y misoedd nesaf. Mae'r prisiau’n debyg o gychwyn tua £200 ar gyfer y modelau mwyaf syml.

Beth ddylwn chwilio amdano?

Cadwch lygad am ddyfeisiau mwyhau sy’n honni eu bod yn fand llydan, neu'r rheini sy’n chwyddo signalau gan fwy nag un gweithredwr ar y tro. Nid ydy'r dyfeisiau mwyhau sy’n gweithredu fel hyn yn cydymffurfio â'n gofynion ac mae eu defnyddio nhw’n dal yn anghyfreithlon.

Dylech chi ond brynu dyfeisiau mwyhau gan adwerthwyr sydd ag enw da a chwilio am y nod ‘CE’ ar yr offer.

Mae dyfeisiau mwyhau dan do sy’n honni eu bod yn 4G a/neu LTE yn unig (neu 800 MHz yn unig) yn anhebygol o ddiwallu ein gofynion hefyd. Rhaid i ddyfeisiau mwyhau dan do cyfreithlon roi hwb i signal 2G neu 3G bob amser.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?