Troswyr ffonau symudol – beth mae angen i chi wybod

19 Mai 2021

Daw rheoliadau i rym heddiw sy’n caniatáu i bobl ddefnyddio rhai mathau penodol o droswyr ar gyfer ffonau symudol heb fod angen trwydded.

Mae troswyr ffonau symudol yn chwyddo'r signal rhwng ffôn symudol a gorsaf drawsyrru gweithredwr rhwydwaith, ac maent yn gallu cynyddu'r ddarpariaeth mewn sefyllfaoedd lle mae'r signal yn wan.

Mae Ofcom wedi gwneud defnyddio dau fath o droswyr ffonau symudol yn gyfreithlon.

Troswyr statig dan do

Mae’r math cyntaf yn cael eu galw yn droswyr statig ar gyfer ffonau symudol. Mae’r rhain yn cael eu defnyddio dan do, ac wedi cael eu dylunio i wella’r ddarpariaeth yng nghartrefi pobl, mewn swyddfeydd ac mewn adeiladau eraill. Mae'n rhaid peidio â’u defnyddio mewn sefyllfaoedd eraill.  Er enghraifft, wrth symud, fel mewn cerbyd.

Mae'n rhaid peidio â defnyddio’r ‘cysylltiad i lawr’ o’r troswyr hyn (y rhan sy’n cysylltu’r ddyfais mwyhau â’r ffôn symudol) y tu allan nac mewn lleoliadau lled-agored. Rhaid eu defnyddio y tu mewn i adeilad sydd â nenfwd neu do.

Mae modd defnyddio’r ‘cysylltiad i fyny’ (y rhan sy’n cysylltu’r troswr â'r rhwydwaith ffonau symudol) y tu mewn neu yn yr awyr agored.

Efallai na fydd y math hwn o ddyfais yn ddefnyddiol ym mhob sefyllfa. Fodd bynnag, maen nhw’n gallu helpu i chwyddo signalau dan do mewn sefyllfaoedd lle ceir darpariaeth symudol resymol yn union y tu allan i’r adeilad, ond nad yw'r ddarpariaeth dan do yn ddigon da.

Rydyn ni wedi cyfyngu ar y mathau hyn o droswyr er mwyn iddyn nhw chwyddo’r signal o ddim ond un rhwydwaith ffôn symudol ar y tro, er bod modd eu hail-ffurfweddu ar gyfer rhwydwaith arall.

Troswyr mantais isel mewn cerbydau

Mae modd defnyddio’r ail fath o droswr, sy’n cael ei alw'n droswr mantais isel ar gyfer ffonau symudol er mwyn helpu darpariaeth y tu mewn i geir a cherbydau eraill ar y ffordd - ond nid mewn cychod na charafanau statig.

Maen nhw wedi cael eu dylunio i oresgyn colli signal sy’n gallu digwydd rhwng antena allanol ar y tu allan i gerbyd a chrud sydd wedi cael ei ddylunio i ddal y ffôn symudol. Maen nhw’n chwyddo’r signal yn y car i lefel sy'n debyg i’r hyn y byddai’r ffôn yn ei dderbyn yn union y tu allan i’r car.

Os ydych chi’n bwriadu defnyddio un o’r dyfeisiau hyn yn eich cerbyd, dylech chi wneud yn siŵr hefyd eich bod yn dilyn y cyfreithiau cyfredol o ran defnyddio eich ffôn symudol wrth yrru.

Sut mae cael troswr?

Rydyn ni’n disgwyl y bydd troswyr ffonau symudol sy’n diwallu ein hanghenion ar gael gan rai manwerthwyr bron ar unwaith, ac y bydd mwy ohonyn nhw ar gael dros y misoedd nesaf. Mae'r prisiau’n debyg o gychwyn tua £200 ar gyfer y modelau mwyaf syml.

Beth ddylwn chwilio amdano?

Cadwch lygad am droswyr sy’n honni eu bod yn fand llydan, neu'r rheini sy’n chwyddo signalau gan fwy nag un gweithredwr ar y tro. Nid yw troswyr sy’n gweithredu fel hyn yn cydymffurfio â'n gofynion ac mae'r defnydd ohonynt yn dal yn anghyfreithlon.

Dylech chi ond brynu troswyr gan fanwerthwyr sydd ag enw da a chwilio am y nod ‘CE’ ar yr offer.

Mae troswyr dan do sy’n honni eu bod yn 4G a/neu LTE yn unig (neu 800 MHz yn unig) yn annhebygol o ddiwallu ein gofynion hefyd. Rhaid i droswyr dan do cyfreithlon chwyddo signalau 2G a 3G bob amser.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?