Cynlluniau newydd ar gyfer newid darparwr band eang yn ddi-dor

03 Chwefror 2021

Byddai cwsmeriaid band eang a ffonau preswyl yn elwa o broses newid darparwr sy’n fwy cyflym, syml a dibynadwy, o dan gynlluniau Ofcom i gyflwyno proses ‘un cam’ newydd.

Yn dilyn newid rheol Ofcom yn 2015, gall cwsmeriaid sy'n newid rhwng darparwyr fel BT, Sky a TalkTalk ar rwydwaith copr Openreach eisoes ddilyn proses lle mae eu darparwr newydd yn rheoli'r newid. Ond mae eraill yn dal i wynebu trafferth ychwanegol wrth newid.

Ar hyn o bryd, mae angen i gwsmeriaid sy'n newid rhwng gwahanol rwydweithiau neu dechnolegau – er enghraifft, o ddarparwr sy'n defnyddio'r rhwydwaith Openreach i un sy'n defnyddio CityFibre, neu o Virgin Media i Hyperoptic – gysylltu â'u darparwr presennol a’r un newydd i gydlynu'r newid. Mae hyn yn cynnwys ceisio sicrhau nad oes bwlch rhwng diwedd yr hen wasanaeth a dechrau’r un newydd.

Mae ymchwil newydd Ofcom yn dangos bod pedwar o bob deg o bobl sy'n penderfynu peidio â newid yn cael eu hannog rhag gwneud gan y drafferth o orfod cysylltu â mwy nag un darparwr. Mae nifer tebyg yn oedi newid gan iddynt gredu y bydd yn cymryd gormod o amser. Ac o'r rhai sy'n newid, mae bron i chwarter sy'n cysylltu â'u darparwr presennol yn wynebu ymdrechion dieisiau i'w darbwyllo i aros.

Ym mis Hydref 2020, rhoesom reolau newydd ar waith gan gynnwys ei gwneud yn ofynnol i'r darparwr band eang newydd arwain y gwaith o reoli'r newid, ni waeth p'un a yw'r cwsmer yn symud rhwng gwahanol rwydweithiau ai beidio, neu i wasanaeth ffeibr llawn ar yr un rhwydwaith.[2]

Byddai'r broses 'un cam’ newydd yn ei wneud yn haws i bob cwsmer band eang preswyl fanteisio ar yr amrywiaeth o fargeinion sydd ar gael yn y farchnad. Bydd ein newidiadau hefyd yn ei wneud yn gyflymach i newid – ymhen cyn lleied ag un diwrnod os yw'n dechnegol bosib.

Mae hyn yn dilyn rheolau newydd a gyflwynwyd yn 2019 sy'n galluogi cwsmeriaid symudol i newid gweithredwr drwy anfon neges destun am ddim yn unig.

Sut y byddai’r broses newid “un cam” newydd yn gweithio

Rydym wedi ystyried gwahanol opsiynau, a gynigir gan ddiwydiant, ar sut y dylid gweithredu'r rheolau newydd hyn. Ein dewis ddull yw cyflwyno proses newid 'un cam’ newydd ar gyfer pob cwsmer llinell dir a band eang preswyl.

O dan y broses hon:

  • byddai cwsmer yn cysylltu â'r darparwr newydd o'i ddewis ac yn rhoi ei fanylion.
  • byddai'r cwsmer wedyn yn derbyn gwybodaeth bwysig yn awtomatig gan ei ddarparwr presennol, yn cynnwys unrhyw daliadau terfynu contract cynnar y gallai fod yn rhaid iddynt eu talu, a sut y gallai'r newid effeithio ar wasanaethau eraill sydd gan y cwsmer gyda'r cwmni; ac
  • os yw'r cwsmer am fynd yn ei flaen, byddai'r darparwr newydd wedyn yn rheoli'r newid.
Under One Touch Switch, a customer contacts their chosen new provider and provides their details. The current provider automatically gives the customer switching information (for example early termination charges, the impact of the switch on other services). If they decide they want to go ahead, they confirm this with their new provider. The new provider then manages the switch.Under One Touch Switch, a customer contacts their chosen new provider and provides their details. The current provider automatically gives the customer switching information (for example early termination charges, the impact of the switch on other services). If they decide they want to go ahead, they confirm this with their new provider. The new provider then manages the switch.

Mae llawer o wahanol gynigion ar gael gan ystod eang o ddarparwyr band eang a llinell dir.  Ac rydym am ei wneud hyd yn oed yn haws i bobl gael gwell bargen neu uwchraddio i wasanaeth cyflymach a mwy dibynadwy.

Rydyn ni'n gwybod y gall rhai cwsmeriaid gael eu hannog rhag newid gan y drafferth o orfod delio â mwy nag un darparwr yn y broses. Felly, nod ein cynigion heddiw yw gwneud y broses mor ddi-dor â phosibl i bawb.

Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Rhwydweithiau a Chyfathrebiadau Ofcom

Camau nesaf

Rydym yn ymgynghori ar y cynigion heddiw tan 31 Mawrth 2021, ac yn bwriadu cyhoeddi ein penderfyniad yn yr haf. Bydd angen i ddarparwyr wneud newidiadau sylweddol i'w systemau a'u prosesau. Mae hyn yn golygu bydd y rheolau newydd yn dod i rym ym mis Rhagfyr 2022.

  1. Cyflwynwyd dau ddewis gan y diwydiant – proses 'Newid Un Cam’ (ein dewis ddull gweithredu), a phroses 'Cod i Newid':
Under Code to Switch, a customer must first contact their current provider by app, online or phone to get information about the implications of switching as well as a switching code. If they decide they want to go ahead with the switch after considering the switching information, they contact the new provider and give them the switching code. The new provider then manages the switch.Under Code to Switch, a customer must first contact their current provider by app, online or phone to get information about the implications of switching as well as a switching code. If they decide they want to go ahead with the switch after considering the switching information, they contact the new provider and give them the switching code. The new provider then manages the switch.