Cynyddu darpariaeth band eang ffeibr llawn

18 Mawrth 2021

Bydd miliynau o gartrefi ledled y DU yn cael eu huwchraddio i fand eang cyflymach a mwy dibynadwy, o dan reoliadau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan Ofcom a fydd yn helpu siapio dyfodol ffeibr llawn y DU.

Mae pandemig y coronafeirws wedi tanlinellu pwysigrwydd cysylltiad rhyngrwyd dibynadwy. Mae rhwydwaith ffôn copr y DU – y gosodwyd rhai rhannau ohono dros 100 mlynedd yn ôl – wedi helpu i gyflwyno band eang cyflym iawn i 96% o gartrefi, ac mae gwasanaethau wedi gwella dros y blynyddoedd diwethaf heb fod angen i gwsmeriaid wario mwy.

Ond wrth i'n galw am ddata barhau i gynyddu, mae angen brys am uwchraddio isadeiledd y DU. Bydd hyn yn gofyn am fuddsoddiad preifat sylweddol mewn band eang ffeibr llawn, sy'n llawer mwy cyflym a dibynadwy na'r rhwydweithiau y mae'r rhan fwyaf o bobl yn eu defnyddio heddiw.

Dyfodol ffeibr llawn i'r DU i gyd

Yn sgil ymgynghori â'r cyhoedd, heddiw rydym ni wedi cadarnhau sut y byddwn yn rheoleiddio'r marchnadoedd telathrebu cyfanwerthol a ddefnyddir i ddarparu cysylltiadau band eang, symudol a busnes yn y DU, am y pum mlynedd nesaf a'r tu hwnt.

Mae cystadleuaeth rhwng rhwydweithiau wedi helpu darpariaeth ffeibr llawn i gynyddu ar ei gyfradd gyflymaf erioed dros y flwyddyn ddiwethaf - ac mae'r momentwm hynny wedi parhau trwy gydol y pandemig. Mae ein rheoliadau'n adeiladu ar y momentwm hwn - gan symbylu buddsoddi masnachol a chefnogi'r gorchwyl o gau rhwydwaith copr 100 mlwydd oed y wlad; a chan ddiogelu cwsmeriaid rhag prisiau uchel ar yr un pryd.

O ganlyniad i hyn rydym yn credu y bydd gan gwsmeriaid mewn tua 70% o'r DU ddewis o rwydweithiau. Mae Openreach wedi ymrwymo i ymestyn ffeibr llawn i 3.2 miliwn o eiddo pellach (10%) mewn ardaloedd mwy gwledig. Ac mae Llywodraeth y DU yn bwriadu cyflenwi'r 20% sy'n weddill o'r wlad trwy gyllid cyhoeddus, i helpu sicrhau nad oes neb yn cael ei adael allan.

Symbylu buddsoddi cystadleuol

Sut rydym ni'n gwneud hyn:

Rheoleiddio prisiau cyfanwerthol mewn ffordd sy'n annog buddsoddi ac yn hyrwyddo cystadleuaeth

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym wedi gostwng y pris y mae Openreach yn ei godi ar ddarparwyr fel BT, Sky a TalkTalk am ei wasanaeth band eang copr cyflym iawn lefel mynediad (40 Mbit/s). Byddwn yn awr yn cadw'r pris hwn, yn ogystal â phrisiau pecynnau band eang copr arafach, ar yr un lefel mewn termau real.

Bydd prisiau gwasanaethau ffeibr cyflymaf Openreach yn parhau i fod yn rhydd o gael eu rheoleiddio, oherwydd y gall pobl ddewis y gwasanaeth lefel mynediad fel dewis arall.

Gall Openreach hefyd godi ychydig mwy am gynhyrchion a reoleiddir sy'n cael eu danfon dros ffeibr llawn yn hytrach na chopr, oherwydd bod ffeibr llawn yn gyson gyflymach, ac yn llawer mwy dibynadwy.

Mae'r dull hwn yn annog buddsoddi trwy alluogi BT a'i gystadleuwyr i wneud elw o ganlyniad i adeiladu'r rhwydweithiau newydd. Mae hefyd yn helpu i sicrhau bod pobl yn dal i allu cael band eang fforddiadwy.

Felly, ein nod yw galluogi'r holl gwmnïau i gyflawni elw teg dros eu cyfnod buddsoddi cyfan. Felly, dydyn ni ddim yn disgwyl cyflwyno prisiau sy'n seiliedig ar gost ar gyfer gwasanaethau ffeibr am o leiaf ddeng mlynedd.

Cau'r rhwydwaith copr

Wrth iddo osod ffeibr newydd i ddisodli gwifrau copr sy'n heneiddio, ni ddylai fod gan Openreach y costau diangen o redeg dau rwydwaith ar yr un pryd. Felly, pan fydd Openreach wedi cyflwyno ffeibr llawn mewn ardal benodol, byddwn yn dileu rheoleiddio ar ei gynhyrchion copr yn raddol dros nifer o flynyddoedd.

Bydd cwsmeriaid yn cael eu diogelu yn ystod y cyfnod pontio hwn er mwyn sicrhau y gallant barhau i gael mynediad at eu gwasanaethau – yn enwedig y rhai sydd mewn amgylchiadau bregus.

Mynediad i gwndidau a pholion

Rydym eisoes wedi'i wneud yn sylweddol ratach, cyflymach ac yn haws i gystadleuwyr BT adeiladu eu rhwydweithiau, drwy roi gwell mynediad iddynt at gwndidau tanddaearol a pholion telegraff Openreach. Gall hyn haneru costau cychwynnol cysylltu cartref.

Atal ymddygiad gwrthgystadleuol

Byddwn yn atal Openreach rhag niweidio cystadleuaeth, trwy adolygu'r disgowntiau y mae'n eu cynnig i'w gwsmeriaid cyfanwerthol, a'u cyfyngu os oes cyfle y gallent rwystro buddsoddiad gan ei gystadleuwyr.

Bydd Openreach yn parhau i gael ei wahardd rhag cynnig gostyngiadau daearyddol ar ei wasanaethau band eang cyflym iawn cyfanwerthol ac rydym wedi penderfynu ymestyn hyn i ffeibr llawn.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, nid yw bod yn gysylltiedig erioed wedi bod yn bwysicach. Ond mae miliynau o gartrefi yn dal i ddefnyddio'r llinellau copr a osodwyd gyntaf dros 100 mlynedd yn ôl. Yn awr mae'r amser wedi dod i gynyddu'r broses o gyflwyno band eang gwell ledled y DU. Rydym yn chwarae ein rhan – gan greu'r amodau cywir i gwmnïau gamu i fyny a buddsoddi yn nyfodol ffeibr llawn y wlad. Dyma gyfle unwaith mewn canrif i helpu i wneud y DU yn economi ddigidol sy'n flaenllaw yn y byd.

Y Fonesig Melanie Dawes, Prif Weithredwr Ofcom

Bydd y rheoliadau newydd heddiw yn berthnasol i BT o fis Ebrill 2021 tan fis Mawrth 2026.