Gwahardd cwmnïau symudol rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’

27 Hydref 2020

Bydd cwmnïau ffonau symudol yn cael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’, o dan amrywiaeth o reolau newydd gan Ofcom a fydd yn ei gwneud hi’n haws newid nag erioed.

Mae rhai cwmnïau – gan gynnwys BT/EE, Tesco Mobile a Vodafone – yn dal i werthu ffonau symudol nad oes modd eu defnyddio ar rwydweithiau eraill oni bai eu bod yn cael eu datgloi. Ond mae hon yn broses a all fod yn gymhleth sydd hefyd yn costio tua £10. Mae ein hymchwil wedi canfod i dros un o bob tri o bobl a benderfynodd beidio â newid ddweud mai dyna'r hyn a oedd wedi llywio eu penderfyniad.

Mae O2, Sky, Three a Virgin Mobile i gyd yn dewis gwerthu dyfeisiau heb eu cloi i’w cwsmeriaid.

Mae bron i hanner y cwsmeriaid sy’n ceisio datgloi eu ffôn yn cael trafferth gwneud hynny. Er enghraifft, efallai eu bod yn wynebu oedi hir cyn cael y cod angenrheidiol i ddatgloi eu ffôn; efallai na fydd y cod yn gweithio; neu fe allent golli gwasanaeth os na fyddent yn sylweddoli bod y ffôn wedi’i chloi cyn iddynt geisio newid.

Felly, ar ôl ymgynghori, rydym wedi cadarnhau y bydd cwmnïau ffonau symudol wedi’u gwahardd rhag gwerthu ffonau sydd wedi cloi. Bydd hyn yn galluogi pobl i symud i rwydwaith gwahanol gyda’r un ffôn yn ddidrafferth. Daw’r rheolau newydd i rym fis Rhagfyr 2021.

Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bobl yn penderfynu peidio â newid darparwr oherwydd bod eu ffôn wedi cloi.

Felly, rydyn ni’n gwahardd cwmnïau ffonau symudol rhag gwerthu ffonau sydd wedi cloi, a fydd yn arbed amser, arian ac ymdrech i bobl – ac yn eu helpu i gael gafael ar fargeinion gwell.

Selina Chadha, Cyfarwyddwr Cysylltedd Ofcom

Rhagor o weithredu i helpu cwsmeriaid

Mae’r gwaharddiad ar werthu ffonau symudol sydd wedi cloi yn rhan o becyn o fesurau sy’n cael ei gyflwyno gennym, y mae’r rhan fwyaf ohonynt yn adlewyrchu rheolau Ewropeaidd newydd. Mae hyn yn cynnwys ei gwneud hi’n haws newid, a helpu i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu trin yn deg.

O dan y mesurau newydd a gyhoeddwyd heddiw, bydd modd i chi gael crynodeb ysgrifenedig o brif delerau eich contract – cyn i chi ymrwymo. Bydd hyn yn cynnwys pethau fel hyd y contract a'r pris, a bydd darparwyr band eang yn gorfod dweud wrthych chi beth yw’r cyflymder rhyngrwyd isaf y gallwch ei ddisgwyl o'ch gwasanaeth.

Rydym hefyd yn ei gwneud hi’n haws newid darparwr band eang. Ar hyn o bryd, mae cwsmeriaid sy’n newid rhwng darparwyr fel BT, Sky a TalkTalk ar rwydwaith copr Openreach yn gallu cysylltu â’u darparwr, sy’n rheoli’r broses newid o hynny ymlaen.

Ond mae’n rhaid i gwsmeriaid sy’n newid i rwydwaith band eang gwahanol – fel Virgin Media, CityFibre, Gigaclear neu Hyperoptic - reoli’r broses newid eu hunain a chyd-drefnu â’u darparwyr newydd a phresennol i osgoi bwlch rhwng yr hen wasanaeth yn dod i ben a’r gwasanaeth newydd yn dechrau.

Cyn bo hir byddwn yn ymgynghori ar gynigion manylach ar gyfer proses newid symlach i bob cwsmer band eang.