Datgelu’r cwynion diweddaraf am delathrebu a theledu-drwy-dalu

04 Medi 2020

Heddiw mae Ofcom wedi cyhoeddi’r tablau cynghrair diweddaraf ar y cwynion rydym wedi’u derbyn am brif gwmnïau ffôn cartref, band eang, gwasanaethau symudol a theledu-drwy-dalu y DU.

Mae'r adroddiad chwarterol yn dangos nifer y cwynion a wnaed i ni rhwng mis Gorffennaf a mis Medi y llynedd. Rydym yn cynnwys pob darparwr sydd â chyfran o'r farchnad dros 1.5%.

Vodafone oedd y darparwr band eang y cwynwyd amdano fwyaf. Roedd hanner o’r holl gwynion hyn yn ymwneud â ddiffygion, problemau gwasanaeth a chysylltu’r gwasanaeth. Denodd Sky y nifer isaf o gwynion ymhlith darparwyr band eang.

Virgin Mobile oedd y darparwr ffonau symudol y cwynwyd amdano fwyaf – y prif resymau oedd problemau ynglŷn â newid darparwr a sut y cafodd cwynion eu trin. Tesco Mobile oedd y darparwr a ddenodd y nifer isaf o gwynion.

Virgin Media oedd y darparwr teledu-drwy-dalu y cwynwyd fwyaf amdano o hyd, a’r brif reswm dros y cwynion oedd y ffordd y mae cwynion yn cael eu trin. Parhaodd Sky i ddenu'r nifer isaf o gwynion ymhlith darparwyr teledu-drwy-dalu.

Plusnet oedd y darparwr ffôn cartref y cwynwyd amdano fwyaf, tra y denodd Sky nifer isaf o gwynion.

Dywedodd Fergal Farragher, Cyfarwyddwr Diogelu Defnyddwyr Ofcom: "Mae miliynau o bobl ar hyd a lled y wlad yn dibynnu ar eu gwasanaethau cyfathrebu i allu gweithio, dysgu a chadw mewn cysylltiad â’r rhai sy’n agosaf atynt.

"Felly mae'n hanfodol bod cwmnïau'n parhau i wneud popeth o fewn eu gallu i ddarparu’r cymorth sydd ei angen ar gwsmeriaid – yn enwedig y rhai a allai fod yn agored i niwed – a mynd i'r afael ag unrhyw broblemau y mae cwsmeriaid yn eu profi."

Mae gwybodaeth am gwynion yn helpu pobl i feddwl am ansawdd y gwasanaeth pan fyddant yn chwilio am ddarparwr newydd ac yn annog cwmnïau i wella eu perfformiad. Mae ein hyb ansawdd gwasanaeth yn cynnig rhagor o wybodaeth am sut y gallwch chi ddewis y darparwr gorau ar gyfer eich anghenion.

Er na all Ofcom ddatrys cwynion unigol, rydym yn cynnig cyngor i ddefnyddwyr, ac mae’n bosib y bydd yr wybodaeth a dderbyniwn yn golygu y byddwn yn lansio ymchwiliadau.

Os ydych yn cael problemau gyda gwasanaeth telathrebu, dylech gwyno i'ch darparwr yn gyntaf. Os ydych yn anhapus â'r canlyniad, gallwch fynd â'r gŵyn at ombwdsmon annibynnol, a fydd yn edrych ar yr achos ac yn llunio barn arno.

Cwynion am fand eang cartref fesul 100,000 o gwsmeriaid

Sky – 6 EE – 7 Post Office – 13 Industry average – 15 BT – 16 TalkTalk – 18  Virgin Media – 20 Plusnet – 23 Vodafone - 26

Cwynion am ffôn llinell dir fesul 100,000 o gwsmeriaid

Sky – 4 EE – 5 Industry average – 9 Post Office – 9  BT – 10 Vodafone – 11 TalkTalk – 12 Virgin Media - 13 Plusnet – 14

Pan fo’r gwahaniaeth mesuradwy gwirioneddol rhwng nifer y cwynion am ddarparwyr fesul 100,000 o gwsmeriaid yn llai nag 1, credwn fod modd cymharu eu canlyniadau. Yma, dylid ystyried bod nifer y cwynion gan ddarparwyr llinell dir canlynol fesul 100,000 o gwsmeriaid yn gymaradwy: 1. cyfartaledd y diwydiant, Swyddfa'r Post a BT; 2. Vodafone a TalkTalk a 3. Virgin Media a Plusnet.

Cwynion am wasanaethau symudol talu’n fisol fesul 100,000 o gwsmeriaid

Tesco Mobile – 1 Sky Mobile – 1 EE – 2 O2 – 2 Industry average – 4 BT Mobile – 4 ID Mobile - 4 Vodafone - 5 Three – 7 Virgin Mobile – 9

Roedd y gwahaniaeth mesuradwy go iawn rhwng nifer y cwynion am ddarparwyr symudol misol canlynol fesul 100,000 o gwsmeriaid yn llai nag un ac felly dylid ystyried bod eu canlyniadau'n gymaradwy: 1. Tesco Mobile, Sky Mobile ac EE; 2. Sky Mobile, EE ac O2; 3. cyfartaledd y diwydiant, BT Mobile ac iD Mobile; 4. iD Mobile a Vodafone.

Cwynion am deledu-drwy-dalu fesul 100,000 o gwsmeriaid

Sky – 1 TalkTalk - 3 Industry average – 5 BT – 10 Virgin Media – 11