Contractau


Contracts iconNewidiadau i'r termau a'r amodau

Gall darparwyr ffonau a band eang newid telerau contract, ar yr amod eu bod yn rhoi mis o rybudd.

Os ydy eich darparwr yn cynyddu eich pris misol y tu hwnt i'r hyn a gytunoch chi pan wnaethoch chi arwyddo'r cytundeb dylent:

(a) roi o leiaf un mis o notis am y cynnydd pris; ac

(b) eich galluogi i adael eich contract heb gosb os ydych chi'n dymuno gwneud hynny.

Weithiau mae eich darparwr yn cynyddu prisiau ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn rhan o'ch cyfanswm misol rheolaidd (gallai hyn gynnwys galwadau rhyngwladol, galwadau i wasanaethau ymholiadau am rifau ffôn, rhifau ffôn premiwm ac unrhyw wasanaethau eraill lle rydych yn talu ffi ar sail 'talu-wrth-ddefnyddio'.)

Os mae hyn yn digwydd, yna dylai'r darparwr roi gwybod i chi am y newidiadau hyn ond efallai bydd yna gyfyngder ar eich hawl i adael eich cytundeb heb gosb. Byddai dal yn berthnasol os, er enghraifft, y byddai'r cynnydd arfaethedig yn debygol o'ch rhoi chi o dan anfantais gan eich bod yn dal i alw'r rhifau sydd wedi eu heffeithio neu'n defnyddio'r gwasanaethau ag effeithiwyd.

Os nad yw eich darparwr yn rhoi'r hawl i chi adael ac yn meddwl y dylai'r cynnydd pris eich rhoi chi o dan anfantais oherwydd eich amgylchiadau, neu os oes yna reswm rydych chi'n meddwl y dylai fod gennych yr hawl i ganslo, dylech chi godi hwn gyda'ch darparwr a rhoi hawl i gefnogi eich cais.

Mae rhai darparwyr yn cynnig contractau sy'n esbonio'r prisiau misol rydych chi'n talu ar adegau penodol yn ystod y contract, er enghraifft, os ydynt yn cynyddu gyda lefelau chwyddiant yn flynyddol. Dylen nhw wneud hyn yn glir i chi pan rydych yn arwyddo'r contract, ond gwiriwch ei dermau os nad ydych yn sicr.

Termau cytundeb teg a thryloyw

Mae darparwyr yn gorfod sicrhau bod termau eu cytundeb yn glir ac yn dryloyw. Mae gan Ofcom reolau ynglŷn â'r math o wybodaeth contract y dylech chi ei derbyn cyn i chi ei arwyddo, er enghraifft, y costau allweddol, hyd y contract a'r prosesau o ran canslo.

Sut i gyflwyno cwyn

Os ydych chi o'r farn nad yw eich darparwr wedi rhoi gwybod i chi am y newidiadau i'ch termau a'ch amodau, neu os ydych chi'n meddwl bod termau ac amodau'ch cytundeb yn annheg, neu heb eu hegluro'n ddigon clir i chi, cysylltwch â'ch adran gwasanaeth cwsmeriaid a dweud eich bod yn dymuno cyflwyno cwyn.

Os, wedi ystyried eich cwyn, neu ar ôl 8 wythnos, os nad yw eich darparwr wedi datrys y broblem, gofynnwch iddyn nhw am lythyr annatrys. Mae hyn yn eich galluogi chi i fynd â’ch cwyn i gynllun datrys anghydfod (ADR).

Mae’r cynlluniau ADR yn gweithredu fel cyfryngwr annibynnol a bydd yn ystyried yr achos o'r ddwy ochr ac yn dod i benderfyniad sy’n deg yn eu barn nhw. Os oes wyth wythnos wedi mynd heibio ers ichi gwyno’n ffurfiol am y tro cyntaf, gallwch gysylltu â chynllun ADR yn uniongyrchol.

Mae dau gynllun Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod – Gwasanaethau Ombwdsmon: Cyfathrebiadau, a'r Cynllun Cyfathrebiadau a Chynllun Dyfarnu'r Gwasanaethau Cyfathrebiadau a'r Rhyngrwyd (CISAS). Rhaid i bob darparwr gwasanaeth fod yn perthyn i un o'r cynlluniau. Bydd eich darparwr yn dweud wrthych chi pa gynllun mae'n aelod ohono, neu gallwch chi ddefnyddio ein gwiriwr Dull Amgen o Ddatrys Anghydfod.

Dweud wrth Ofcom

Os ydych chi wedi gael problemau gyda thermau ac amodau eich contract ffôn neu fand eang (boed hynny oherwydd eich bod wedi newid neu oherwydd eich bod yn credu eu bod yn annheg), rhowch wybod i ni drwy lenwi ein ffurflen fonitro fer.

Er nad yw Ofcom yn gallu ymdrin â chwynion gan ddefnyddwyr unigol, gallwn ystyried cwynion a wnaed ynghylch tegwch unrhyw gymal contract a luniwyd at ddefnydd cyffredinol.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?