Trosolwg o waith Ofcom ar amrywiaeth a chydraddoldeb 2018/19

14 Chwefror 2018

Mae cael mwy o amrywiaeth yn y byd darlledu yn flaenoriaeth i Ofcom, ac rydyn ni’n gweithio gyda'r diwydiant a’r llywodraeth i wneud cynnydd.

Mae gan bob un ohonon ni ran hollbwysig i’w chwarae i greu'r amodau ac i siapio’r diwylliant, a hynny er mwyn gwneud yn siŵr fod yr hyn sydd ar ein sgriniau yn adlewyrchu’r gymdeithas. Mae angen i ni wneud llawer i oresgyn rhwystrau, rhannu gwybodaeth, rhoi arweiniad a thynnu sylw at y bethau sy'n gweithio – a phethau sydd heb fod yn gweithio.

Rydyn ni’n ystyried yr hyn rydyn ni’n ei weld a’i glywed, ynghyd â’r bobl sydd y tu ôl i'r llenni.

Yn ogystal â disgwyl i ddarlledwyr adlewyrchu amrywiaeth ddiwylliannol ar y sgrin ac ar yr awyr, rydyn ni’n disgwyl iddyn nhw ddangos bod ganddyn nhw ymrwymiad i gynhwysiant, a hynny y tu ôl i'r camera a’r meicroffon hefyd.  Rydyn ni eisiau iddyn nhw gymryd camau hyderus a chadarnhaol i ehangu cyfansoddiad eu staff ac i feithrin perthynas waith gydweithredol a chynhwysol.

Byddwn ni'n trefnu cyfarfod yn y gwanwyn gyda phenaethiaid y pum prif ddarlledwr, i drafod y camau maen nhw'n eu cymryd i wella amrywiaeth yn eu sefydliadau.

Bydd y cyfarfod hwn yn rhoi cyfle i ni gael trafodaeth lawn a gonest am yr heriau sy’n bodoli ac am y mentrau sydd wedi helpu i arwain at newid, a hynny er mwyn hyrwyddo arferion da ymhob rhan o'r diwydiant.

Yn 2018, mae Ofcom yn gwneud pob math o waith am amrywiaeth ym maes darlledu.

Mae llawer o rannau o’n rhaglen waith ar gyfer 2018/19 yn ymwneud ag amrywiaeth. Mae peth o’r gwaith yn deillio o’n swyddogaeth newydd yn rheoleiddio'r BBC. Mae rhannau eraill o’r gwaith yn ymwneud â darlledwyr gwasanaethau cyhoeddus a thirwedd y byd darlledu yn ehangach.

Isod, mae trosolwg cryno o’n gwaith, i esbonio sut mae pob un yn ymwneud ag amrywiaeth. Rydyn ni hefyd yn rhoi syniad o’n hamserlen ar gyfer y gwaith, ac rydyn ni’n dweud pryd ac ymhle y byddwn ni’n ceisio cael mewnbwn allanol er mwyn sicrhau ein bod ni’n adlewyrchu barn partïon sydd â diddordeb.