Rhoi gwybod am ymyriant

14 Awst 2019

Os ydych chi'n profi ymyriant, bydd Ofcom yn cynnig cyngor a chymorth i chi, naill ai dros y ffôn neu drwy e-bost.

Hefyd, efallai y byddwn yn anfon swyddog peirianneg sbectrwm i gynnal ymchwiliad. Ni fyddwn fel arfer yn ymchwilio i achos oni bai ein bod yn fodlon bod yr ymyriant yn ‘niweidiol’, y tu allan i'ch rheolaeth ac y cymerwyd pob cam rhesymol i leihau'r effaith.

Gall problemau godi pan fydd nifer o ddefnyddwyr yn gweithredu yn yr un sianel ar yr un pryd yn agos at ei gilydd, gan achosi gormod o ‘grynhoad’. Fel rheol, ni fydd Ofcom yn ymchwilio i broblemau gyda defnydd o’r math hwn. Efallai byddwn yn gallu helpu mewn amgylchiadau eithriadol, er enghraifft pan fydd problem eang sy'n effeithio ar lawer o ddefnyddwyr.

Beth rydym ei angen gennych chi

Os byddwn yn anfon swyddog peirianneg sbectrwm i ymchwilio, bydd gofyn i chi'n gytuno â'n telerau a’n hamodau. Efallai y byddwch yn gorfod talu cost yr ymchwiliad os bydd Ofcom o'r farn bod y ffynhonnell o fewn eich rheolaeth chi.

Bydd Ofcom yn defnyddio disgresiwn ynghylch a ddylid ymchwilio i adroddiad o ymyriant. Nid yw’r drefn reoleiddio o reidrwydd yn gwarantu na fydd ymyriant yn codi nac y bydd camau gorfodi'n cael eu cymryd i atal hynny rhag digwydd.

Cyn rhoi gwybod am ymyriant i Ofcom, ac i leihau'r risg o wynebu costau yn amodol ar ein telerau a’n hamodau yng nghyswllt cynnal ymchwiliad, dylech:

  • gadw cofnod o'r holl ddigwyddiadau gan gynnwys y dyddiad, yr amser a'r orsaf neu’r offer yr effeithir arnynt (am bythefnos yn ddelfrydol)
  • sefydlu nad yw ffynhonnell yr ymyriant niweidiol o fewn eich rheolaeth chi (e.e. o fewn eich eiddo chi eich hun)
  • sicrhau bod yr orsaf neu'r offer yn gweithio'n briodol (e.e. wedi’i osod, ei gynnal a’i beiriannu).

Ymyriant i wasanaethau teledu a radio'r BBC

Mae'r BBC yn gyfrifol am ddelio â chwynion am ymyriant i dderbyniad radio a theledu domestig ac eithrio lle mae'r ffynhonnell yn orsaf sy’n darlledu heb drwydded. Bydd Ofcom yn cynnig cyngor a chymorth, a lle bo hynny'n briodol, yn ymchwilio, pan fyddwn yn derbyn adroddiadau o ymyriant niweidiol gan ddefnyddwyr a dinasyddion.

Gwybodaeth ar wefan Saesneg allanol y BBC am dderbyn teledu a radio

Ymyriant i wasanaethau teledu S4C

Os oes gennych broblem ymyriant i dderbyniad teledu S4C ac rydych wedi sicrhau nad oes problem gyda'ch offer technegol chi, cysylltwch â'r Gwifren Gwylwyr.

Rhoi gwybod am ymyriant i Ofcom

Os ydych chi'n fodlon bod yr ymyriant yn debygol o gael ei asesu yn niweidiol, ei fod y tu hwnt i'ch rheolaeth chi a bod yr offer a effeithiwyd yn gweithio'n gywir, rhowch wybod i ni drwy lenwi un o'n ffurflenni ar-lein.

Os ydych chi:

I'n helpu ni i ddarparu'r cymorth iawn, cofiwch:

  • roi manylion ffynhonnell y darllediad yr effeithir arno, fel enw, lleoliad, statws trwyddedig yr offer, yr orsaf neu'r gosodiad
  • disgrifio nodweddion yr ymyriant (e.e. a yw'n gyson neu'n digwydd bob hyn a hyn, a oes patrymau, ayb.)
  • dywedwch wrthym pa bryd y bu i chi brofi’r broblem am y tro cyntaf
  • dywedwch wrthym a oes busnes yn cael ei effeithio gan y darllediad.

Gallwch ofyn i ni am gyngor a chymorth neu adrodd am ymyriant niweidiol drwy gysylltu â ni yn:

Ofcom
Canolfan Rheoli Sbectrwm
Gorsaf Radio Baldock 
Royston
Baldock
SG7 6SH

Ffôn: 020 7981 3131 (dewis 2)

Ebost: interference.report@ofcom.org.uk