Rhoi gwybod am ymyriant


Diweddariad 27 Mawrth 2020 – blaenoriaethu ymyriant radio o ganlyniad i Covid-19

O ganlyniad i'r cyfyngiadau ar deithio nad yw'n hanfodol a rheolau pellhau cymdeithasol, byddwn yn blaenoriaethu ein gwaith ymyriant radio.

Rydym yn rhoi blaenoriaeth i ddelio â materion sy'n ymwneud â seilwaith hanfodol a chadw darlledu a rhwydweithiau cyhoeddus yn weithredol. Os nad yw eich ymyriant yn berthnasol i'r categorïau hyn, gofynnwn i chi beidio â'i adrodd ar hyn o bryd.

Wrth i'r DU symud i'r cam nesaf yn y frwydr yn erbyn Covid-19, rydym yn gofyn am eich amynedd wrth i ni weithio i sicrhau bod ein gweithwyr yn wynebu'r risg lleiaf posibl tra'n parhau i gefnogi cyfathrebiadau a rhwydweithiau hanfodol.

Os ydych chi'n profi ymyriant, bydd Ofcom yn cynnig cyngor a chymorth i chi, naill ai dros y ffôn neu drwy e-bost.

Hefyd, efallai y byddwn yn anfon swyddog peirianneg sbectrwm i gynnal ymchwiliad. Ni fyddwn fel arfer yn ymchwilio i achos oni bai ein bod yn fodlon bod yr ymyriant yn ‘niweidiol’, y tu allan i'ch rheolaeth ac y cymerwyd pob cam rhesymol i leihau'r effaith.

Problemau oherwydd gorddwysedd

Gall problemau godi pan fydd defnyddwyr lluosog yn gweithredu yn yr un sianel ar yr un pryd yn agos at ei gilydd, gan achosi  'tagfeydd'. Ni fydd Ofcom fel arfer yn ymchwilio i broblemau gyda'r math hwn o ddefnydd. Efallai y byddwn yn gallu helpu mewn amgylchiadau eithriadol, er enghraifft problem eang sy'n effeithio ar lawer o ddefnyddwyr.

Yr hyn rydyn ni ei angen gennych chi

Os byddwn yn anfon swyddog peirianneg sbectrwm i ymchwilio,  bydd gofyn i chi gytuno i'n telerau ac amodau. Efallai y byddwch yn atebol am gost yr ymchwiliad os bydd Ofcom o'r farn bod y ffynhonnell o fewn eich rheolaeth.

Bydd Ofcom yn arfer disgresiwn o ran a ddylid ymchwilio i adroddiad ar ymyrraeth. Nid yw'r drefn rheoleiddio o reidrwydd yn gwarantu na fydd ymyriant yn codi neu y cymerir camau gorfodi i'w atal rhag digwydd.

Cyn rhoi gwybod am ymyrraeth i Ofcom, ac er mwyn lleihau'r risg o fynd i gostau yn amodol i'n telerau ac amodau cynnal ymchwiliad, dylech:

  • gadw cofnod o bob digwyddiad gan gynnwys yr amser, y dyddiad a'r orsaf neu'r offer yr effeithir arnynt (yn ddelfrydol ar gyfer pythefnos)
  • yn cadarnhau nad yw ffynhonnell ymyriant niweidiol o fewn eich rheolaeth (e.e. yn eich eiddo eich hun)
  • sicrhau bod yr orsaf neu gyfarpar yr effeithir arnynt yn gweithio'n gywir (e.e. wedi'u gosod, eu cynnal a'u peiriannu).

Ymyriant i wasanaethau teledu a radio'r BBC

Mae'r BBC yn gyfrifol am ddelio â chwynion am ymyriant i dderbyniad radio a theledu domestig ac eithrio lle mae'r ffynhonnell yn orsaf sy’n darlledu heb drwydded. Bydd Ofcom yn cynnig cyngor a chymorth, a lle bo hynny'n briodol, yn ymchwilio, pan fyddwn yn derbyn adroddiadau o ymyriant niweidiol gan ddefnyddwyr a dinasyddion.

Gwybodaeth ar wefan Saesneg allanol y BBC am dderbyn teledu a radio

Ymyriant i wasanaethau teledu S4C

Os oes gennych broblem ymyriant i dderbyniad teledu S4C ac rydych wedi sicrhau nad oes problem gyda'ch offer technegol chi, cysylltwch â'r Gwifren Gwylwyr.

Rhoi gwybod am ymyriant i Ofcom

Os ydych chi'n fodlon bod yr ymyriant yn debygol o gael ei asesu yn niweidiol, ei fod y tu hwnt i'ch rheolaeth chi a bod yr offer a effeithiwyd yn gweithio'n gywir, rhowch wybod i ni drwy lenwi un o'n ffurflenni ar-lein.

Os ydych chi:

I'n helpu ni i ddarparu'r cymorth iawn, cofiwch:

  • roi manylion ffynhonnell y darllediad yr effeithir arno, fel enw, lleoliad, statws trwyddedig yr offer, yr orsaf neu'r gosodiad
  • disgrifio nodweddion yr ymyriant (e.e. a yw'n gyson neu'n digwydd bob hyn a hyn, a oes patrymau, ayb.)
  • dywedwch wrthym pa bryd y bu i chi brofi’r broblem am y tro cyntaf
  • dywedwch wrthym a oes busnes yn cael ei effeithio gan y darllediad.

Gallwch ofyn i ni am gyngor a chymorth neu adrodd am ymyriant niweidiol drwy gysylltu â ni yn:

Ofcom
Canolfan Rheoli Sbectrwm
Gorsaf Radio Baldock 
Royston
Baldock
SG7 6SH

Ffôn: 020 7981 3131 (dewis 2)

Ebost: interference.report@ofcom.org.uk

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?