Tanysgrifio i dderbyn diweddariadau ebost


Tanysgrifiwch i’n diweddariadau e-bost i gael gwybod y diweddaraf am waith Ofcom yn y sectorau sydd o ddiddordeb i chi, yn ogystal â newyddion, barn a fideos.Pa ddiweddariadau hoffech chi eu cael?

Diweddariad rheolaidd


Detholiad misol o’n newyddion a chyngor diweddaraf, i roi gwybodaeth i chi am y gwaith rydym yn ei wneud a beth mae’n ei olygu i chi.Crynodeb wythnosol o holl ymgynghoriadau agored Ofcom.

Diweddariadau ar bob sector


Ein gwaith yn rheoleiddio darlledu ar y teledu ac ar y radio. Mae’n cynnwys Bwletinau Darlledu ac Ar-alw bob pythefnos sy’n cynnwys ein dyfarniadau diweddaraf ynghylch cwynion.Manylion am ymchwiliadau i gydymffurfiaeth cwmnïau â’n rheolau. Mae’r rhain yn aml yn ymwneud â materion diogelu defnyddwyr, cystadleuaeth ac anghydfodau rhwng darparwyr.Ein gwaith i sicrhau bod gan blant ac oedolion y sgiliau, yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth i allu manteisio i’r eithaf ar wasanaethau cyfathrebu.Ein gwaith yn rheoleiddio gwasanaethau post.Ein gwaith i reoli sbectrwm radio’r DU - y tonnau awyr sy’n sail i ddyfeisiau diwifr a chyfathrebiadau modern.Ein gwaith i reoleiddio band eang, ffonau symudol a llinell dir a gwasanaethau telegyfathrebiadau eraill.


Mae ein gwasanaeth e-bost trydydd parti yn storio eich data personol y tu allan i’r UE/DU ac yn defnyddio cwcis i fesur ymgysylltiad â’n diweddariadau e-bost. Mae cwcis yn ein helpu ni i wella ein gwasanaeth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n polisi cwcis a sut rydyn ni’n delio â’ch data personol.