Newidiadau i wasanaethau danfon post y Post Brenhinol

29 Ebrill 2020

Cyhoeddodd y Post Brenhinol ar 28 Ebrill 2020 leihad dros dro yn amlder danfon llythyrau o chwech i bum diwrnod yr wythnos, gyda'r newid yn dileu dosbarthu llythyrau dydd Sadwrn. Bydd y Post Brenhinol yn parhau i sicrhau bod dosbarthu parseli a gwasanaethau dosbarthu arbennig yn cael eu darparu ar ddydd Sadwrn. Mae hyn mewn ymateb i faterion a achosir gan yr argyfwng Covid-19 presennol, gan gynnwys lefelau uchel o absenoldebau a'r mesurau cadw pellter cymdeithasol angenrheidiol.

Yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Post 2011, mae'r amodau rheoleiddio sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Post Brenhinol ddosbarthu llythyrau chwe diwrnod yr wythnos, fel rhan o'r gwasanaeth post cyffredinol, hefyd yn nodi nad yw'n ofynnol i'r Post Brenhinol gynnal y gwasanaethau hyn heb darfu, atal na chyfyngu mewn argyfwng.

Yn y cyd-destun hwn, mae Ofcom yn cydnabod bod pandemig Covid-19 yn sefyllfa frys. Yn unol â hynny, mae'r fframwaith statudol yn caniatáu i'r Post Brenhinol addasu ei weithrediadau, gan gynnwys lleihau amlder dosbarthu llythyrau, heb awdurdodiad ffurfiol, os yw'n ystyried bod hynny'n angenrheidiol i ymateb i'r heriau brys y mae'n eu hwynebu o ran cynnal y gwasanaeth post cyffredinol.

Fodd bynnag, mae rhwymedigaethau dosbarthu’r Post Brenhinol yn parhau i fod yn elfennau pwysig o'r gwasanaeth cyffredinol. Mae'r cwmni wedi bod yn glir iawn mai newid dros dro yw hyn. Byddwn felly yn cadw golwg ar y rhain, ac unrhyw fesurau eraill a gymerir mewn ymateb i'r argyfwng, wrth i'r sefyllfa ddatblygu, gan gynnwys, yn benodol, ystyried pryd na fyddwn mewn sefyllfa o argyfwng.