Newidiadau i wasanaethau danfon post y Post Brenhinol

15 Mehefin 2020

Mae'r Post Brenhinol wedi ail ddechrau dosbarthu llythyron dydd Sadwrn ers 13 Mehefin 2020.

Cyhoeddodd y Post Brenhinol ar 28 Ebrill 2020 leihad dros dro yn amlder danfon llythyrau o chwech i bum diwrnod yr wythnos, gyda'r newid yn dileu dosbarthu llythyrau dydd Sadwrn. Bydd y Post Brenhinol yn parhau i sicrhau bod dosbarthu parseli a gwasanaethau dosbarthu arbennig yn cael eu darparu ar ddydd Sadwrn. Mae hyn mewn ymateb i faterion a achosir gan yr argyfwng Covid-19 presennol, gan gynnwys lefelau uchel o absenoldebau a'r mesurau cadw pellter cymdeithasol angenrheidiol.

Yn unol â’r Ddeddf Gwasanaethau Post 2011, mae'r amodau rheoleiddio sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r Post Brenhinol ddosbarthu llythyrau chwe diwrnod yr wythnos, fel rhan o'r gwasanaeth post cyffredinol, hefyd yn nodi nad yw'n ofynnol i'r Post Brenhinol gynnal y gwasanaethau hyn heb darfu, atal na chyfyngu mewn argyfwng.

Yn y cyd-destun hwn, mae Ofcom yn cydnabod bod pandemig Covid-19 yn sefyllfa frys. Yn unol â hynny, mae'r fframwaith statudol yn caniatáu i'r Post Brenhinol addasu ei weithrediadau, gan gynnwys lleihau amlder dosbarthu llythyrau, heb awdurdodiad ffurfiol, os yw'n ystyried bod hynny'n angenrheidiol i ymateb i'r heriau brys y mae'n eu hwynebu o ran cynnal y gwasanaeth post cyffredinol.

Rydyn ni'n parhau i adolygu unrhyw fesurau sy'n cael eu gweithredu fel ymateb i'r argyfwng wrth i'r sefyllfa ddatblygu.