Amrywiaeth a chydraddoldeb


Trin ein holl gydweithwyr gydag urddas a pharch mewn amgylchedd gweithio cynhwysol a theg. Hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb, nid yn unig o fewn Ofcom, ond yn y sectorau rydyn ni'n eu rheoleiddio hefyd.

Yn Ofcom rydym yn benderfynol o wneud popeth y gallwn i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth y tu mewn i'n sefydliad ac yn y sectorau ehangach rydym yn eu rheoleiddio.

Mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn hanfodol er mwyn i Ofcom gyflawni ei nod sefydliadol, sef sicrhau bod cyfathrebiadau'n gweithio i bawb. Er mwyn llwyddo yn ein gwaith o hyrwyddo dewis, diogelu safonau ac atal niwed, mae angen i ni wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer holl ddefnyddwyr a dinasyddion y DU. I wneud hyn, mae'n hanfodol bod pob lefel yn ein sefydliad yn amrywiol a'n bod yn meithrin diwylliant cynhwysol.  Byddwn yn cyflawni hyn drwy ymwreiddio ein gwerthoedd:

  • Rhagoriaeth
  • Cydweithio
  • Ystwythder
  • Grymuso
  • Parch

Mae'r strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiad yn esbonio sut mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn hanfodol i'r ffordd rydym yn gweithredu, a hynny fel cyflogwr a rheoleiddiwr cyfathrebu'r DU. Mae'n amlinellu ein meysydd gwaith â blaenoriaeth, gan gynnwys ein targedau ar gyfer amrywiaeth y gweithlu a'n gweledigaeth fel sefydliad.

I'n helpu ni i bennu'r blaenoriaethau ac amcanion o fewn y Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiad, rydym yn cynhyrchu Adroddiad Amrywiaeth yn flynyddol ar broffil cydweithwyr Ofcom a phrosesau'r sefydliad.

Rydym yn monitro ein polisïau a'n harferion yn gynhwysfawr drwy arolygon cydweithwyr, meincnodi allanol ac archwiliad cyflog cyfartal bob eilflwydd.  Mae gwasanaethau meicnodi allanol yn ein galluogi ni i gymharu ein prosesau busnes â'r arfer gorau yn y diwydiant ac i ddeall sut rydym yn perfformio yn ein gweithgareddau i hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle.

Mae diweddariadau amrywiaeth yn cael eu cyflwyno'n rheolaidd i Fwrdd Ofcom ac i'r Bwrdd Rheoli Polisi am gynnydd nifer o fentrau sy'n rhan o'r rhaglenni gwaith Amrywiaeth a Chydraddoldeb.

Mae'r adroddiadau hŷn ar gael yn yr Archifau Cenedlaethol.