Amrywiaeth a Chydraddoldeb


Trin ein holl gydweithwyr â pharch mewn amgylchedd gweithio gynhwysol a theg. Hyrwyddo cydraddoldeb a chyfleoedd i bawb, nid yn unig o fewn Ofcom, ond yn y sectorau rydyn ni'n eu rheoleiddio hefyd.

Mae angen trin pob cydweithiwr ag urddas a pharch mewn amgylchedd gwaith cynhwysol a theg. Hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb, nid yn unig o fewn Ofcom ond hefyd y sectorau rydym yn eu rheoleiddio.

Mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn hanfodol er mwyn i Ofcom gyflawni ei nod sefydliadol sef sicrhau bod cyfathrebiadau'n gweithio i bawb. Er mwyn llwyddo yn ein gwaith o hyrwyddo dewis, diogelu safonau ac atal niwed, mae angen i ni wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer holl ddefnyddwyr a dinasyddion y DU. I wneud hyn, mae hi'n hanfodol bod pob lefel yn ein sefydliad yn amrywiol a'u bod yn meithrin diwylliant cynhwysol.  Byddwn yn cyflawni hyn drwy wreiddio ein gwerthoedd:

  • Cydweithio
  • Ystwythder
  • Rhagoriaeth
  • Grymuso

Rydym yn adrodd yn gyhoeddus ac yn rheolaidd am ein hymrwymiad, cynnydd ac amcanion strategol o fewn amrywiaeth a chydraddoldeb drwy ein Rhaglen Amrywiaeth a Chynhwysiant (PDF, 1.8 MB).

Mae ein Rhaglen Amrywiaeth a Chynhwysiant yn esbonio sut mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn hanfodol i'r ffordd rydym yn gweithredu, fel cyflogwr ac fel rheolydd cyfathrebu'r DU. Mae'n amlinellu ein Cynllun Gweithredu ac yn cynnwys dadansoddiad manwl am ein hamcanion a'n rhaglen waith.

I'n helpu ni i benderfynu ein blaenoriaethau a'n hamcanion o fewn y Cynllun Cydraddoldeb Sengl, rydym yn cynhyrchu Adroddiad Amrywiaeth (PDF, 1.2 MB) yn flynyddol am broffil cydweithwyr Ofcom a phrosesau'r sefydliad.

Rydym yn monitro ein polisïau a'n hymarferion yn drwyadl drwy arolygon cydweithwyr, meincnodi ac archwiliad cyflog cyfartal bob eilflwydd. Rydym yn aelodau o'r Fforwm Busnes Anabl, Opportunity Now, Race for Opportunity a Stonewall. Mae'r sefydliadau hyn yn cynnig gwasanaethau meincnodi sy'n ein galluogi ni i gymharu ein prosesau busnes gyda'r ymarfer gorau yn y diwydiant ac i ddeall sut rydym yn perfformio yn ein gweithgareddau i hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle.

Mae diweddariadau amrywiaeth yn cael eu cyflwyno'n rheolaidd i Fwrdd Ofcom ac i'r Bwrdd Rheoli Polisi am gynnydd nifer o fentrau sy'n rhan o'r rhaglenni gwaith Amrywiaeth a Chydraddoldeb.

Mae'r ddogfen isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom's annual gender and ethnicity pay audit – year ending March 2019 (PDF, 314.8 KB)
27 Mawrth 2020