Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Amrywiaeth a Chydraddoldeb


Treat all colleagues with dignity and respect in an inclusive and fair working environment. Promote equality of opportunity for all, not only within Ofcom but also the sectors we regulate.

Mae angen trin pob cydweithiwr ag urddas a pharch mewn amgylchedd gwaith cynhwysol a theg. Hyrwyddo cyfle cyfartal i bawb, nid yn unig o fewn Ofcom ond hefyd y sectorau rydym yn eu rheoleiddio.

Mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn hanfodol er mwyn i Ofcom gyflawni ei nod sefydliadol sef sicrhau bod cyfathrebiadau'n gweithio i bawb. Er mwyn llwyddo yn ein gwaith o hyrwyddo dewis, diogelu safonau ac atal niwed, mae angen i ni wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer holl ddefnyddwyr a dinasyddion y DU. I wneud hyn, mae hi'n hanfodol bod pob lefel yn ein sefydliad yn amrywiol a'u bod yn meithrin diwylliant cynhwysol.  Byddwn yn cyflawni hyn drwy wreiddio ein gwerthoedd:

  • Cydweithio
  • Ystwythder
  • Rhagoriaeth
  • Grymuso

Rydym yn adrodd yn gyhoeddus ac yn rheolaidd am ein hymrwymiad, cynnydd ac amcanion strategol o fewn amrywiaeth a chydraddoldeb drwy ein Cynllun Cydraddoldeb Sengl sydd ar gael ar waelod y dudalen hon.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Sengl yn esbonio sut mae amrywiaeth a chydraddoldeb yn hanfodol i'r ffordd rydym yn gweithredu, fel cyflogwr ac fel rheolydd cyfathrebu'r DU. Mae'n amlinellu ein Cynllun Gweithredu ac yn cynnwys dadansoddiad manwl am ein hamcanion a'n rhaglen waith.

I'n helpu ni i benderfynu ein blaenoriaethau a'n hamcanion o fewn y Cynllun Cydraddoldeb Sengl, rydym yn cynhyrchu Adroddiad Amrywiaeth yn flynyddol am broffil cydweithwyr Ofcom a phrosesau'r sefydliad.

Rydym yn monitro ein polisïau a'n hymarferion yn drwyadl drwy arolygon cydweithwyr, meincnodi ac archwiliad cyflog cyfartal bob eilflwydd. Rydym yn aelodau o'r Fforwm Busnes Anabl, Opportunity Now, Race for Opportunity a Stonewall. Mae'r sefydliadau hyn yn cynnig gwasanaethau meincnodi sy'n ein galluogi ni i gymharu ein prosesau busnes gyda'r ymarfer gorau yn y diwydiant ac i ddeall sut rydym yn perfformio yn ein gweithgareddau i hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle.

Mae diweddariadau amrywiaeth yn cael eu cyflwyno'n rheolaidd i Fwrdd Ofcom ac i'r Bwrdd Rheoli Polisi am gynnydd nifer o fentrau sy'n rhan o'r rhaglenni gwaith Amrywiaeth a Chydraddoldeb.

Darllenwch yr Adroddiad Amrywiaeth a Chynhwysiad 2017 yn Gymraeg yn llawn.

Nodwch fod y dogfennau isod ar gael yn Saesneg yn unig.