Datganiad: Adolygiad o’r rheolau yng Nghod Darlledu Ofcom ar gyfer gwarchodaeth orfodol yn ystod y dydd

  • Dechrau: 14 Mawrth 2018
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 09 Mai 2018

O dan adran 319 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 (“y Ddeddf”), mae gan Ofcom ddyletswydd i osod safonau ar gyfer cynnwys a ddarlledir a fydd, yn ein tyb ni, yn fodd i sicrhau amcanion y safonau. Un o amcanion y safonau yw sicrhau bod “unigolion o dan ddeunaw oed yn cael eu hamddiffyn”. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn Adran Un y Cod Darlledu (“y Cod”). Rydym ni o’r farn bod y safonau rydym wedi’u gosod er mwyn amddiffyn plant ymysg y rhai pwysicaf yn y Cod, a byddan nhw’n dal yn flaenoriaeth i ni.

Mae rheol 1.4 y Cod yn datgan bod yn rhaid i ddarlledwyr teledu gadw at y trothwy 9pm. Mae hyn yn golygu na ddylid dangos deunydd teledu sy’n anaddas i blant cyn 21:00 nac ar ôl 05:30, yn gyffredinol.

Ers i’r Cod gael ei gyflwyno am y tro cyntaf yn 2005, mae wedi gadael i fathau penodol o gynnwys teledu sy’n anaddas i blant gael ei ddarlledu cyn y trothwy 9pm, os oes PIN gorfodol ar waith, hy PIN na ellir ei dynnu. Yn benodol, mae sianeli ffilmiau sy’n cynnig gwasanaeth premiwm i danysgrifwyr yn cael darlledu ffilmiau sydd wedi cael dosbarthiad o hyd at 15 gan y BBFC, neu rai sy’n cyfateb iddyn nhw, ar unrhyw adeg o’r dydd ar yr amod bod system warchod sy’n defnyddio PIN gorfodol ar waith rhwng 05:30 ac 20:00. Hefyd, caiff gwasanaethau talu wrth wylio ddarlledu ffilmiau hyd at ddosbarthiad 18 y BBFC, ar yr amod bod PIN gorfodol ar waith i gyfyngu ar y gwylio rhwng 05:30 a 21:00.

Mae gwarchodaeth orfodol yn ystod y dydd yn fesur diogelu effeithiol sy'n bodoli ar hyn o bryd. Mae’n ategu’r trothwy 9pm er mwyn gwarchod plant rhag cynnwys darlledu a allai fod yn anaddas iddynt.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
AETN (PDF File, 185.3 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 143.8 KB) Sefydliad
COBA (PDF File, 118.3 KB) Sefydliad
MediaWatch (PDF File, 143.8 KB) Sefydliad
Sky (PDF File, 137.2 KB) Sefydliad