Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hygyrchedd checker.ofcom.org.uk

05 Tachwedd 2020

Yn ôl i hafan y gwiriwr

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i checker.ofcom.org.uk

Ofcom sy'n cynnal y wefan hon. Rydym am sicrhau bod cymaint â phosib o bobl yn gallu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech chi allu gwneud y canlynol:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo mewn hyd at 200% heb golli'r testun oddi ar y sgrin
 • llywio drwy ran o'r wefan gan ddefnyddio dim ond bysellfwrdd
 • llywio drwy'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)
 • Gwneud cais rhesymol am fformatau eraill, y bydd Ofcom yn eu hystyried

Mae cyngor ar gael ar AbilityNet ynghylch gwneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • bod dewis o Gymraeg neu Saesneg yn cael ei roi, ond nid yw iaith y testun sydd wedi’i gyhoeddi wedi’i ddiffinio
 • mae'r sgript dewis iaith yn achosi trap bysellfwrdd mewn porwyr MS
 • dangosir canlyniadau wedi'u cyfrifo mewn tabl heb ddim celloedd pennawd rhes
 • mae gan ddelweddau naill ai'r gwerth alt anghywir neu ddim priodoledd alt
 • nid yw’r lefelau penawdau yn cael eu defnyddio'n iawn
 • nid yw mapio atebion yn hygyrch

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol, fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â thîm y we.

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 21 diwrnod.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych chi’n dod o hyd i unrhyw broblemau sydd heb eu rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych chi’n meddwl nad ydyn ni’n cyflawni’r gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â thîm y we.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych chi’n fodlon ar sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn, drwy’r post neu wneud cwyn drwy ein hyb.

Mae manylion am hyn a sut i gysylltu â ni drwy gyfrwng BSL, Cymraeg neu ffôn testun ar gael ar ein tudalen cysylltu â ni.

Yn ystod y cyfyngiadau symud, ni allwn dderbyn galwadau cyfnewid testun.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Ofcom wedi ymrwymo i sicrhau bod ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys sydd wedi’i restru isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

 • Rydym yn defnyddio mapiau i ddarlunio data. Er nad oes modd cael gafael ar fapiau, rydyn ni’n disgrifio argaeledd band eang neu symudol yn y tabl canlyniadau.

Baich anghymesur

Mae’r cyflenwr presennol yn cael ei ddisodli, gyda gofynion hygyrchedd yn cael eu darparu yn y dyfodol.

Rydym wedi asesu’r gost o gywiro’r materion hyn cyn newid cyflenwr, a chredwn y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Rydym wedi gwneud hygyrchedd yn ofyniad ar gyfer y contract newydd.

 • mae'r dewisydd iaith yn achosi trap bysellfwrdd mewn rhai porwyr. Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â maen prawf llwyddiant 2.2.1 Dim trap bysellfwrdd WCAG 2.1. (Lefel A)
 • nid yw’r iaith wedi’i diffinio.  Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â maen prawf llwyddiant 3.1.1 Iaith Tudalen WCAG 2.1. (Lefel A)
 • rheoli ffurflen anhygyrch. Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â maen prawf llwyddiant 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd, 3.2.2. Wrth Fewnbynnu, 4.1.1. Dosrannu, 4.1.2 Enw, Rôl, Gwerth WCAG 2.1. (Lefel A)
 • nid yw’r tabl canlyniadau wedi’i farcio. Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â maen prawf llwyddiant 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd WCAG 2.1. (Lefel A)
 • nid oes gan rai delweddau destun alt digonol. Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â maen prawf llwyddiant 1.1.1 Cynnwys Di-destun, 2.4.4 Testun Dolen (Mewn cyd-destun), 1.3.2 Iaith Rhannau (Lefel A) WCAG 2.1. (Level A)
 • hierarchaeth penawdau yn afresymegol. Mae hyn yn methu o ran cydymffurfio â maen prawf llwyddiant 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasoedd a 2.4.6 Penawdau a Labeli WCAG 2.1. (Lefel A)

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi i ddechrau ar 25eg Mawrth 2019 gan AccessEquals.

Profwyd y tudalennau hyn a’u rhannau yn erbyn WCAG 2.1 ar bob lefel.

Fe wnaethon ni brofi http://checker.ofcom.org.uk/

Y technolegau mynediad a ddefnyddiwyd:

 • JAWS f2019
 • NVDA
 • VoiceOver yn IOS

Porwyr a wiriwyd:

 • Chrome
 • FireFox
 • M Edge
 • Safari yn iOS

Cyhoeddwyd y datganiad hwn ar 21ain Medi 2020.

Yn ôl i hafan y gwiriwr