Tell us about your experience of Ofcom.org.uk

We want to know about your experience of using our website. Take part in our website survey (opens new window).

Yr Ymgynghoriad Cyntaf: Dyfodol rhifau ffôn

  • Dechrau: 11 Ebrill 2019
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 20 Mehefin 2019

Ym mis Chwefror, cafodd ein datganiad polisi ar ddyfodol gwasanaethau teleffoni sefydlog ei gyhoeddi. Roedd hwn yn nodi rhai o’r manteision posibl i ddefnyddwyr wrth i gwmnïau ffôn symud eu gwasanaethau llinell dir i dechnoleg ‘protocol rhyngrwyd (“IP”) newydd. Roedd y ddogfen yn esbonio'r newidiadau sylweddol sy'n digwydd yn rhwydweithiau telegyfathrebiadau'r DU, rolau a chyfrifoldebau gwahanol sefydliadau, a'r hyn rydym yn ei ddisgwyl gan ddarparwyr telegyfathrebiadau wrth iddynt wneud y newidiadau hyn.

Roedd y ddogfen yn nodi rôl Ofcom hefyd, sy'n cynnwys edrych ar ystyriaethau o ran polisi rheoleiddio mewn cysylltiad â dyfodol gwasanaethau ffôn sefydlog. Un o'r ystyriaethau hyn yw dyfodol rhifau ffôn. Yn y ddogfen hon rydym yn edrych ar sut bydd yn rhaid i rifau ddatblygu efallai, er mwyn iddynt barhau i hybu hyder mewn gwasanaethau ffôn.

Mae galwadau ffôn yn bwysig i lawer o bobl a busnesau. Mae gan tua wyth o bob deg cartref yn y DU (81%) wasanaeth ffôn cartref ac mae 94% o oedolion yn defnyddio ffôn symudol. Mae bron i bob busnes bach a chanolig (96%) yn defnyddio llinellau tir ac mae'r rhan fwyaf (64%) yn defnyddio ffonau symudol. Mae pobl yn y DU yn treulio dros 200 biliwn munud ar y ffôn bob blwyddyn, sy'n cynhyrchu refeniw galwadau o dros £3 biliwn i'r diwydiant.

Er bod ffyrdd gwahanol o wneud galwadau wedi dod i'r amlwg – fel rhaglenni llais a negeseuon drwy fand eang –(OTT)  a bod gwasanaethau ffôn traddodiadol yn cael eu defnyddio llai, mae galwadau ffôn yn debygol o barhau i fod yn bwysig. Yn yr un modd â llwyfannau eraill, po fwyaf o bobl sydd wedi cysylltu â rhwydwaith ffôn, y mwyaf mae pob defnyddiwr yn elwa ar y dewis i gysylltu â phobl eraill. Yr hyn sy'n gwneud gwasanaethau ffôn yn unigryw yw ei bod yn llwyfan agored lle mae unrhyw un sy'n defnyddio gwasanaeth ffôn yn gallu ffonio unrhyw ddefnyddiwr arall, waeth ar ba rwydwaith mae'r defnyddiwr hwnnw.

Mae newid sylweddol yn digwydd mewn rhwydweithiau ffôn yn y DU wrth i ddarparwyr telegyfathrebiadau fynd ati'n raddol i symud eu cwsmeriaid llinell dir o rwydwaith ffôn traddodiadol y wlad – y 'rhwydwaith ffôn cyfnewidfa gyhoeddus' – i dechnoleg IP.

Ni ddylai'r rhan fwyaf o gwsmeriaid gael unrhyw drafferth wrth newid i wasanaeth IP. Byddant yn dal i gael yr hyn maent yn ei ystyried yn wasanaeth ffôn traddodiadol, ac yn cadw eu rhif ffôn presennol. I lawer, yr unig beth fydd yn newid yw bod eu gwasanaeth ffôn yn cael ei ddarparu drwy soced ar eu llwybrydd band eang yn hytrach na soced ffôn draddodiadol. I'r rhan fwyaf o gwsmeriaid symudol, bydd y broses symud yn un ddi-dor wrth i rwydweithiau a ffonau symudol symud i 4G.

Mae'r newidiadau hyn yn creu cyfleoedd. Er enghraifft, cyfle i helpu i nodi ac atal galwadau niwsans, a chyfle i wella ansawdd galwadau ffôn. Felly, mae'n bwysig adolygu'r rheoliadau yn gyson wrth i'r newidiadau hyn ddigwydd..

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi tri ymgynghoriad ar y defnydd o rifau ffôn yn y dyfodol ac ar y trefniadau rhwng rhwydweithiau. Dyma ein nodau:

  • Hyrwyddo cystadleuaeth rhwng darparwyr gwasanaethau ffôn, gan gydnabod y farchnad sy'n newid lle mae rhaglenni drwy fand eang, cyfryngau cymdeithasol a llwyfannau negeseuon yn darparu dewisiadau ar wahân i alwadau ffôn traddodiadol.
  • Hybu hyder mewn gwasanaethau a rhifau ffôn drwy fynd i'r afael â galwadau niwsans a sgam, a mynd i'r afael ag arferion prisio sy'n arwain at ffioedd annisgwyl neu afresymol.
  • Diogelu defnyddwyr rhag niwed drwy wneud yn siŵr eu bod yn dal yn cael mynediad at wasanaethau pwysig.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymatebion.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
aimm (PDF File, 175.9 KB) Organisation
BT (PDF File, 639.4 KB) Organisation
CSL (PDF File, 231.0 KB) Organisation
DWP (PDF File, 223.3 KB) Organisation
Fair Telecoms Campaign (PDF File, 1.9 MB) Organisation