Cais am dystiolaeth: Ymagwedd Ofcom at farchnadoedd symudol yn y dyfodol

  • Dechrau: 09 Chwefror 2022
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 08 Ebrill 2022

Mae'r papur trafod hwn yn nodi cynigion Ofcom ar ei hymagwedd at farchnadoedd symudol yn y dyfodol.

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae newid enfawr wedi bod o ran defnyddio dyfeisiau symudol yn ein bywydau bob dydd, gartref ac yn y gwaith. Mae’r rhan fwyaf o alwadau nawr yn cael eu gwneud o ffonau symudol yn hytrach na llinellau tir ac mae oedolion yn y DU nawr yn treulio dwy awr y dydd ar-lein ar eu ffonau clyfar ar gyfartaledd. Mae disgwyl i’r duedd hon barhau, gyda mwy o alw am wasanaethau sy’n llyncu data fel ffrydio, galwadau fideo a thechnolegau mwy newydd fel realiti rhithwir a realiti estynedig, yn ogystal â cherbydau cysylltiedig. Bydd technolegau newydd hefyd yn creu defnyddiau newydd ar gyfer y diwydiant a’r sector cyhoeddus.

Mae’r farchnad symudol wedi gwasanaethu’r DU yn dda dros y deng mlynedd diwethaf, wedi’i sbarduno'n bennaf gan gystadleuaeth ymysg y pedwar gweithredwr rhwydwaith symudol. Ond yn gynyddol, mae rhwydweithiau symudol yn rhan o’r amrywiaeth o dechnolegau di-wifr gwahanol y mae pobl yn eu defnyddio i ddiwallu eu hanghenion ar wahanol adegau, boed hynny drwy ddefnyddio Wi-Fi gartref neu yn y gwaith, neu rwydweithiau symudol pan fyddwn ar grwydr. Yn y dyfodol, rydym yn disgwyl gweld mwy o rôl i gwmnïau eraill o ran darparu rhwydweithiau, gwerthu mynediad i’r rhyngrwyd symudol a darparu gwasanaethau ar-lein. O ystyried y newidiadau sy’n digwydd, mae’n amser da i ni bwyso a mesur, asesu pa mor dda y gallai’r farchnad weithio i bobl a busnesau, ac ystyried a allem addasu ein dull rheoleiddio a sut gallem wneud hynny, gan gydnabod bod ansicrwydd ynghylch y dyfodol.

Rydym yn cydnabod bod cryn ansicrwydd ynghylch y ffordd y bydd marchnadoedd symudol yn datblygu dros y pump i ddeng mlynedd nesaf, a byddem yn croesawu rhagor o dystiolaeth a safbwyntiau mewn ymateb i’r ddogfen drafod hon erbyn 8 Ebrill 2022.

Rydym yn bwriadu nodi ein casgliadau erbyn diwedd 2022.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 317.7 KB) Sefydliad
APWireless (PDF File, 147.1 KB) Sefydliad
Arqiva (PDF File, 205.9 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 190.9 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 889.2 KB) Sefydliad