Meysydd Electromagnetig (EMF)

Mae pob defnydd o sbectrwm radio yn creu meysydd electromagnetig (EMF) ac mae canllawiau y cytunwyd arnynt yn rhyngwladol sy'n helpu sicrhau bod gwasanaethau'n gweithredu mewn ffordd na fydd yn effeithio'n andwyol ar iechyd. Cyhoeddir y canllawiau hyn gan y Comisiwn Rhyngwladol ar Ddiogelu rhag Ymbelydredd Anioneiddiol (ICNIRP) ac maent yn cynnwys terfynau ar amlygiad EMF er mwyn diogelu’r cyhoedd. Rydym yn cyfeirio at y terfynau hyn fel “y terfynau EMF i'r cyhoedd”.

I sicrhau bod defnyddwyr sbectrwm yn parhau i weithredu gwasanaethau na fyddant yn cael effaith andwyol ar iechyd pobl, rydym yn awr wedi ymgorffori terfynau EMF i'r cyhoedd fel rhan o'r mwyafrif helaeth o drwyddedau radiogyfathrebu (yr ydym yn cyfeirio atynt hefyd fel trwyddedau sbectrwm).

Ar y tudalennau hyn, fe ddewch o hyd i wybodaeth am sut i gydymffurfio â rheolau Ofcom ar EMF. Mae'r rhain yn cynnwys cyfrifiannell EMF y gellir ei defnyddio i asesu cydymffurfiad.

Hysbysiad Cyffredinol o Benderfyniad Terfynol ar Amrywio Trwyddedau

Ar 18 Mai 2021, cyhoeddwyd ein Hysbysiad Cyffredinol o Benderfyniad Terfynol (PDF, 125.3 KB). Mae'r Hysbysiad Cyffredinol hwn yn rhoi rhybudd ffurfiol i'r mwyafrif helaeth o drwyddedeion am ein penderfyniad terfynol i amrywio eu trwydded(au) radiogyfathrebu. Mae'r penderfyniad terfynol yn mynnu bod trwyddedeion yn cydymffurfio â'r terfynau EMF i'r cyhoedd a'u bod yn cadw cofnodion i ddangos cydymffurfiad.Mae'r penderfyniad terfynol hwn yn cynnwys gwybodaeth bwysig a dylai trwyddedeion ei ddarllen yn ofalus.

Mae cyhoeddi'r Penderfyniad Terfynol yn dilyn ein cyhoeddiad cynharach – ar 1 Mawrth 2021 – o Hysbysiad Cyffredinol o Gynnig i Amrywio, a rodd rybudd ffurfiol i drwyddedeion am y cynnig i amrywio eu trwyddedau.

Sut i gydymffurfio â'r rheolau EMF newydd

Ewch i un o'r tudalennau a ganlyn i gael rhagor o wybodaeth am reolau arfaethedig Ofcom ynghylch EMFs. Nodwch fod y cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Featured content

Ymholiadau trwyddedu

Ar gyfer pob trwydded ac eithrio trwyddedau darlledu

Gwneud ymholiad

Ar gyfer trwyddedau darlledu

Gwneud ymholiad am drwydded darlledu