Adroddiad Blynyddol Cyntaf Ofcom ar y BBC

24 Hydref 2019

Dyma ail adroddiad blynyddol Ofcom ar y BBC, yn cwmpasu Ebrill 2018 i Fawrth 2019.

Mae'r Siarter Frenhinol yn ei gwneud yn ofynnol i Ofcom gyhoeddi adroddiad bob blwyddyn sy'n nodi sut yr ydym wedi cyflawni ein swyddogaethau fel rheoleiddiwr annibynnol y BBC, ac yn asesu cydymffurfiaeth y BBC â gofynion ein fframwaith gweithredu a dogfennau cysylltiedig.

Ar wahân i hyn, mae'n ofynnol i ni adrodd yn flynyddol o leiaf ar berfformiad y BBC yn erbyn y mesurau a bennwyd gennym wrth ochr y drwydded weithredu. Dyma'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer ein hasesiad o berfformiad y BBC yn erbyn ei bwrpasau cyhoeddus.

Yn yr adroddiad hwn, aseswn berfformiad y BBC wrth gyflawni ei genhadaeth a'i bwrpasau cyhoeddus, gan ddiogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol o fewn yr ardaloedd y mae'n gweithredu ynddynt, a sicrhau safonau golygyddol yn rhaglenni'r BBC. 2018/19 yw ein blwyddyn lawn gyntaf o adrodd ar sut y mae'r BBC wedi bodloni ei holl ofynion yn ei drwydded weithredu.

Mae'r adroddiad hwn yn canfod bod y BBC, yn gyffredinol, yn cyflawni ei gylch gwaith drwy ddarparu swmp sylweddol o newyddion a materion cyfoes, ystod eang o gynnwys dysgu ac addysgol, yn ogystal â chynnwys nodedig a chreadigol o ansawdd uchel ar gyfer pob cynulleidfa ar draws ei wasanaethau prif ffrwd ac arbenigol. Fodd bynnag, rydym wedi nodi llawer o'r un materion â'r llynedd, a bu'n anodd i ni asesu cynnydd yn absenoldeb cynllun wedi'i fynegi'n glir gan y BBC.

Rydym felly wedi ysgrifennu i’r Cyfarwyddwr Cyffredinol (PDF, 85.8 KB) ochr yn ochr â’r adroddiad hwn, yn galw arno i wneud yn glir drwy gynllun blynyddol nesaf y BBC a’r broses sefydlu cyllideb, cynllun ar gyfer mynd i’r afael â’r themâu cylchol hyn: ymgysylltu gyda phobl ifanc; cynrychiolaeth a phortread; ymrwymo i drylowyder; ac ymrwymo i raglenni teledu newydd o’r DU, yn ogystal â sut fydd yn ymgysylltu gydag argymhellion yr adolygiad cysylltiedig ar newyddion a materion cyfoes.

Adroddiad

Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC (PDF, 2.4 MB)

Mae'r atodiadau isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Annex 1: Compliance with regulatory conditions (PDF, 832.4 KB)

Annex 2: BBC Performance Report (PDF, 3.7 MB)

Interactive data

View an interactive report providing visualisations of key data used in our second BBC Performance Report.