Adroddiad Blynyddol Ofcom ar y BBC

25 Tachwedd 2021

Dyma bedwerydd adroddiad blynyddol Ofom ar y BBC ar gyfer y cyfnod Ebrill 2020 i fis Mawrth 2021. Eleni, rydym yn edrych yn ôl i asesu sut mae'r BBC wedi perfformio ers dechrau cyfnod y Siarter yn 2017.

Rydym yn gyfrifol am ddwyn y BBC i gyfrif ar ran cynulleidfaoedd drwy ddarparu rheoleiddio teg, cadarn ac annibynnol. Mae ein cyfrifoldebau'n cynnwys tri maes allweddol: goruchwylio perfformiad y BBC o ran cyflawni ei Genhadaeth a'i Ddibenion Cyhoeddus; diogelu cystadleuaeth deg ac effeithiol; a sicrhau safonau o ran cynnwys yn rhaglennu'r BBC.

Bob blwyddyn mae’n rhaid i ni gyhoeddi adroddiad blynyddol yn egluro sut rydym wedi cyflawni’n rol, ac asesu cydymffurfiaeth y BBC â’r Drwydded Weithredu ac anghenion rheoleiddiol eraill fel y nodir yn Siarter y BBC a’r Cytundeb Fframwaith.  Mae hefyd yn ofynnol i ni adrodd o leiaf bob blwyddyn ar berfformiad y BBC yn erbyn mesurau a bennwyd gennym ochr yn ochr â'r Drwydded Weithredu. Mae data a thystiolaeth sylfaenol sy'n cefnogi ein hasesiad wedi'u cynnwys yn yr adroddiad perfformiad rhyngweithiol cysylltiedig.

Wrth i ni nesáu at ganol cyfnod y Siarter (sy'n rhedeg o 2017 i 2027), eleni, rydym hefyd yn nodi ein hasesiad o sut mae'r BBC yn cyflawni'r Genhadaeth a'r Dibenion Cyhoeddus ac yn crynhoi'r themâu allweddol rydym wedi'u nodi ar draws ein holl feysydd cyfrifoldeb ers i ni ymgymryd â rheoleiddio'r BBC. Mae hyn yn bwydo i mewn i'n hadolygiad parhaus i ystyried a yw ein gwaith o reoleiddio'r BBC yn parhau i fod yn addas i'r diben wrth ddwyn y BBC i gyfrif ar gyfer gwylwyr a gwrandawyr.

Darllen yr adroddiad llawn

Pedwerydd adroddiad blynyddol Ofcom ar y BBC (PDF, 5.9 MB)

Mae'r ddogfen isod ar gael yn Saesneg.

Annex 1: Compliance with regulatory requirements (PDF, 1.2 MB)

Perfformiad cyffredinol y BBC

Canfyddiadau allweddol ar gyfer perfformiad cyffredinol y BBC ar draws cyfnod y Siarter. Ar gyfartaledd, mae gan 58% o oedolion yn y DU argraff gadarnhaol o'r BBC. Mae aelwydydd a chynulleidfaoedd AB yn Llundain yn fwy tebygol o fod ag argraff gadarnhaol o'r BBC tra bod aelwydydd a chynulleidfaoedd DE yn yr Alban yn llai tebygol o fod ag argraff gadarnhaol o'r BBC. Mae cyfanswm gwariant ar deledu rhwydwaith y BBC wedi gostwng o 94.1% yn 2017 i 91.6% yn 2020. Gostyngodd cyrhaeddiad wythnosol ar draws holl wasanaethau'r BBC (ar gyfer y rhai 15+ oed) o 92% yn 2017/18 i 87% yn 2020/21. Gostyngodd cyfanswm munudau defnyddio’r BBC ar gyfartaledd y dydd gan bob oedolyn, o 2 awr a 41 munud yn 2017 i 2 awr a 23 munud yn 2020. O fewn y patrwm hwn, gostyngodd munudau teledu byw'r BBC ar set deledu a radio'r BBC bob blwyddyn rhwng 2017-2020, a chododd munudau BBC iPlayer ar gyfartaledd bob dydd bob blwyddyn 2017-2020. Mae cyfanswm munudau defnyddio’r BBC ar gyfartaledd y dydd gan bobl 16-34 oed wedi gostwng o 1 awr ac 16 munud yn 2017 i 1 awr ac 1 munud yn 2020.

Deall canfyddiadau'r gynulleidfa o'r BBC yn ystod  Covid-19

Gwnaethom gynnal ymchwil i ddeall canfyddiadau'r gynulleidfa o'r BBC yn ystod y cyfnod hwn a'i barn ar sut gwnaeth gyflawni ei genhadaeth i hysbysu, addysgu a diddanu. Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg.

Understanding audience perceptions of the BBC during Covid-19 – summary report (PDF, 326.6 KB)

Adroddiadau blaenorol