Adolygiadau Ofcom o Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus


Mae gan ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB yn Saesneg) draddodiad hir a balch yn y DU yn cyflwyno newyddion sy’n ddiduedd ac y gellid ymddiried ynddo, rhaglenni sydd wedi’u cynhyrchu yn y DU a chynnwys unigryw.

Y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus yw’r rhai hynny sy’n darparu gwasanaethau Channel 3, Channel 4, Channel 5, S4C a’r BBC. Er bod holl sianelau teledu gwasanaeth cyhoeddus y BBC yn sianelau darlledu gwasanaeth cyhoeddus, dim ond y prif sianelau o bob un o’r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill sydd â’r statws hwn.

Mae’r adolygiadau a’r adroddiadau isod yn darparu gwybodaeth ynglŷn â sut mae’r darlledwyr teledu gwasanaeth cyhoeddus yn perfformio o ran darparu darlledu gwasanaeth cyhoeddus.

A4 27 Chwefror, cyhoeddodd Ofcom adolygiad o sut mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus wedi darparu cynnwys ar gyfer cynulleidfaoedd y DU dros gyfnod o 5 mlynedd (2014-2018) ac adolygiad pum mlynedd o berfformiad Channel 4 yn cyflawni ei ddyletswyddau cynnwys y cyfryngau 

Mae cyhoeddiadau a data ategol wedi'u cynllunio i helpu i lywio ein rhaglen waith ehangach ar ddyfodol PSB – Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr. Dyma ymagwedd wahanol o'n harolygon PSB blaenorol.  Ei bwrpas yw ysgogi sgwrs genedlaethol eang a deinamig sy'n cynnwys gwylwyr, y diwydiant darlledu, y Senedd, a rheoleiddwyr ynghylch y ffordd orau o sicrhau sut gall buddion PSB gael eu diogelu ar gyfer y dyfodol.

Lansiwyd gwefan newydd i gefnogi'r ddadl hon – ofcom.in/sgrinfach. Mae'r wefan yn eich galluogi i gael gafael yn holl ymchwil Ofcom a thrydydd parti, a deunyddiau eraill sy'n berthnasol i'n sgwrs genedlaethol am ddyfodol PSB. Mae'r safle yn gyfle i bobl ymuno â'r sgwrs a rhannu eu safbwyntiau personol er mwyn helpu i lywio ein hymgynghoriad yn yr haf.