HELPWCH NI I WELLA GWEFAN OFCOM

Dywedwch wrthym am eich profiad yn ein harolwg dwy funud (yn agor mewn ffenest newydd)

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu

25 Mawrth 2022

Mae sicrhau y gall pobl gael mynediad i wasanaethau ffôn, band eang a theledu-drwy-dalu fforddiadwy yn flaenoriaeth i Ofcom.

Mae'n ddyletswydd ar Ofcom i gynnal, cyhoeddi ac ystyried ymchwil defnyddwyr ynghylch profiadau defnyddwyr gwasanaethau cyfathrebu. Wrth gyflawni'r dyletswyddau hyn, rydym yn cywain ac yn cyhoeddi gwybodaeth am y farchnad a gwybodaeth ymchwil defnyddwyr yn rheolaidd ynghylch y gwasanaethau sydd ar gael, prisiau'r gwasanaethau hyn, y nifer o ddefnyddwyr sy'n manteisio arnynt, y rhesymau dros beidio â chymryd gwasanaethau, a'r gwariant cyffredinol ar wasanaethau cyfathrebu.

Mae ein gwaith monitro gwasanaethau cyfathrebu defnyddwyr rheolaidd wedi nodi bod rhai aelwydydd yn ei chael hi'n anodd fforddio gwasanaethau cyfathrebu.

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu canfyddiadau ymchwil wedi'u diweddaru ar fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu, gan ganolbwyntio'n benodol ar fand eang sefydlog o ystyried y pwysigrwydd y mae pobl yn ei roi ar allu cael mynediad i'r rhyngrwyd gartref. Mae ein canfyddiadau a'n dadansoddiad yn amlygu'r rôl barhaus y gall tariffau cymdeithasol ei chwarae wrth gefnogi aelwydydd ar fudd-daliadau prawf modd i fforddio'r gwasanaethau hyn.

Darllen ein canfyddiadau

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu: crynodeb o'r canfyddiadau (PDF, 450.0 KB)

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu: Adroddiad rhyngweithiol (Saesneg yn unig)

Lawrlwytho'r data

(Mae'r isod yn Saesneg yn unig)

Affordability Tracker: Codebook  (XLSX, 89.5 KB)

Affordability Tracker: Data tables (XLSX, 2.5 MB)

Affordability Tracker: Data tables (PDF, 5.3 MB)

Affordability Tracker: Data tables (SAV, 2.8 MB)

Affordability Tracker: Questionnaire (PDF, 275.4 KB)