Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu

18 Rhagfyr 2020

Mae sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad i wasanaethau cyfathrebu fforddiadwy yn flaenoriaeth i Ofcom.

Mae cyllidebau llawer o bobl wedi newid yn sylweddol eleni, gyda rhai yn wynebu heriau penodol. Ers dechrau pandemig y coronafeirws (Covid-19), mae Ofcom wedi cywain gwybodaeth newydd am fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu. Mae hyn yn ychwanegol at ein gwaith monitro arferol, ac mae'n cynnwys Traciwr Fforddadwyedd Covid-19 misol a gwybodaeth a gesglir gan ddarparwyr cyfathrebiadau ar ddyledion, datgysylltu a phrisio.

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn cyflwyno ein canfyddiadau cychwynnol ar fforddadwyedd darparwyr cyfathrebu mawr. Er mwyn adlewyrchu pwysigrwydd gallu pobl i gael mynediad i'r rhyngrwyd, rydym yn rhoi sylw arbennig i fforddadwyedd gwasanaethau band eang sefydlog a rhyngrwyd symudol. Mae ein dadansoddiad yn canolbwyntio ar y bobl hynny sydd fwyaf tebygol o fod yn fregus yn ariannol ac sydd felly yn fwy tebygol o wynebu problemau wrth fedru fforddio gwasanaethau.

O ystyried y rhagolygon economaidd heriol presennol, a chan gydnabod yr ansicrwydd ynghylch sut y gallai'r economi esblygu dros amser, byddwn yn parhau i fonitro a yw profiadau defnyddwyr o fforddadwyedd yn newid, a sut. Byddwn, er enghraifft, yn parhau i gynnal ymchwil gyda defnyddwyr i 2021, a fydd yn ein galluogi i olrhain newidiadau pellach yng ngallu defnyddwyr i dalu am eu gwasanaethau cyfathrebu. Rydym hefyd yn disgwyl ymgymryd â monitro pellach ar dueddiadau ac arferion dyledion a datgysylltiadau ymhlith darparwyr.

Darllen ein canfyddiadau cychwynnol

Affordability of communications services: a summary of initial findings (PDF, 1.9 MB)

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu: crynodeb o'r canfyddiadau cychwynnol (PDF, 717.5 KB)

Affordability of communications services: technical annex (PDF, 247.1 KB)

Lawrlwytho'r data

Covid-19 Affordability Tracker data tables (XLSX, 2.4 MB)

Covid-19 Affordability Tracker codebook (XLSX, 32.0 KB)

Covid-19 Affordability Tracker respondent-level data (CSV, 12.8 MB)

Covid-19 Affordability Tracker respondent-level data (SAV, 2.2 MB)