Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu

13 Medi 2021

Mae sicrhau y gall pobl gael mynediad i wasanaethau ffôn, band eang a theledu-drwy-dalu fforddiadwy yn flaenoriaeth i Ofcom.

Mae cyllidebau llawer o bobl wedi newid yn sylweddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gyda rhai yn wynebu heriau penodol. Ers dechrau pandemig y coronafeirws, rydyn ni wedi cywain gwybodaeth newydd am fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu yn y DU, gan gynnwys o'n hymchwil Traciwr Fforddadwyedd Covid-19 a gwybodaeth rydym wedi'i chwain gan ddarparwyr ar ddyled cwsmeriaid, datgysylltiadau a phrisiau. Ym mis Rhagfyr 2020 bu i ni gyhoeddi crynodeb o ganfyddiadau cychwynnol ar fforddadwyedd prif wasanaethau cyfathrebu.

Ers hynny, rydym wedi parhau i gynnal ymchwil a monitro dangosyddion fforddadwyedd eraill, megis lefelau dyled defnyddwyr. Yn yr adroddiad hwn, rydym yn nodi tystiolaeth bellach a'n hasesiad o raddfa materion fforddadwyedd gyda gwasanaethau cyfathrebu. Er mwyn adlewyrchu pwysigrwydd gallu pobl i gael mynediad i'r rhyngrwyd, rydym yn rhoi sylw arbennig i fforddadwyedd band eang sefydlog a gwasanaethau rhyngrwyd symudol. Rydym yn cloi drwy nodi'r camau y credwn y dylai darparwyr eu cymryd i helpu i fynd i'r afael â'r materion fforddadwyedd a nodwyd gennym.

Darllen ein canfyddiadau

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu: crynodeb o'r canfyddiadau (PDF, 450.0 KB)

Fforddadwyedd gwasanaethau cyfathrebu: Adroddiad rhyngweithiol (Saesneg yn unig)

Lawrlwytho'r data

(Mae'r isod yn Saesneg yn unig)

Affordability Tracker: Codebook  (XLSX, 89.5 KB)

Affordability Tracker: Data tables (XLSX, 2.5 MB)

Affordability Tracker: Data tables (PDF, 5.3 MB)

Affordability Tracker: Data tables (SAV, 2.8 MB)

Affordability Tracker: Questionnaire (PDF, 275.4 KB)